کمک به زهرا؛ کودک سرطانی ایلامی

اسم این فرشته کوچک زهرا است. مادر زهرا به موسسه مراجعه نمود و از مبتلا بودن فرزندش به سرطان خبر داد. متاسفانه هزینه زیاد درمان و نگهداری فرزندش زندگی را بر این همشهری مان...