نگاهي به عوامل موثر در بروز تخلفات اداري كاركنان

 ‌ نگاهي به عوامل موثردربروزتخلفات اداري كاركنان نادعلي صادقيان[1] چكيده    تشکیلات اداری نا کارآمد ، جانبداري ومنفي نگري در ارزيابيها، اعمال‌ تبعيض‌ در اجراي‌ مقررات‌، تقسيم‌ كار ناعادلانه ، پیچیدگی قوانین ، مقررات و...