وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: ‌قانون

‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي

‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ‌فصل اول – اهداف، قلمرو و وظايف ‌ماده 1 – دراجراي اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و‌همچنين بندهاي (2) و (4) اصل بيست و يكم (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌و در جهت ايجاد انسجام كلان سياستهاي رفاهي كه به منظور توسعه […]

‌قانون هيأت منصفه

قانون هيأت منصفه ‌ماده 1 – رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه‌در دادگاه صالحه صورت مي‌گيرد. ‌هيأت منصفه در دادگاههاي تحت نظر قوه قضائيه طبق اين قانون تشكيل مي‌گردد. ‌ماده 2 – اعضاي هيأت منصفه از بين اصناف و گروههاي مختلف اجتماعي نظير‌روحانيون، اساتيد دانشگاه، دانشجويان، پزشكان، مهندسان، […]

‌قانون صدور چك با اصلاحات1382.6.12

قانون صدور چك با اصلاحات1382.6.12 ‌‌ماده 1 – انواع چك عبارت است از: 1 – چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد. 2 – چك تأييد شده، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط […]