وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: سال تحصيلي 90

منابع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشکده فنی و مهندسی

دانشكده  فني و مهندسي مديريت فناوري اطلاعات برنامه ارائه دروس جدول تطبيق مهندسي راه و ترابري برنامه ارائه دروس جدول تطبيق مهندسي صنايع برنامه ارائه دروس جدول تطبيق مهندسي كامپيوتر(نرم افزار) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق دانشكده  فني و مهندسي مديريت فناوري اطلاعات وضعيت منابع درسي مهندسي راه و ترابري وضعيت منابع درسي مهندسي صنايع […]

منابع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشکده علوم پایه

دانشكده علوم پايه آمار رياضي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق رياضي  كاربردي(تحقيق در عمليات) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق رياضي  كاربردي(آناليز عددي) برنامه ارائه دروس رياضي محض (آناليز) برنامه ارائه دروس رياضي محض (جبر) برنامه ارائه دروس رياضي محض (هندسه) برنامه ارائه دروس زمين شناسي (چينه شناسي وفسيل شناسي) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق زمين […]

منابع كارشناسي ارشد سال تحصيلي 90-89 دانشكده علوم كشاورزي

دانشكده  علوم كشاورزي مهندسي اقتصاد كشاورزي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق مهندسي بيوتكنولوژي كشاورزي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق دانشكده  علوم كشاورزي مهندسي اقتصاد كشاورزي وضعيت منابع درسي مهندسي بيوتكنولوژي كشاورزي وضعيت منابع درسي

منابع كارشناسي ارشد سال تحصيلي 90-89 دانشكده الهيات ومعارف اسلامي

دانشكده الهيات ومعارف اسلامي اخلاق(گرايش اخلاق اسلامي) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق اخلاق(گرايش فلسفه اخلاق) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق تاريخ تشيع برنامه ارائه دروس جدول تطبيق حقوق بين الملل برنامه ارائه دروس جدول تطبيق حقوق جزا و جرم شناسي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق حقوق خصوصي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق علوم قرآن وحديث […]

منابع كارشناسي ارشد سال تحصيلي 90-89 دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي

دانشكده  علوم اجتماعي و اقتصادي جامعه شناسي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق جامعه شناسي ( توسعه) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق جامعه شناسي ( شهري- صنعتي) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق جامعه شناسي (بررسي مسائل اجتماعي ايران) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق جغرافيا وبرنامه ريزي شهري […]

منابع كارشناسي ارشد سال تحصيلي 90-89 دانشكده علوم انساني

دانشكده  علوم انساني آموزش زبان انگليسي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق آموزش زبان فارسي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق آموزش محيط زيست برنامه ارائه دروس جدول تطبيق تاريخ ايران دوره اسلامي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق تربيت بدني وعلوم ورزشي (حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق تربيت بدني وعلوم ورزشي […]

منابع كارشناسي ارشد سال تحصيلي 90-89 دانشكده هنر و رسانه

   دانشكده  هنر و رسانه     پژوهش هنر   برنامه ارائه دروس   جدول تطبيق (جديد) مديريت رسانه   برنامه ارائه دروس   جدول تطبيق علوم كتابداري واطلاع رساني(مديريت فناوري اطلاعات)   برنامه ارائه دروس   جدول تطبيق دانشكده  هنر و رسانه     پژوهش هنر وضعيت منابع درسي مديريت رسانه وضعيت منابع […]

منابع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 دانشکده هنر و رسانه

 دانشكده  هنر و رسانه پژوهش هنر برنامه ارائه دروس جدول تطبيق (جديد) مديريت رسانه برنامه ارائه دروس جدول تطبيق علوم كتابداري واطلاع رساني(مديريت فناوري اطلاعات) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق دانشكده  هنر و رسانه پژوهش هنر وضعيت منابع درسي مديريت رسانه وضعيت منابع درسي علوم كتابداري واطلاع رساني(مديريت فناوري اطلاعات) وضعيت منابع درسي

منابع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 دانشکده فنی و مهندسی

دانشكده  فني و مهندسي مديريت فناوري اطلاعات برنامه ارائه دروس جدول تطبيق مهندسي راه و ترابري برنامه ارائه دروس جدول تطبيق مهندسي صنايع برنامه ارائه دروس جدول تطبيق مهندسي كامپيوتر(نرم افزار) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق دانشكده  فني و مهندسي مديريت فناوري اطلاعات وضعيت منابع درسي مهندسي راه و ترابري وضعيت منابع درسي مهندسي صنايع […]

منابع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 دانشکده علوم کشاورزی

دانشكده  علوم كشاورزي مهندسي اقتصاد كشاورزي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق مهندسي بيوتكنولوژي كشاورزي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق دانشكده  علوم كشاورزي مهندسي اقتصاد كشاورزي وضعيت منابع درسي مهندسي بيوتكنولوژي كشاورزي وضعيت منابع درسي

منابع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشکده علوم پایه

دانشكده علوم پايه آمار رياضي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق رياضي  كاربردي(تحقيق در عمليات) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق رياضي  كاربردي(آناليز عددي) برنامه ارائه دروس رياضي محض (آناليز) برنامه ارائه دروس رياضي محض (جبر) برنامه ارائه دروس رياضي محض (هندسه) برنامه ارائه دروس زمين شناسي (چينه شناسي وفسيل شناسي) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق زمين […]

منابع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 دانشکده علوم انسانی

دانشكده  علوم انساني آموزش زبان انگليسي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق آموزش زبان فارسي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق آموزش محيط زيست برنامه ارائه دروس جدول تطبيق تاريخ ايران دوره اسلامي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق تربيت بدني وعلوم ورزشي (حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق تربيت بدني وعلوم ورزشي […]

منابع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

دانشكده  علوم اجتماعي و اقتصادي جامعه شناسي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق جامعه شناسي ( توسعه) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق جامعه شناسي ( شهري- صنعتي) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق جامعه شناسي (بررسي مسائل اجتماعي ايران) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق جغرافيا وبرنامه ريزي شهري […]

منابع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-89 دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

دانشكده الهيات ومعارف اسلامي اخلاق(گرايش اخلاق اسلامي) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق اخلاق(گرايش فلسفه اخلاق) برنامه ارائه دروس جدول تطبيق تاريخ تشيع برنامه ارائه دروس جدول تطبيق حقوق بين الملل برنامه ارائه دروس جدول تطبيق حقوق جزا و جرم شناسي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق حقوق خصوصي برنامه ارائه دروس جدول تطبيق علوم قرآن وحديث […]