آرشیو دکتر عبد الرسول دیانی (استادیار دانشگاه و وکیل دادگستری)