بررسی علل و پیامدهاي فرار دختران در جامعه ایرانی

بررسی علل و پیامدهاي فرار دختران در جامعه ایرانی[1] بهروز جوانمرد[2] مقدمه جوانان به مثابه يك گروه اجتماعي و به سبب برخورداري از روحيه نوخواهي، تمايل به متفاوت بودن دارند. از طرفی این قشر...