وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: كيفري

صلاحيت هاي ديوان بين المللي كيفري

( مردمان برده » به اينكه هر چيز سرانجام نامعلومي داشته باشد خوكرده اند و به فرجام جرائم خود به ديدة ترديد مي نگرند و همين ترديد نيروي برانگيزنده شهوات را در آنها تقويت مي كند .) سزار بكاريا مقدمه ديوان بين المللي كيفري ( ICC ) ، اولين دادگاه بين المللي كيفري است كه […]

اعتبار امر مختوم كيفري در دعوي كيفري

مقدمه: در هر سيستمي در زمينه آيين دادرسي كيفري, وقتي كه رسيدگي به امر كيفري به حكم قطعي ونهايي منتهي مي شود مي گويند: حكم, اعتبار امر مختوم يا قضيه محكوم بها اكتساب نموده و در نتيجه دعوي عمومي سقوط حاصل كرده است. قوانيني كه به منظور ترميم اشتباهات در امر قضايي, دعاوي ميفري را […]