وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: ‌قانون روابط

‌قانون روابط موجر و مستأجر ‌مصوب 1356.5.2

قانون روابط موجر و مستأجر ‌مصوب 1356.5.2 ‌فصل – اول كليات ‌ ماده 1 – هر محلي كه براي سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت يا به منظور جلوگيري اجاره داده شده يا بشود در صورتي كه تصرف، متصرف بر حسب تراضي‌با موجر يا نماينده قانوني او به عنوان اجاره يا صلح منافع و […]

‌قانون روابط موجر و مستاجر76

قانون روابط موجر و مستاجر ‌فصل اول – روابط موجر و مستاجر ‌ ماده 1- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاههاي‌دانشجويي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن كه باقرارداد رسمي يا عادي منعقد ميشود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج […]