قانون مجازات جدید وتفاوت ان با قانون مجازات سابق

در رابطه با کلیات کلیات قانون که مشتمل بر مواد عمومی است تعاریف و قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان و زمان و بیان قاعده قانونی بودن جرایم و مجازات ها را در برمی...