دانلود رایگان اخرین اپدیت قانون تجارت جلد یک و دو | حقوق امروز
آخرین اخبار و مقالات سایت

تبلیغات


  • موضوعات : دانلود نرم افزار حقوقی
  • تاریخ ارسال : فروردین ۲۹ام, ۱۳۸۹

شامل

فصل اول قانون تجارت قسمت اول باب اول تجار و معاملات تجارتی
باب دوم دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی فصل اول دفاترتجارتی
فصل دوم دفترثبت تجارتی
باب سوم شرکتهای تجارتی فصل اول
بخش ۱ تعریف وتشکیل شرکت سهامی
بخش ۲ سهام
بخش ۳ تبدیل سهام
بخش ۴ اوراق قرضه
بخش ۵ مجامع عمومی
بخش ۶ هیئت مدیره
بخش ۷ بازرسان
بخش ۸ تغییرات درسرمایه شرکت
بخش ۹ انحلال وتصفیه
بخش ۱۰ حسابهای شرکت
بخش ۱۱ مقررات جزائی
بخش۱۲ مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی
قانون تجارت قسمت دوم مبحث دوم – شرکت بامسئولیت محدود
مبحث سوم – شرکت تضامنی
مبحث چهارم در شرکت مختلط غیرسهامی
مبحث پنجم شرکت مختلط سهامی
مبحث ششم شرکت نسبی
مبحث هفتم شرکتهای تعاونی تولیدومصرف
فصل دوم درمقررات راجعه به ثبت شرکتهاونشر شرکتنامه ها
فصل سوم درتصفیه امور شرکتها
فصل چهارم مقررات مختلفه
(باب چهارم ) برات – فته طلب – چک فصل اول – برات مبحث اول صورت برات
مبحث دوم درقبول ونکول
مبحث سوم درقبولی شخص ثالث
مبحث چهارم دروعده برات
مبحث پنجم ظهرنویسی
مبحث ششم مسئولیت
مبحث هفتم درپرداخت
مبحث هشتم تادیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
مبحث نهم حقوق ووظایف دارنده برات
مبحث دهم دراعتراض (پروتست )
مبحث یازدهم برات رجوعی
مبحث دوازدهم قوانین خارجی
فصل دوم درفته طلب
فصل سوم چک
فصل چهارم درمرورزمان
باب پنجم اسناددروجه حامل
باب ششم دلالی فصل اول – کلیات
فصل دوم اجرت دلال ومخارج
فصل سوم – دفتر
باب هفتم حق العمل کاری (کمیسیون )
باب هشتم قرارداد حمل ونقل
باب نهم قائم مقام تجارتی وسایرنمایندگان تجارتی
باب دهم ضمانت
باب یازدهم – در ورشکستگی فصل اول درکلیات
فصل دوم دراعلان ورشکستگی واثرات آن
فصل سوم درتعیین عضوناظر
فصل چهارم دراقدام بمهروموم وسایراقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
فصل پنجم درمدیرتصفیه
فصل ششم دروظایف مدیرتصفیه مبحث اول درکلیات
مبحث دوم دررفع توقیف وترتیب صورت دارائی
مبحث سوم درفروش اموال ووصول مطالبات
مبحث چهارم دراقدامات تامینیه
مبحث پنجم درتشخیص مطالبات طلبکارها
sample
فصل هفتم درقراردادارفاقی وتصفیه حساب تاجرورشکسته مبحث اول
مبحث دوم درقراردادارفاقی فقره اول درترتیب قراردادارفاقی
فقره دوم دراثرات قراردادارفاقی
فقره سوم درابطال یافسخ قراردادارفاقی
فصل هشتم دراقسام مختلفه طلبکارهاوحقوق هریک ازآنها مبحث اول درطلبکارهائی که رهینه منقول دارند
مبحث دوم درطلبکارهائی که نسبت به اموال غیرمنقول حق تقدم دارند
فصل نهم درتقسیم بین طلبکارهاوفروش اموال منقول
فصل دهم دردعوی استرداد
فصل یازدهم درطرق شکایت ازاحکام صادره راجع به ورشکستگی
باب دوازدهم در ورشکستگی به تقصیرو ورشکستگی به تقلب فصل اول در ورشکستگی به تقصیر
فصل دوم در ورشکستگی به تقلب
فصل سوم درجنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند
فصل چهارم دراداره کردن امول تاجرورشکسته درصورت ورشکستگی به تقصیریابه تقلب
باب سیزدهم دراعاده اعتبار
باب چهاردهم اسم تجارتی
باب پانزدهم – شخصیت حقوقی فصل اول اشخاص حقوقی
باب شانزدهم مقررات نهائی

http://lawtoday.ir/wp-content/uploads/2010/06/lawtoday.ir-tjarat88.jar_.zip

پسورد:www.lawtoday.ir

پاسخ دهید