ایران اسلامی و جهانی شدن فرهنگی

ایران اسلامی و جهانی شدن فرهنگی ؛ از ظرفیت های فرهنگی تا چالش های حقوقی دکتر بهروز جوانمرد دکتر باقر شاملو مقدمه جهانی شدن، امروزه یکی از مهمترین مباحث حوزه علوم انسانی، به ویژه...