قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ – مصوب‌ 2  10  1363

ماده‌ 1 ـ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ سازمان‌ اوقاف‌ به‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ تغییر نام‌ می‌یابد و امور ذیل‌ به‌ عهده‌ این‌ سازمان‌ واگذار می‌گردد.

1 ـ اداره‌ امور موقوفات‌ عام‌ که‌ فاقد متولی‌ بوده‌ یا مجهول ‌التولیه‌ است‌ و موقوفات‌ خاصه‌ در صورتی‌ که‌ مصلحت‌ وقف‌ و بطون‌ لاحقه‌ و یا رفع‌ اختلاف ‌موقوف‌ علیهم‌ متوقف‌ بر دخالت‌ ولی‌ فقیه‌ باشد.

2 ـ اداره‌ امور اماکن‌ مذهبی‌ اسلامی‌ که‌ ترتیب‌ خاصی‌ برای‌ اداره‌ آنها داده‌ نشده‌ است‌. به‌ استثنا مساجد و مدارس‌ دینی‌ و تکایا.

3 ـ اداره‌ امور موسسات‌ و انجمن‌ های‌ خیریه ‌ای‌ که‌ از طرف‌ دولت‌ یا سایر مراجع‌ ذیصلاح‌ به‌ سازمان‌ محول‌ شده‌ یا بشود.

4 ـ اداره‌ موسسات‌ و انجمن‌های‌ خیریه ‌ای‌ که‌ به‌ تشخیص‌ دادستان‌ محل‌ فاقد مدیر باشد (تا تعیین‌ تکلیف‌ از طرف‌ دادگاه‌) ، ضم‌ امین‌ در موسسات‌ و انجمن‌ های‌ خیریه ‌ای‌ که‌ به‌ تشخیص‌ دادستان‌ محل‌ مدیر آن‌ فاقد صلاحیت‌ باشد باشد (تا تعیین‌ تکلیف‌ از طرف‌ دادگاه‌) همچنین‌ است‌ و در صورت‌ نبودن‌ یا عدم‌ صلاحیت‌ ناظر (در مواردی‌ که‌ ناظر پیش ‌بینی‌ شده‌ باشد)

5 ـ انجام‌ امور مربوط‌ به‌ گورستان‌ های‌ متروکه‌ موقوفه ‌ای‌ که‌ متولی‌ معین‌ ندارد و اتخاذ تصمیم‌ لازم‌ در مورد آنها.

6 ـ کمک‌ مالی‌ در زمینه‌ تبلیغ‌ و نشر معارف‌ اسلامی‌.

7 ـ اثلاث‌ باقیه ‌، محبوسات ‌، نذور ، صدقات‌ و هر مال‌ دیگری‌ که‌ به‌ غیر از عنوان‌ وقف‌ برای‌ امور عام ‌المنفعه‌ و خیریه‌ اختصاص‌ یافته‌ در حکم‌ موقوفات‌ عامه‌ است‌ و چنانچه‌ فاقد متولی‌ و متصدی‌ باشد با اذن‌ ولی‌ فقیه ‌، تحت‌ اداره‌ و نظارت‌ سازمان‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ قرار خواهد گرفت‌. رعایت‌ مفاد اسناد تنظیمی‌ مربوط‌ به‌ این‌ اموال‌ و رقبات‌ اعم‌ از وصیت‌ نامه‌ و حبس ‌نامه‌ و سیره‌ جاریه‌ در اداره‌ امور و مصرف‌ عواید آنها ضروری‌ خواهد بود.

تبصره‌ 1 ـ سرپرست‌ سازمان‌ باید از طرف‌ ولی‌ فقیه‌ مجاز در تصدی‌ اموری‌ که‌ متوقف‌ بر اذن‌ ولی‌ فقیه‌ است‌ باشد.

تبصره‌ 2 ـ بقاع‌ متبرکه‌ حضرت‌ رضا علیه ‌السلام‌ و حضرت‌ احمد بن‌ موسی‌ (شیراز) و حضرت‌ معصومه‌ و حضرت‌ عبدالعظیم‌ (ع‌) و موقوفات‌ مربوط ‌به‌ آنها که‌ متولی‌ خاص‌ نداشته‌ باشد و موقوفاتی‌ که‌ برای‌ اداره‌ هر کدام‌ آنها از طرف‌ ولی‌ فقیه‌ نایب ‌التولیه‌ تعیین‌ شده‌ یا بشود از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنی ‌است‌ و در غیر این‌ صورت‌ اداره‌ آنها با سازمان‌ خواهد بود.

تبصره‌ 3 ـ سازمان‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ در صورت‌ نیاز در مورد رقبات‌ و اموال‌ موضوع‌ بند (7) بالا با تایید نماینده‌ ولی‌ فقیه‌ و سرپرست‌ آن‌ سازمان‌ ، به‌ منظور جلوگیری‌ از تعدی‌ و تفریط‌ در اداره‌ آنها نسبت‌ به‌ نصب‌ امین‌ یا هیات‌ امنا اقدام‌ خواهد کرد.

ماده‌ 2 ـ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ سازمان‌ اوقاف‌ از نخست‌ وزیری‌ منتزع‌ و اداره‌ امور حج‌ و زیارت‌ اماکن‌ متبرکه‌ اسلامی‌ خارج‌ از کشور و امور اوقاف ‌تحت‌ عنوان‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ ارشاد اسلامی‌ اداره‌ می‌شود.

ماده‌ 3 ـ هر موقوفه‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ است‌ و متولی‌ یا سازمان‌ حسب‌ مورد نماینده‌ آن‌ می‌باشد.

ماده‌ 4 ـ متولی‌ موقوفه‌ کسی‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ مفاد وقفنامه‌ و مقررات‌ قانون‌ مدنی‌ یا این‌ قانون‌ واجد این‌ سمت‌ باشد. در مورد اعتراض‌ اشخاص‌ بارعایت‌ مواد 14 تا 17 این‌ قانون‌ اقدام‌ خواهد شد.

تبصره‌ 1 ـ موقوفاتی‌ که‌ متولی‌ آنها عزل‌ یا فوت‌ می‌شود تا تشخیص‌ متولی‌ بعدی‌ و موقوفاتی‌ که‌ متولی‌ آنها ممنوع ‌المداخله‌ می‌شود تا رفع‌ ممنوعیت‌یا ضم‌ امین‌ در حکم‌ موقوفات‌ بدون‌ متولی‌ است‌.

تبصره‌ 2 ـ هرگاه‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ که‌ در وقفنامه‌ به‌ عنوان‌ متولی‌ معین‌ شده‌اند وجود نداشته‌ باشند و یا اوصاف‌ مقرر در وقفنامه‌ منطبق‌ با شخص‌ یا اشخاص‌ معینی‌ نگردد موقوفه‌ در حکم‌ موقوفه‌ مجهول ‌التولیه‌ است‌.

تبصره‌ 3 ـ در موقوفاتی‌ که‌ شرط‌ مباشرت‌ نشده‌ باشد هرگاه‌ متولی‌ برای‌ انجام‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از امور مربوط‌ به‌ موقوفه‌ وکیلی‌ انتخاب‌ کند وکیل‌ مزبور باید توانایی‌ انجام‌ مورد وکالت‌ را داشته‌ باشد در صورتی‌ که‌ وکیل‌ انتخابی‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ قادر به‌ ایفا وظایف‌ محوله‌ نباشد مراتب‌ کتبا به‌ متولی ابلاغ‌ خواهد شد هرگاه‌ ظرف‌ دو ماه‌ برای‌ متولیان‌ مقیم‌ ایران‌ و چهار ماه‌ برای‌ متولیان‌ مقیم‌ خارج‌ کشور ، متولی‌ ، اقدام‌ به‌ تغییر وکیل‌ ننماید موضوع‌ به‌دادگاه‌ صالح‌ احاله‌ و پس‌ از ثبوت‌ عدم‌ توانایی‌ وکیل‌ مزبور با ابلاغ‌ سازمان‌ از دخالت‌ ممنوع‌ می‌شود این‌ حکم‌ شامل‌ وکلایی‌ که‌ قبلا نیز انتخاب‌ شده‌اندخواهد بود.

ماده‌ 5 ـ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ می‌تواند در اموری‌ که‌ اداره‌ آن‌ به‌ عهده‌ این‌ سازمان‌ است‌ شخص‌ یا هیاتی‌ از اشخاص‌ متدین‌ و معروف‌ به ‌امانت‌ را به‌ عنوان‌ امین‌ یا هیات‌ امنا تعیین‌ نماید.

تبصره‌ 1 ـ نحوه‌ انتخاب‌ و برکناری‌ و شرایط‌ و حدود اختیارات‌ و وظایف‌ امین‌ یا هیات‌ امنا و میزان‌ حق ‌الزحمه‌ آنان‌ همچنین‌ نظامات‌ راجع‌ به‌ حفظ‌ و نگهداری‌ اماکن‌ و اموالی‌ که‌ اداره‌ آن‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ می‌باشد به‌ موجب‌ آیین ‌نامه ‌هایی‌ که‌ بر اساس‌ مقررات‌ و سنن‌ وخصوصیات‌ اماکن‌ مربوط‌ که‌ به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ می‌رسد خواهد بود.

تبصره‌ 2 ـ نذور نقدی‌ که‌ جهت‌ مشخصی‌ برای‌ مصرف‌ آن‌ معین‌ نشده‌ است‌ و وجوه‌ حاصل‌ از فروش‌ اموال‌ منقول‌ زاید بر احتیاجی‌ که‌ به‌ این‌ قبیل ‌اماکن‌ اهدا می‌شود با جلب‌ نظر اداره‌ اوقاف‌ به‌ وسیله‌ هیات‌ امنا به‌ ترتیب‌ در امور ذیل‌ مصرف‌ می‌شود

الف‌ ـ عمران‌ و آبادی‌ اماکن‌ مذکور.

ب‌ ـ تدارک‌ وسایل‌ رفاه‌ و بهداشت‌ زوار این‌ اماکن‌ و ساکنان‌ ناحیه‌.

ج‌ ـ نشر معارف‌ اسلامی‌ و تبلیغات‌ مذهبی‌ و تعظیم‌ شعایر دینی‌ در آن‌ محل‌.

د ـ کمک‌ به‌ مدارس‌ علوم‌ دینی‌ در آن‌ محل‌.

ه ـ خیرات‌ و مبرات‌ مطلقه‌.

ماده‌ 6 ـ صرف‌ درآمد موقوفات‌ به‌ منظور بقا عین‌ آنها بر سایر مصارف‌ مقدم‌ است‌ و متولی‌ موظف‌ است‌ موجبات‌ آبادانی‌ رقبات‌ موقوفه‌ را در جهت ‌بهره ‌برداری‌ صحیح‌ از آنها به‌ منظور اجرای‌ نیات‌ واقف‌ فراهم‌ آورد.

تبصره‌ ـ در صورتی‌ که‌ درآمد یکساله‌ موقوفه‌ یا اماکن‌ اسلامی‌ برای‌ تعمیر و یا نوسازی‌ آن‌ کافی‌ نباشد درآمد دو یا چند سال‌ در حساب‌ مخصوصی ‌ذخیره‌ و به‌ موقع‌ به‌ مصرف‌ خواهد رسید.

ماده‌ 7 ـ هرگاه‌ متولی‌ یا ناظر نسبت‌ به‌ عین‌ یا منافع‌ موقوفه‌ تعدی‌ یا تفریط‌ نماید یا در انجام‌ وظایف‌ مقرر در وقفنامه‌ و قانون‌ و آیین ‌نامه‌ ها و مقررات ‌مربوط‌ مسامحه‌ و اهمال‌ ورزد ، با رسیدگی‌ شعبه‌ تحقیق‌ و حکم‌ دادگاه‌ حسب‌ مورد معزول‌ یا ممنوع ‌المداخله‌ یا ضم‌ امین‌ خواهد شد.

تبصره‌ 1 ـ به‌ متولی‌ و ناظر ممنوع ‌المداخله‌ در زمان‌ ممنوعیت‌ حق ‌التولیه‌ و حق ‌النظاره‌ تعلق‌ نخواهد گرفت‌ مگر آنکه‌ برایت‌ آنان‌ ثابت‌ شود و در مواردی‌ که‌ ضم‌ امین‌ می‌شود اوقاف‌ حق‌ امین‌ را خواهد پرداخت‌.

تبصره‌ 2 ـ در مواردی‌ که‌ مطابق‌ قانون‌ مدنی‌ یا این‌ قانون‌ ضم‌ امین‌ می‌شود دادگاه‌ها می‌توانند سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ را هم‌ به‌ عنوان‌ امین‌ تعیین‌ کنند.

تبصره‌ 3 ـ نسبت‌ به‌ تعدی‌ و تفریط‌ یا سایر تخلفات‌ مدیران‌ و امنا موسسات‌ و بنیادهای‌ خیریه‌ طبق‌ اساسنامه‌ موسسه‌ و بنیاد مربوط‌ اقدام‌ خواهدشد و در صورتی‌ که‌ اساسنامه‌ آنها در این‌ موارد ساکت‌ یا ناقص‌ باشد مشمول‌ مقررات‌ پیش ‌بینی‌ شده‌ در این‌ ماده‌ و تبصره‌ های‌ آن‌ خواهند بود.

تبصره‌ 4 ـ کلیه‌ مباشران‌ موقوفات‌ و اماکن‌ مذهبی‌ اعم‌ از متولی‌ و ناظر و امنا و مدیران‌ و امنا موسسات‌ و بنیادهای‌ خیریه‌ مذکور در این‌ قانون‌ درحکم‌ امین‌ می‌باشند در صورت‌ تعدی‌ یا تفریط‌ یا تخلفات‌ دیگر ملزم‌ به‌ تادیه‌ حقوق‌ و وجوه‌ و اموال‌ و جبران‌ خسارات‌ ناشی‌ از اعمال‌ خود خواهند بود هرگاه‌ عمل‌ آنها مشمول‌ عناوین‌ کیفری‌ باشد از طریق‌ مراجع‌ قضایی‌ نیز تعقیب‌ و به‌ مجازات‌ مقرر محکوم‌ خواهند شد.

ماده‌ 8 ـ درآمد موقوفات‌ مجهول ‌المصرف‌ و موقوفاتی‌ که‌ به‌ صیغه‌ مبرات‌ مطلقه‌ وقف‌ شده‌ قابل‌ مصرف‌ در تحقیق‌ و تبلیغ‌ و نشر کتب‌ در زمینه‌ معارف ‌اسلامی‌ و عمران‌ موقوفات‌ می‌باشد زیر نظر سازمان‌ به‌ مصرف‌ می‌رسد.

تبصره‌ ـ درآمد موقوفات‌ متعذرالمصرف‌ و موقوفاتی‌ که‌ عواید آنها به‌ سبب‌ قلت‌ گرچه‌ با پس‌انداز چند سال‌ برای‌ اجرای‌ نظر واقف‌ کافی‌ نباشد با تشخیص‌ تحقیق‌ اوقاف‌ در موارد اقرب‌ به‌ غرض‌ واقف‌ در محل‌ به‌ مصرف‌ می‌رسد. آن‌ قسمت‌ از درآمد موقوفاتی‌ که‌ به‌ علت‌ کثرت‌ عواید زاید بر مصرف ‌متعارف‌ باشد حتی الامکان‌ در موارد اقرب‌ به‌ نظر واقف‌ صرف‌ گردد و در صورت‌ نبودن‌ مورد اقرب‌ در مطلق‌ امور خیریه‌ به‌ مصرف‌ خواهد رسید. مقصود از متعذرالمصرف‌ آن‌ است‌ صرف‌ درآمد موقوفه‌ در مصارف‌ مقرر به‌ علت‌ فراهم‌ نبودن‌ وسایل‌ و یا انتفا موضوع‌ و یا عدم‌ احتیاج‌ به‌ مصرف ‌مقدور نباشد.

ماده‌ 9 ـ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ نسبت‌ به‌ مواردی‌ که‌ در بندهای‌ ماده‌ یک‌ این‌ قانون‌ به‌ عهده‌ آن‌ گذاشته‌ شده‌ در صورت‌ عدم‌ اقدام‌ متولی‌ یا امنا یا موقوف‌ علیهم‌ حق‌ تقاضای‌ ثبت‌ و سایر اقدامات‌ لازم‌ و اعتراض‌ و اقامه‌ دعوی‌ را دارد. همچنین‌ می‌تواند در مواردی‌ که‌ لازم‌ بداند و مصلحت ‌موقوفه‌ ایجاب‌ نماید در دعاوی‌ مربوط‌ وارد دعوی‌ شده‌ و به‌ احکام‌ صادره‌ اعتراض‌ کند.

تبصره‌ ـ در کلیه‌ موارد مذکور در این‌ ماده‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه ‌، موقوفات‌ عام ‌، بقاع‌ متبرکه‌ ، اماکن‌ مذهبی‌ اسلامی ‌، مدارس‌ علوم‌ دینی‌ و موسسات‌ و بنیادهای‌ خیریه‌ از پرداخت‌ مخارج‌ و هزینه‌های‌ دادرسی‌ و ثبتی‌ و اجرایی‌ معاف‌ می‌باشند.

ماده‌ 10 ـ ثبت‌ معاملات‌ راجع‌ به‌ عین‌ یا منافع‌ موقوفات‌ و بنیادها و موسسات‌ خیریه‌ مذکور در ماده‌ 9 در دفاتر اسناد رسمی‌ موکول‌ به‌ موافقت‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ است‌. دفاتر اسناد رسمی‌ مکلفند رونوشت‌ مصدق‌ وقفنامه‌ها و اسناد راجع‌ به‌ وقف‌ را ظرف‌ 10 روز پس‌ از ثبت‌ به‌ اداره ‌اوقاف‌ مربوطه‌ ارسال‌ دارند.

تبصره‌ ـ ادارات‌ ثبت‌ مکلفند رونوشت‌ مصدق‌ اسناد مالکیت‌ وقف‌ را پس‌ از صدور به‌ اداره‌ اوقاف‌ محل‌ تحویل‌ نمایند. متولیان‌ نیز موظفند ظرف‌ دوماه‌ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ رونوشت‌ مصدق‌ اسناد مالکیت‌ و رونوشت‌ وقفنامه ‌های‌ موجود نزد خود را برای‌ حفظ‌ و نگهداری‌ به‌ اداره‌ اوقاف‌ مربوط ‌تسلیم‌ دارند.

ماده‌ 11 ـ حق‌ التولیه‌ متولی‌ و یا سازمان‌ (در قبال‌ اعمال‌ تولیت‌ نسبت‌ به‌ موقوفات‌ متصرفی‌) همچنین‌ حق ‌النظاره‌ ناظر به‌ میزان‌ مقرر در وقفنامه‌ است‌ ودر صورتی‌ که‌ وقفنامه‌ موجود نباشد و یا میزان‌ حق ‌التولیه‌ و حق ‌النظاره‌ در آن‌ تعیین‌ نشده‌ باشد حق ‌التولیه‌ به‌ مقدار اجرت المثل‌ از عایدات‌ خالص ‌خواهد بود.

ماده‌ 12 ـ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ وجوهی‌ را که‌ از محل‌ هدایای‌ مستقل‌ و حق ‌التولیه‌ و حق ‌النظاره‌ دریافت‌ می‌دارد طبق‌ بودجه ‌ای‌ که‌ هرسال‌ تنظیم‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ دولت‌ خواهد رساند رأسا به‌ مصرف‌ می‌رساند.

ماده‌ 13 ـ وجوهی‌ که‌ از محل‌ پذیره‌ و اهدایی‌ حاصل‌ از اجاره‌ و استیجار رقبات‌ موقوفه‌ دریافت‌ می‌گردد از عواید همان‌ موقوفات‌ محسوب‌ و به ‌مصارف‌ مقرره‌ خواهد رسید.

تبصره‌ ـ نحوه‌ و ترتیب‌ وصول‌ پذیره‌ و اهدایی‌ مطابق‌ آیین ‌نامه ‌ای‌ است‌ که‌ به‌ تصویب‌ هیات‌ دولت‌ خواهد رسید.

ماده‌ 14 ـ تحقیق‌ در جمع‌ و خرج‌ عواید راجع‌ به‌ وقف‌ و نیز صدور مفاصاحساب‌ و تطبیق‌ مصارف‌ با مفاد وقفنامه‌ و تشخیص‌ متولی‌ و ناظر و موقوف ‌علیهم‌ (با رعایت‌ ماده‌ 7 این‌ قانون‌ و تبصره‌های‌ آن‌) با شعب‌ تحقیق‌ اوقاف‌ است‌ مگر در موقوفات‌ منصوص ‌التولیه‌ در صورتی‌ که‌ مظنه‌ تعدی‌ و تفریط‌ متولی‌ نباشد.

ماده‌ 15 ـ هیات‌ تحقیق‌ اوقاف‌ مرکب‌ از دو قسمت‌ حقوقی‌ و حسابرسی‌ است‌ و شعب‌ آن‌ بر حسب‌ ضرورت‌ در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها تامین‌می‌گردد.

تبصره‌ ـ ادارات‌ اوقاف‌ و اشخاص‌ ذینفع‌ در صورتی‌ که‌ اعتراض‌ داشته‌ باشند می‌توانند پس‌ از ابلاغ‌ نظر شعبه‌ تحقیق‌ اعتراض‌ خود را در دادگاه‌ های ‌دادگستری‌ طرح‌ نمایند. حکم‌ این‌ ماده‌ در مورد بنیادها و موسسات‌ خیریه‌ و اماکن‌ مذهبی‌ اسلامی‌ نیز جاری‌ است‌.

ماده‌ 16 ـ در مورد اراضی‌ که‌ برای‌ احداث‌ مراکز آموزشی‌ یا درمانی‌ وقف‌ می‌شود در صورتی‌ که‌ متولی‌ بدون‌ عذر موجه‌ در مدت‌ مناسب‌ با تشخیص ‌سازمان‌ اقدام‌ موثری‌ برای‌ احداث‌ آن‌ مراکز نکند و الزام‌ متولی‌ هم‌ به‌ انجام‌ آن‌ ممکن‌ نباشد سازمان‌ می‌تواند حسب‌ مورد آن‌ اراضی‌ را در اختیار وزارت اموزش‌ و پرورش ‌، وزارت‌ بهداری ‌، سازمان‌ بهزیستی ‌، هلال‌ احمر محل‌ یا سازمان‌ دیگری‌ که‌ وظایف‌ آن‌ متناسب‌ با اهداف‌ واقف‌ باشد قرار دهد تا اقدام‌ لازم‌ به‌ عمل‌ آورند.

ماده‌ 17 ـ آیین‌ نامه ‌های‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ و کیفیت‌ تحقیق‌ در شعب‌ تحقیق‌ با پیشنهاد سازمان‌ به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ خواهد رسید.

ماده‌ 18 ـ کلیه‌ قوانین‌ و مقرراتی‌ که‌ با این‌ قانون‌ مغایرت‌ دارد از تاریخ‌ لازم ‌الاجرا شدن‌ این‌ قانون‌ لغو می‌گردد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 14 = 22

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.