وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: موجر

قانون روابط موجر و مستأجر62

قانون روابط موجر و مستأجر62 ‌قانون روابط موجر و مستأجر ‌فصل اول – كليات ‌ ماده 1 – اماكني كه براي سكني با تراضي با موجر به عنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا‌بشود اعم از اين كه سند رسمي يا سند عادي […]

‌قانون روابط موجر و مستاجر76

قانون روابط موجر و مستاجر ‌فصل اول – روابط موجر و مستاجر ‌ ماده 1- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاههاي‌دانشجويي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن كه باقرارداد رسمي يا عادي منعقد ميشود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج […]