وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: مقصود از تحریر ترکه

تحریر ترکه وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

تحریر ترکه

مطابق ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ».عموما نیز درخواست تحریر ترکه از سوی ورثه یا نماینده آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. پس از درخواست دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده وبه اشخاص ذینفع اطلاع می دهد وسپس صورتجلسه […]