برچسب: دکتری

دانلود دفترچه سوالات دکتری آزاد90 0

دانلود دفترچه سوالات دکتری آزاد90

  دفترچه سوالات دکتری آزاد – 20101-زبان و ادبیات فارسی دفترچه سوالات دکتری آزاد – 20205-زبان وادبيات عرب دفترچه سوالات دکتری آزاد – 20311-زبان و ادبیات انگلیسی دفترچه سوالات دکتری آزاد – 20312-آموزش زبان...

سوالات دکتری وزارت بهداشت89-90 0

سوالات دکتری وزارت بهداشت89-90

سوالات دکتری وزارت بهداشت – 1-بهداشت باروری (مامایی) سوالات دکتری وزارت بهداشت – 2-پزشکی مولکولی سوالات دکتری وزارت بهداشت – 3-میکروب شناسی پزشکی(باکتری شناسی) سوالات دکتری وزارت بهداشت – 4-فیزیک پزشکی سوالات دکتری وزارت...

دانلودسوالات دکتری سراسری90ترجمه 0

دانلودسوالات دکتری سراسری90ترجمه

دانلودنمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز۹۰ – ۲۸۰۸- ترجمه

سوالات دکتری90آموزش زبان انگلیسی 0

سوالات دکتری90آموزش زبان انگلیسی

دانلودنمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز۹۰ – ۲۸۰۴- آموزش زبان انگلیسی

سوالات دکتری90زبان فرانسه – آموزش، ادبیات فرانسه 0

سوالات دکتری90زبان فرانسه – آموزش، ادبیات فرانسه

دانلودنمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز۹۰ – ۲۸۰۳- مجموعه زبان فرانسه – آموزش، ادبیات فرانسه

سوالات دکتری90بهداشت و بیماری های طیور 0

سوالات دکتری90بهداشت و بیماری های طیور

دانلودنمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز۹۰ – ۲۷۰۶- بهداشت و بیماری های طیور

سوالات دکتری۹۰ بهداشت آبزیان 0

سوالات دکتری۹۰ بهداشت آبزیان

دانلودنمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز۹۰ – ۲۷۰۵- بهداشت آبزیان

سوالات دکتری سراسری 90پاتوبیولوژی 0

سوالات دکتری سراسری 90پاتوبیولوژی

دانلودنمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز۹۰ – ۲۷۰۳- پاتوبیولوژی

دکتری سراسری۹۰ بیوشیمی بالینی 0

دکتری سراسری۹۰ بیوشیمی بالینی

دانلودنمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز۹۰ – ۲۶۰۵- بیوشیمی بالینی

سوالات دکتری سراسری ۹۰ مرمت 0

سوالات دکتری سراسری ۹۰ مرمت

دانلودنمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز۹۰ – ۲۵۰۵- مرمت

سوالات دکتری90پژوهش هنر، تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر 0

سوالات دکتری90پژوهش هنر، تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر

دانلودنمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز۹۰ – ۲۵۰۴- پژوهش هنر، تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر

سوالات دکتری۹۰ شهرسازی 0

سوالات دکتری۹۰ شهرسازی

دانلودنمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز۹۰ – ۲۵۰۳- شهرسازی

سوالات دکتری سراسری۹۰مهندسی برق 0

سوالات دکتری سراسری۹۰مهندسی برق

دانلودنمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز۹۰ – ۲۳۱۲- مجموعه مهندسی برق

دانلودسوالات دکتری سراسری۹۰مجموعه آمار 0

دانلودسوالات دکتری سراسری۹۰مجموعه آمار

دانلودنمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز۹۰ – ۲۲۰۹- مجموعه آمار

دانلودسوالات دکتری سراسری۹۰هواشناسی 0

دانلودسوالات دکتری سراسری۹۰هواشناسی

دانلودنمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز۹۰ – ۲۲۰۷- هواشناسی