وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: تعهدات

مهریه از منظر تعهدات نامقدور

«مهریه از منظر تعهدات نامقدور» در این نوشتار برآنیم که با شناسایی موضوع دقیق حقوق تعهدات در نظر حقوقی کشورمان ماهیت حقوقی مهریه های سنگینی که درقالب تعهد مورد توافق زوجین است را مشخص کنیم با تفسیر نسبتا دقیق آن و با بررسی وضعیت حقوقی مهریه های سنگین خواهیم دید که در حقوق ما که […]