طرح مركزاسناد راكد كل كشور

طرح مركزاسنا راكد كل كشور نادعلي صادقيان اهميت ارتباطات و اطلاع رساني در دنياي كنوني موجب گرديده تا ضرورت آرشيوها و سيستمهاي نگهداري اسناد و سوابق مكتوب بيش از پيش آشكارتر گردد و غناي...