وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

آیین نامه های داخلی کانون وکلای دادگستری

  تقسيم كار و وظايف هيأت رئيسه
نظر به قسمت اخير ماده 25 آيين‌نامه قانون استقلال كانون وكلا كه به موجب آن “تقسيم كار و وظايف بين اعضاي هيئت رئيسه ضمن آيين‌نامه داخلي كانون تعيين خواهد شد”، هيئت ‌مديره كانون وكلا در جلسه مورخه 10/8/1344 آيين‌نامه داخلي ذيل را براي تقسيم كار و وظايف هيئت‌ رئيسه تصويب نمود كه بلافاصله پس از تصويب مجري خواهد گرديد:
ماده اول- در هيئت رئيسه كانون كه مركب از رئيس و دو نايب رئيس و دو بازرس و دو منشي مي‌باشد، دو كميته تشكيل مي‌گردد؛ هر كميته مركب از يك نايب رئيس و يك بازرس و يك منشي. هر نايب رئيس رئيس كميته‌اي است كه عضو آن مي‌باشد.
ماده دوم- امور اجرايي كانون كه نظارت و انجام آن جزو وظايف و اختيارات رئيس و هيئت كانون مي‌باشد، بين دو كميته هيئت رئيسه تقسيم مي‌گردد و هر كميته مستقيماً و تحت نظارت و تعليمات كلي رئيس كانون عهده‌دار نظارت و حسن جريان و انجام اموري خواهد بود كه به آن كميته محول گرديده است.
ماده سوم- از كارهاي جاري كانون در حال حاضر امور ذيل:
1-   امور مربوط به پروانه وكالت و كارآموزي و كميسيون كارآموزي
2-   امور مربوط به به ترفيعات
3-   امور مربوط به دفتر و كارهاي اداري
4-   امور مربوط به روابط بين‌المللي
5-   امور مربوط به كتابخانه
به يك كميته هيئت ارجاع مي‌شود.
و امور ذيل:
1-   امور مربوط به دادسرا و دادگاه‌هاي انتظامي و تخلفات وكلا
2-   امور مربوط به معاضدت قضايي
3-   امور مربوط به حسابداري و كارهاي استخدامي كارمندان اداري كانون
4-   امور مربوط به تعاون وكلا
5-   امور مربوط به راهنمايي
6-   امور مربوط به مجله كانون
7-   به كميته ديگر ارجاع مي‌گردد.
ماده چهارم- امور مربوط به روابط كانون با وزارت دادگستري مستقيماً از طرف رئيس كانون با اطلاع هيئت ‌‌مديره انجام مي‌شود.
ماده پنجم- رئيس كانون براي امور محموله به هر كميته به يك نايب رئيس و يك منشي كه عضو آن كميته هستند، اختيار امضاء مي‌دهد كه به اتفاق يكديگر در امور مربوطه به كميته خود از طرف رئيس كانون امضاء نمايد، ولي در اسناد مالي و پرداخت‌هاي كانون رئيس كانون شخصاً امضاء مي‌كند يا اختيار امضا به نايب رئيس و بازرس كميته مربوطه مي‌دهد كه به اتفاق رئيس حسابداري كانون امضاء نمايد.
ماده ششم- هر كميته هيئت رئيسه مسئول حسن جريان اموري است كه به آن كميته محول گرديده و بايستي كارهاي خود را طوري تنظيم نمايد كه ركود و اختلال در سرعت و دقت جريان آن ايجاد نشود و اگر رئيس كانون تشخيص دهد كه هر يك از امور مربوط به هر يك از كميته‌ها به خوبي پيشرفت نمي‌كند كتباً به آن كميته اخطار مي‌نمايد و به هيئت مديره نيز اطلاع مي‌دهد.
ماده هفتم- رئيس كانون هر ماه يك مرتبه از تمام اعضاي هيئت رئيسه دعوت مي‌كند كه جلسه مشتركي تشكيل داده و در امور كلي اجرايي كانون مشورت نمايد.
ماده هشتم- هر كميته موظف است هر سه ماه يكبار نسبت به هر يك از اموري كه به آن محمول شده، گزارش جامعي با ذكر مدارك و ارقام به رئيس كانون بدهد؛ رئيس كانون گزارش‌هاي مزبور را به انضمام نظريه خود درباره آنها در هيئت مديره مطرح خواهد نمود.
ماده نهم- تمام مكاتبات كانون تحت نظارت و مسئوليت منشيان هيئت رئيسه مي‌باشد و پيش‌نويس هر نامه صادر از كانون به امضاي يكي از منشيان خواهد رسيد و پاكنويس آن بر حسب مورد از طرف رئيس كانون يا يكي از نواب رئيس امضاء مي‌گردد.
 
 
ماده دهم- بلافاصله پس از تصويب اين آيين‌نامه هيئت رئيسه تشكيل جلسه داده و تركيب هر يك از كميته‌ها را معلوم و تعيين مي‌كند كه هر دسته از امور مذكور در ماده سوم به كدام كميته محول مي‌باشد و بعداً در هر دوره انتخاب هيئت رئيسه بلافاصله پس از انتخاب كميته‌ها تعيين مي‌كردند.
ماده يازدهم- هر امر ديگري كه رئيس كانون با هيئت مديره لازم بدانند كه به يكي از كميته‌هاي هيئت رئيسه محول گردد، بر حسب تصويب هيئت مديره كانون به يك دسته از فهرست مذكور در ماده سوم اضافه شده و يكمرتبه مربوط به آن دسته ارجاع مي‌شود.
ماده دوازدهم- تصويب اين آيين‌نامه با اكثريت ده رأي اعضاي هيئت مديره خواهد بود كه لااقل هشت رأي آن از طرف اعضاي اصلي هيئت مديره باشد و براي تغيير يا اصلاح آن نيز اكثريت ده رأي كه هشت رأي آن لااقل متعلق به اعضاي هيئت مديره باشد، لازم است.
 
–     جلسات هيأت مديره
ماده1- جلسات هيئت مديره كانون وكلا هفته‌اي دو روز، در روزهاي دوشنبه و پنجشنبه، ساعت ده صبح تشكيل مي‌گردد.
تبصره- در صورتي كه تا ساعت ده و نيم اكثريت براي تشكيل جلسه حاصل نشد، حاضريت مي‌توانند با تنظيم صورت‌جلسه محل هيئت مديره را ترك كنند.
ماده2- جلسات هيئت مديره كانون وكلا با حضور لااقل هفت نفر از اعضاء هيئت مديره كه چهار نفر آنها عضو اصلي باشند، رسميت مي‌يابد.
تبصره- در صورتي كه منشي حاضر نباشد، به تشخيص رئيس يكي از اعضاء وظايف منشي را انجام خواهد داد.
ماده 3- رئيس كانون جلسات هيئت مديره را اداره مي‌نمايد و در غياب او يكي از نواب رئيس اين وظيفه را انجام خواهد داد.
ماده 4- قبل از شروع هر جلسه صورتجلسه قبل قرائت مي‌شود و پس از انعكاس تذكرات اصلاحي تصويب مي‌شود.
 
ماده 5- موقعي كه يكي از اعضاي علي‌البدل در موضوعي كه مطرح است، شركت كرده باشد، حق رأي او تا پايان جلسه در آن موضوع محفوظ خواهد بود.
ماده 6- دستور هر جلسه قبلاً از طرف رئيس تعيين و در محل اعلانات و اطاق هيئت مديره كانون لااقل بيست و چهار ساعت قبل از تشكيل جلسه آگهي خواهد شد. مذاكرات بر طبق دستور تعيين شده انجام مي‌شود، مگر در امور فوري كه به تشخيص رئيس جلسه و يا به تقاضاي لااقل سه نفر از اعضاي حاضر هيئت مديره در جلسه مورد مذاكره قرار مي‌گيرد.
تبصره- نيم ساعت از وقت هر جلسه به مذاكرات قبل از دستور اختصاص خواهد داشت.
ماده 7- مذاكرات بايد موجز و مختصر باشد. منشي جلسه رئوس مطالب اعضاي هيئت مديره را در صورتجلسه منعكس خواهد كرد. گوينده مي‌تواند متن كامل اظهارات خود را به منظور پيوست شدن صورتمجلس تسليم كند.
ماده 8- مدت صحبت گوينده پنج دقيقه است. در صورت اقتضا با موافقت رئيس جمعاً تا ده دقيقه قابل تمديد است.
ماده 9- مذاكرات هيئت مديره جز در موارد زير علني است و وكلاي دادگستري مي‌توانند منحصراً به عنوان تماشاچي در جلسات حضور يابند:
1-     طرح تقاضاي متقاضيان پروانه وكالت و يا ترفيع.
2-     تقاضاي كمك‌هاي مالي وكلاي دادگستري.
3-     بودجه كانون وكلا.
4-     طرح پرونده‌هاي انتظامي.
5-     گزارش كميسيون اختيار.
6-     به تشخيص رئيس جلسه يا به تقاضاي حداقل سه نفر از اعضاي هيئت مديره.
تبصره1- هيچيك از تماشاچيان حق مداخله و اظهارنظر در مذاكرات هيئت مديره را ندارند. در صورتي كه هر يك از تماشاچيان رفتاري مخل با نظم جلسه نمايد، به دستور رئيس از جلسه خارج خواهد شد.
ماده 10- رئيس جلسه مي‌تواند در صورتي عدم رعايت نظم و بيان مطالب خلاف شئون وكالت به گوينده اخطار كند و در صورت تكرار او را به توبيخ ولدي‌الاقتضا مراتب را نيز در صورتجلسه منعكس نمايد.
ماده 11– هيچيك از اعضاي هيئت مديره نبايد بدون عذر موجه و اجازه رئيس جلسه را ترك گويد. منشي مكلف است وقت دقيق ورود و خروج اعضاي هيئت مديره را در صورتجلسه منعكس كند. حضور كمتر از نصف مدت جلسه غيبت محسوب مي‌شود.
ماده 12- حضور و غياب اعضاي هيئت مديره اعم از اصلي و علي‌البدل در محل اعلانات كانون با ذكر اسامي حاضرين و غايبين بدون عذرموجه و يا عذر موجه آگهي خواهد شد.
تبصره- تشخيص موجه بودن غيبت به عهده رئيس كانون است.
ماده 13- هر پيشنهادي كه مطرح مي‌شود، وقتي قابل بحث و شور است كه علاوه بر پيشنهاد‌ دهنده دو نفر ديگر از اعضاي هيئت مديره آن را تأييد كنند. پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضا كند كه پيشنهاد او در صورتمجلس منعكس گردد.
ماده 14- لااقل هر شش ماه يكبار هيئت مديره از كليه وكلاي دادگستري دعوت مي‌كند تا براي استماع گزارش اقدامات هيئت مديره و توضيح در اطراف مسايلي كه ضروري تشخيص مي‌شود، حضور به هم رسانند؛ (عين گزارش هيئت مديره در مجله كانون منتشر خواهد شد).

ماده 15- هرگاه در موردي آراي موافق و مخالف اعضاي هيئت مديره مساوي باشد، براي بار دوم در جلسه ديگر كه تمامي اعضاي هيئت مديره دعوت به حضور خواهند شد، اخذ رأي به عمل مي‌آيد. در جلسه دوم در صورت تساوي آراء تصميم طرفي كه رأي رئيس با آن است معتبر مي‌باشد

پاسخی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.