وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

دانلود نرم افزار قانون تجارت جلد یک و دو

شامل

فصل اول قانون تجارت قسمت اول باب اول تجار و معاملات تجارتي
باب دوم دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي فصل اول دفاترتجارتي
فصل دوم دفترثبت تجارتي
باب سوم شركتهاي تجارتي فصل اول
بخش 1 تعريف وتشكيل شركت سهامي
بخش 2 سهام
بخش 3 تبديل سهام
بخش 4 اوراق قرضه
بخش 5 مجامع عمومي
بخش 6 هيئت مديره
بخش 7 بازرسان
بخش 8 تغييرات درسرمايه شركت
بخش 9 انحلال وتصفيه
بخش 10 حسابهاي شركت
بخش 11 مقررات جزائي
بخش12 مقررات مختلف مربوط به شركتهاي سهامي
قانون تجارت قسمت دوم مبحث دوم – شركت بامسئوليت محدود
مبحث سوم – شركت تضامني
مبحث چهارم در شركت مختلط غيرسهامي
مبحث پنجم شركت مختلط سهامي
مبحث ششم شركت نسبي
مبحث هفتم شركتهاي تعاوني توليدومصرف
فصل دوم درمقررات راجعه به ثبت شركتهاونشر شركتنامه ها
فصل سوم درتصفيه امور شركتها
فصل چهارم مقررات مختلفه
(باب چهارم ) برات – فته طلب – چك فصل اول – برات مبحث اول صورت برات
مبحث دوم درقبول ونكول
مبحث سوم درقبولي شخص ثالث
مبحث چهارم دروعده برات
مبحث پنجم ظهرنويسي
مبحث ششم مسئوليت
مبحث هفتم درپرداخت
مبحث هشتم تاديه وجه برات به واسطه شخص ثالث
مبحث نهم حقوق ووظايف دارنده برات
مبحث دهم دراعتراض (پروتست )
مبحث يازدهم برات رجوعي
مبحث دوازدهم قوانين خارجي
فصل دوم درفته طلب
فصل سوم چك
فصل چهارم درمرورزمان
باب پنجم اسناددروجه حامل
باب ششم دلالي فصل اول – كليات
فصل دوم اجرت دلال ومخارج
فصل سوم – دفتر
باب هفتم حق العمل كاري (كميسيون )
باب هشتم قرارداد حمل ونقل
باب نهم قائم مقام تجارتي وسايرنمايندگان تجارتي
باب دهم ضمانت
باب يازدهم – در ورشكستگي فصل اول دركليات
فصل دوم دراعلان ورشكستگي واثرات آن
فصل سوم درتعيين عضوناظر
فصل چهارم دراقدام بمهروموم وسايراقدامات اوليه نسبت به ورشكسته
فصل پنجم درمديرتصفيه
فصل ششم دروظايف مديرتصفيه مبحث اول دركليات
مبحث دوم دررفع توقيف وترتيب صورت دارائي
مبحث سوم درفروش اموال ووصول مطالبات
مبحث چهارم دراقدامات تامينيه
مبحث پنجم درتشخيص مطالبات طلبكارها
sample
فصل هفتم درقراردادارفاقي وتصفيه حساب تاجرورشكسته مبحث اول
مبحث دوم درقراردادارفاقي فقره اول درترتيب قراردادارفاقي
فقره دوم دراثرات قراردادارفاقي
فقره سوم درابطال يافسخ قراردادارفاقي
فصل هشتم دراقسام مختلفه طلبكارهاوحقوق هريك ازآنها مبحث اول درطلبكارهائي كه رهينه منقول دارند
مبحث دوم درطلبكارهائي كه نسبت به اموال غيرمنقول حق تقدم دارند
فصل نهم درتقسيم بين طلبكارهاوفروش اموال منقول
فصل دهم دردعوي استرداد
فصل يازدهم درطرق شكايت ازاحكام صادره راجع به ورشكستگي
باب دوازدهم در ورشكستگي به تقصيرو ورشكستگي به تقلب فصل اول در ورشكستگي به تقصير
فصل دوم در ورشكستگي به تقلب
فصل سوم درجنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب مي شوند
فصل چهارم دراداره كردن امول تاجرورشكسته درصورت ورشكستگي به تقصيريابه تقلب
باب سيزدهم دراعاده اعتبار
باب چهاردهم اسم تجارتي
باب پانزدهم – شخصيت حقوقي فصل اول اشخاص حقوقي
باب شانزدهم مقررات نهائي

http://lawtoday.ir/wp-content/uploads/2010/06/lawtoday.ir-tjarat88.jar_.zip

پسورد:www.lawtoday.ir

پاسخی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.