وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

دانلود نرم افزار قانون‌ ثبت‌ احوال – مصوب‌ 16 4 1355 با اصلاحات‌ و الحاقیه ‌های‌ بعدی‌ سال 1363

شامل

قانون‌ ثبت‌ احوال – مصوب‌ 16 4 1355 با اصلاحات‌ و الحاقیه ‌های‌ بعدی‌ سال 1363
فصل‌ اول‌ ـ کلیات‌ ( ماده 1 تا 9 )
فصل‌ دوم‌ ـ اسناد و دفاتر ثبت‌ احوال‌ ( ماده 10 تا 11 )
فصل‌ سوم‌ ـ ثبت‌ ولادت‌ ( ماده 12 تا 21 )
فصل‌ چهارم‌ ـ ثبت‌ وفات‌ ( ماده 22 تا 30 )
فصل‌ پنجم‌ ـ ازدواج‌ و طلاق‌ ( ماده 31 تا 34 )
فصل‌ ششم‌ ـ صدور شناسنامه‌ ( ماده 35 تا 37 )
فصل‌ هفتم‌ ـ صدور کارت‌ شناسایی‌ ( ماده 38 تا 39 )
فصل‌ هشتم‌ ـ نام‌ خانوادگی‌ ( ماده 40 تا 42 )
فصل‌ نهم‌ ـ تعویض‌ شناسنامه‌های‌ موجود و نقل‌ آن‌ به‌ دفاتر ثبت‌ کل‌ وقایع ( ماده 43 تا 46 )‌
فصل‌ دهم‌ ـ تهیه‌ مقدمات‌ اجرای‌ قانون‌ ( ماده 47 )
فصل‌ یازدهم‌ ـ مقررات‌ کیفری‌ ( ماده 48 تا 55 )

آیین نامه‌
آیین نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ 35 اصلاحی‌ قانون‌ ثبت‌ احوال‌ – مصوب‌ 2 5 1364
آیین‌ نامه‌ طرز رسیدگی‌ هیات ‌های‌ حل‌ اختلاف‌ – مصوب‌ 16 8 1356
قانون‌ ازدواج‌ – مصوب‌ 22 5 1310
نظامنامه‌ دفتر ثبت‌ ازدواج‌ و طلاق‌ – مصوب‌ 17 مهرماه‌ 1310
آیین نامه‌ متحد الشکل‌ شدن‌ ثبت‌ عقد ازدواج‌ و طلاق‌ – مصوب‌ 20 5 1311 با اصلاحات‌ بعدی‌
آیین ‌نامه‌ ماده‌ اول‌ قانون‌ ازدواج‌ – مصوب‌ تیر ماه‌ 1312
نظامنامه‌ ماده‌ 2 قانون‌ ثبت‌ ازدواج‌ و طلاق‌ – مصوب‌ آبان‌ ماه‌ 1310
* قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ طلاق‌ – مصوب‌ 21 12 70 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و 28 8 1371 مجمع‌ تشخیص
قانون‌ تفسیر تبصره‌های‌ 3و 6 قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ طلاق‌ – مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ مصوب
آیین نامه‌ اجرايی تبصره‌ يک‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ طلاق‌ – مصوب‌ 2 اسفندماه‌
قانون‌ تعیین‌ مدت‌ اعتبار گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ – مصوب‌ آبانماه‌ 1376
تعرفه‌ حق‌ التحریر اسناد ازدواج‌ و طلاق‌ – مصوب‌ 6 6 1379
قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ – مصوب‌ سال‌ 1353
آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ – مصوب‌ اردیبهشت‌ 1354 هیأت‌ وزیران‌
آیین نامه‌ نحوه‌ اجرای‌ احكام‌ و تصمیمات‌ دادگاه‌ خانواده‌ – مصوب‌ 12 فروردین‌ ماه‌ 1354
قانون‌ حفظ‌ اعتبار اسناد سجل‌ و جلوگیری‌ از تزلزل‌ آنها – مصوب‌ دوم‌ بهمن‌ 1367
قانون‌ لغو قانون‌ انگشت‌ نگاری‌ عمومی‌ مصوب‌ 27 2 1362
آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ تبصره‌ ذیل‌ ماده‌ واحده‌ لغو قانون‌ انگشت‌ نگاری‌ عمومی‌ – مصوب‌ 7 5 1368
قانون‌ تخلفات‌ ، جرایم‌ و مجازات‌ های‌ مربوط‌ به‌ اسناد سجلی‌ و شناسنامه‌ – مصوب‌ 10 5 1370
قانون‌ الزام‌ اختصاص‌ شماره‌ ملی‌ و کد پستی‌ برای‌ کلیه‌ اتباع‌ ایرانی‌ – مصوب‌ 17 2 1376
آیین نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ الزام‌ اختصاص‌ شماره‌ ملی‌ و کدپستی‌ برای‌ کلیه‌ اتباع‌ ایرانی‌ – مصوب‌ 1378
آیين‌ نامه‌ رسيدگی به‌ تخلفات‌ اداری سردفتران‌ ازدواج‌ و طلاق‌ و تعيين‌ كيفر آنان‌ – مصوب‌ 1320
نظامنامه‌ مربوط‌ به‌ انتخاب‌ سران‌ دفاتر ازدواج‌ و طلاق‌ و نقل‌ و انتقال‌ آنان‌
قانون‌ راجع‌ به‌ انكار زوجیت‌ – مصوب‌ 20 اردیبهشت‌ ماه‌ 1311
قانون‌ اجازه رعایت‌ احوال‌ شخصیه ایرانیان‌ غیر شیعه‌ در محاكم‌ – مصوب‌ دهم‌ مردادماه‌ 1312
قانون‌ راجع‌ به‌ خیانت‌ ولی‌ قهری‌ – مصوب‌ 1 8 1313
قانون‌ منع‌ ازدواج‌ كارمندان‌ وزارت‌ امور خارجه‌ با اتباع‌ بیگانه‌ – مصوب‌ 25 10 1345
قانون‌ حمایت‌ از کودکان‌ بدون‌ سرپرست‌ – مصوب‌ اسفند ماه‌ 1353
قانون‌ لزوم‌ ارایه‌ گواهینامه‌ پزشک‌ قبل‌ از وقوع‌ ازدواج‌ – مصوب‌ 13 آذر ماه‌ 1317
قانون‌ الزام‌ تزریق‌ واكسن‌ ضد كزاز برای‌ بانوان‌ قبل‌ از ازدواج‌ – مصوب‌ 23 1 1367
تصویبنامه‌ در خصوص‌ آزمایش‌ تالاسمی‌ قبل‌ از ازدواج‌ – مصوب‌ 10 1 1376
قانون‌ حق‌ حضانت‌ فرزندان‌ صغیر یا محجور به‌ مادران‌ آنها – مصوب‌ 22 4 1365
قانون‌ مربوط‌ به‌ حق‌ حضانت‌ – مصوب‌ 22 4 1365
قانون‌ تامین‌ زنان‌ و کودکان‌ بی‌ سرپرست‌ – مصوب‌ 24 8 1371
آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ تامین‌ زنان‌ و کودکان‌ بی ‌سرپرست‌ – مصوب‌ 11 5 1374
قانون‌ رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ مطروحه‌ راجع‌ به‌ احوال‌ شخصیه‌ و تعلیمات‌ دینی‌ ایرانیان‌ زرتشتی‌ ، كلیمی
قانون‌ ترویج‌ تغذیه‌ با شیر مادر و حمایت‌ از مادران‌ در دوران‌ شیردهی‌ – مصوب‌ 22 9 1374
آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ ترویج‌ تغذیه‌ با شیر مادر و حمایت‌ از مادران‌ در دوران‌ شیردهی‌ – مصوب‌ 1375
قانون‌ اعتبار گواهی‌ بنیاد شهید انقلاب‌ اسلامی‌ در خصوص‌ صدور حكم‌ موت‌ فرضی‌ غایبان‌ مفقودالاثر انقلاب و دفاع مقدس در محاکم صالح
قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ (1082) قانون‌ مدنی‌ درخصوص‌ مهریه‌
آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ 1082 قانون‌ مدنی‌ – مصوب‌ 13177
نحوه‌ محاسبه‌ ارزش‌ مهریه‌ وجه‌ رایج‌ کشور
قانون‌ واگذاری‌ قیمومت‌ محجورین‌ تحت‌ پوشش‌ سازمان‌ بهزیستی‌ كشور به‌ سازمان‌ مذكور – مصوب‌ سال‌ 29
آیین ‌نامه‌ ازدواج‌ مردان‌ ایرانی‌ با زنان‌ خارجی‌ آواره‌ – مصوب‌ 21 1 1382
آیین ‌نامه‌ زناشویی‌ بانوان‌ با اتباع‌ بیگانه‌ غیرایرانی ‌ – مصوب‌ 6 7 1345 هیات‌ وزیران‌

http://lawtoday.ir/wp-content/uploads/2010/06/lawtoday.ir-sabt-ahvall88.jar_.zip

پسورد:www.lawtoday.ir

پاسخی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.