دانلود فايل Pdf كتابهاي در دست چاپ و جزوات پیام نور در سال 1389

دانلود فايل Pdf كتابهاي در دست چاپ و جزوات
اساتيد و دانشجويان محترم مي توانند فايل PDF كتابهاي در دست چاپ و جزوات را از اين پس از وبگاه مديريت توليد مواد و تجهيزات آموزشي دانلود نمايند.
فايلها


adeleh esbat dava.pdf822.413 KBادله اثبات دعوا
Afatha va asibhay mavade ketabkhane va arshiv.pdf1.89 MBآفت ها و آسيب هاي مواد كتابخانه و آرشيو
al Ensha 2.pdf1.38 MBالأنشاء 2
al ensha 1.pdf2.01 MBالأنشاء 1
aloodegi mohit zist.pdf2.4 MBآلودگي محيط زيست
Amar va Ehtemal 2.pdf10.1 MBآمار و احتمال 2
Amar va Ehtemal.pdf3.28 MBآمار و احتمال
An Introduction to Literature 1-new.zip1.06 MBدرآمدي بر ادبيات 1
angizesh va haijan.pdf5.57 MBانگيزش و هيجان
arzyabiye tarhhaye eghtesadi.pdf5.37 MBارزيابي طرح هاي اقتصادي
Ashenaee ba tashkilat dolat jomohri islami iran.pdf1.87 MBآشنايي با تشكيلات دولت در جمهوري اسلامي ايران
ashenaee ba zendgi payambar.pdf2.11 MBجزوه آشنايي با زندگي پيامبر
ashnaeei ba sazmanhaye dolati iran va sazmanhay gardeshgari.pdf1.59 MBآشنايي با سازمان هاي دولتي ايران و سازمان هاي گردشگري
ashynaee ba farhango adabiat iran.pdf1.11 MBآشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران
Asibshensi varzeshi.pdf2.31 MBآسيب شناسي ورزشي
avashenasi ve tejvide ghoran.pdf1.56 MBآوا شناسي و تجويد قرآن
ayeen dadrasi 3.pdf743.928 KBآيين دادرسي مدني 3
Ayeen dadrasi madani 1.pdf1.8 MBآيين دادرسي مدني 1
ayeen dadrasi madani 2.pdf894.433 KBآيين دادرسي مدني 2
Balaghate ghorane karime-1.pdf1.56 MBبلاغت قرآن كريم
barnamehrizi mojtamehay zisti.pdf2.21 MBاصول و روش هاي برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي
bishimi hormonha.pdf2.05 MBبيوشيمي هورمون ها
contol keyfi.pdf541.908 KBكنترل كيفيت و استانداردهاي هنرهاي اسلامي ايران 1
daramadi bar sytemhay etelat gogherafiaee.pdf5.9 MBدرآمدي بر سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي
daveriye akhlagh.pdf2.19 MBداوري اخلاق
Derakhatan va derkhatchehay iran.pdf5.66 MBدرختان و درختچه هاي ايران
Eghtesad keshavarzi.pdf3.05 MBاقتصاد كشاورزي
Eghtesade Sanati karshenasi arshad.pdf7.5 MBجزوه اقتصاد صنعتي( كارشناسي ارشد)
Eghtesade Sanati.pdf1.35 MBجزوه درس اقتصاد صنعتي (مقطع كارشناسي)
electromeghnatis 2.pdf10.35 MBالكترومغناطيس 2
enghelab az didgah islam.pdf1.18 MBانقلاب از ديدگاه اسلام
Enghelabe islamie Iran.pdf1.86 MBمجموعه مقالات انقلاب اسلامي ايران و بازتاب آن…
Englisg for students of economics.pdf555.616 KBزبان تخصصي اقتصاد و مديريت
english in psychology 2.pdf418.861 KBزبان تخصصي رشته روان شناسي 2
english in psychology1.pdf626.514 KBزبان تخصصي رشته روان شناسي 1
falsafeh feghh.pdf1.09 MBفلسفه فقه
Fane trajome.pdf3.38 MBفن ترجمه (عربي-فارسي)
Farhang va tamadone mosalmanan.pdf1.72 MBجزوه فرهنگ و تمدن مسلمانان
fegh1.pdf2.12 MBفقه 1
fegh2.pdf1.33 MBفقه 2
fegh3.pdf1.24 MBفقه 3
fegh4.pdf2.22 MBفقه 4
fegh5.pdf1.84 MBفقه 5
fegh6.pdf2.8 MBفقه 6
feghhe tatbighi.pdf3.19 MBفقه تطبيقي 2
Geo Ensani 2.pdf7.91 MBجزوه درس جغرافياي انساني ايران 2 (رشته جغرافياي طبيعي)
Geo Ensani1.pdf8.33 MBجزوه درس جغرافياي انساني ايران 1 (رشته جغرافياي طبيعي)
geography and urban planning.pdf731.709 KBgeography and urban planning
gerdeh shenasi.pdf3.53 MBگرده شناسي
Gharaat va darke motone tafsiri.pdf2.21 MBقرائت و درك متون تفسيري
ghaziehay sieloo marboot be dars jabr 3.pdf645.635 KBجزوه درس جبر 3 (قضيه هاي سيلو)
giahan darooe.pdf2.02 MBگياهيان دارويي
giyahan abzi.pdf3.32 MBگياهان آبزي
Goneh shenasie Jonbeshhaye measer ,,.pdf4.23 MBگونه شناسي جنبش هاي اسلامي معاصر
grammar and writing (II) .zip25.9 MBدستور نگارش 2
halofitha.pdf7.06 MBهالوفيتها
HEKMAT VA HONAR ISLAMI.pdf796.656 KBحكمت و هنر اسلامي
Hendeshe manzer.pdf4.33 MBهندسه مناظر و مرايا
hoghogh sazmanhay binolmellali.pdf3.06 MBحقوق سازمان هاي بين المللي
hoghoogh asasi 2.pdf1.41 MBحقوق اساسي 2
hoghooghe binolmelal khososi 1.pdf1.26 MBحقوق بين الملل خصوص 1
honar dar donyae kodakan.pdf7.08 MBهنر در دنياي كودكان
jameh shenasi tarikhi.pdf2.63 MBجزوه جامعه شناسي تاريخ
joghrafiaye tarikhiye serzeminhaye eslami.pdf2.04 MBجغرافياي تاريخي سرزمين هاي اسلامي
jozve dars elm va amozesh da jahan tashayo.pdf4.12 MBجزوه درس علم و آموزش در جهان تشيع
jozve dars gherate motoon tafsiri.pdf1.91 MBجزوه درس قرائت و درك متون تفسيري
jozve dars makateb tarikh negari dar tamadon eslami.pdf2.41 MBجزوه درس مكاتب تاريخ نگاري در تمدن اسلامي
jozve dars naghd moton trikhi.pdf3.23 MBجزوه درس نقد متون تاريخي
jozve dars Ravesh shenasi tarikh.pdf3.23 MBجزوه درس روش شناسي تاريخ
jozve dars Ravesh shenasi tarikh.pdf3.23 MBجزوه درس روش شناسي تاريخ
jozve tarikh egtemai shiei.pdf1.39 MBجزوه تاريخ اجتماعي شيعه
jozveh akhlagh khanevadeh.pdf3.49 MBجزوه اخلاق خانواده
Jozveh arabi ensha 3.pdf3.22 MBجزوه عربي انشا (3) د.ديزيره سقال
jozveh dars sazmandehi mavad (4).pdf3.71 MBجزوه درس سازماندهي مواد (رشته كتابداري)
jozveh ders tarikh eslam der shebhe ghareh hend.pdf1.58 MBجزوه تاريخ اسلام در شبه قاره هند
jozveh ders tarikh ulom der eslam 3.pdf1.62 MBجزوه تاريخ علوم در اسلام 3
jozveh din ve akhlagh.pdf1.93 MBجزوه دين و اخلاق
jozveh kalam jadid.pdf5.61 MBجزوه كلام جديد
jozveh motone dini be zeban kharejie 3.pdf2.8 MBجزوه متون ديني به زبان خارجي 3
jozveh parvaz va tejarat.pdf4.87 MBجزوه پرواز و تجارت درس امور مسافرت و صدور بليت
jozveh tarikh felsefeh eslami 2.pdf1.09 MBجزوه تاريخ فلسفه اسلامي 2
jozveh tarikh tshkilat eslami 1.pdf1.05 MBجزوه تاريخ تشكيلات اسلامي 1
jozveh tarikh tshkilat eslami 2.pdf1.57 MBجزوه تاريخ تشكيلات اسلامي 2
jozveh tarikh ulom der eslam 2.pdf2.43 MBجزوه تاريخ علوم در اسلام
jozveh zaban Takhasosi karshenasi arshad oloom eghtesadi.pdf5.57 MBجزوه زبان تخصصي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي
jozveh zeban ,akhlagh,.pdf1.04 MBجزوه زبان اخلاق
jozveh zeban.pdf2.16 MBجزوه زبان اخلاق در فلسفه
karborde axhay havaei va mahvarehi dar joghrafia.pdf32.69 MBكاربرد عكس هاي هوايي و ماهواره اي در جغرافيا
karborde axhay havaei va mahvarehi dar joghrafiaa.pdf6.38 MBكاربرد عكس هاي هوايي و ماهوارهاي در جغرافيا
Karborde narmafzare rayanee.pdf2.51 MBروش تحقيق رايانه اي
Karborde narmafzare rayanee.pdf2.6 MBكاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در آموزش ديني قرآن و عربي
khakshenasi omoomi.pdf4.65 MBخاك شناسي عمومي
Linear Algebra.pdf3.38 MBجبر خطي
Maad dar nahjolbalagheh.pdf4.11 MBمعاد در نهج البلاغه
mabani bio teknology va keshte bafte giahi.pdf4.99 MBمباني بيوتكنولوژِي و كشت بافت گياهي
Mabani elm siasat.pdf1.38 MBمباني علم سياست
mabani hesabdari vahedahy keshvarzii.pdf1.28 MBمباني حسابداري واحدهاي كشاورزي
mabani hesabdari vahedahy keshvarzii.pdf1.33 MBمباني حسابداري واحدهاي كشاورزي
mabani khoshenvisi.pdf1.15 MBمبادي و مباني اصول خطوط و خوشنويسي اسلامي ايران 1
Mabani nazari memari.pdf5 MBمباني نظري معماري
Mabani-e- Modiriat Sanati.pdf1.26 MBمباني مديريت صنعتي
Maghadir vigeh va bordar vigeh.pdf1.84 MBجزوه رياضيات و كاربرد آن در مديريت 2 (بخش مربوط به مقادير ويژه و بردارهاي ويژه )
masael khavaremianeh.pdf1.2 MBمسائل خاورميانه (رشته علوم سياسي)
mghamat alheriri.pdf390.009 KBمقامات حريري
Modiryat raftar sazmani.pdf7.23 MBمديريت رفتار سازماني
Modiryat va kontrle perojehay fanavari etelaat.pdf5.39 MBمديريت و كنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات
MODIRYAT VA TOLIED SANATI.pdf7.99 MBمديريت و توليد صنعتي
Mofradare qoran.pdf1.26 MBمفردات قرآن
mohandsye faktorhaye ensani dar mohit kar .pdf3.9 MBمهندسي فاكتورهاي انساني در محيط كار
moton dini be zeban kharegi 1.pdf2.44 MBمتون ديني به زبان خارجي 1
moton dini be zeban kharegi 2.pdf2.47 MBمتون ديني به زبان خارجي 2
moton erfani be zeban kharegi 2.pdf2.06 MBجزوه متون عرفاني به زبان خارجي 2
moton erfani be zeban kharegi1.pdf1.62 MBمتون عرفاني به زبان خارجي 1
Motone adabi dar rastaye nahjolbalagheh.pdf703.26 KBمتون ادبي در راستاي نهج البلاغه
Motoon bargozideh nasr adabi.pdf3.05 MBمتون برگزيده نثر ادبي (كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي)
motoon nazmo nasre arabi dar iran az aghaz ta soghoot baghdad.pdf709.438 KBمتون نظم و نثر عربي در ايران از آغاز تا سقوط بغداد
Motoon nazmoo nasre moaser 2.pdf2.92 MBمتون نظم و نثر معاصر 2
motoon takhasosi geoghrafia.pdf1.51 MBمتون تخصصي جغرافيا
Nabovat va emamat.pdf7.14 MBنبوت و امامت
naghshye rah modiryat proje .pdf3.93 MBنقشه راه مديريت پروژه
Nahve karbordi-1.pdf3.31 MBنحو كاربردي قسمت اول (ارشد نهج البلاغه)
Nahve karbordi-2.pdf1.67 MBنحو كاربردي 2
NAMAYESH DAR IRAN.pdf622.617 KBنمايش در ايران
namayeshnameh nevisi be zaban sade.pdf2.68 MBجزوه نمايش نامه نويسي به زبان ساده
Narmafzar metre baravoord – mohandesi poroje.pdf2.92 MBجزوه درسي نرم افزارهاي متره و برآورد
nosazi va degargooni siasi.pdf1.24 MBنوسازي و دگرگوني سياسي
nosazi va degargooni siasi.pdf1.24 MBنوسازي  و دگرگوني سياسي
noso men aladabe andolosi.pdf1.18 MBنصوص من الادب الاندلسي
nosos menalnazme va nasr fi asre abbasi 1.pdf1.23 MBنصوص من النظم و النثر في عصر العباسي 1
Nosos menalnazme vanasr fi asre abbasi 2.pdf1.21 MBنصوص من النظم و النثر في عصر العباسي 2
nosos.pdf457.215 KBنصوص من النظم و انثر من السقوط بغداد الي العصر الحديث
Olom nahjolbalagheh-2.pdf5.2 MBعلوم نهج البلاغه 2
padidari va paydari.pdf891.39 KBتاريخ فقه و فقها
parcheshenasi 2.pdf795.465 KBپارچه شناسي 2
Phizic jadid 1.pdf10.78 MBفيزيك جديد 1
Phizic Pyaeh 3.pdf10.64 MBفيزيك پايه 3
phizike layehaye nazok.pdf4.3 MBفيزيك لايه هاي نازك
rabeteh dam va marta.pdf674.719 KBرابطه دام و مرتع
Rahnamy barsi kotob darsi.pdf1.78 MBجزوه راهنماي بررسي كتب درسي(مربوط به درس آموزش رياضي)
ravanshenasi rahnamaei va moshavere.pdf1.49 MBروان شناسي راهنمايي و مشاوره
ravesh estefade az motoon elmi shimi.pdf4.88 MBروش استفاده از متون علمي شيمي
ravesh tahgig dar olom.pdf17.11 MBروش تحقيق در علوم
raveshay tarbiyat badni baray dakhel kelas.pdf9.04 MBروشهاي تربيت بدني براي داخل كلاس
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 1.pdf598.996 KBشناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي 1
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 2.pdf293.423 KBشناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي 2
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 3.pdf310.241 KBشناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي 3
Shenakht va Fasafeh Geoghrafia.pdf1.71 MBشناخت و فلسفه جغرافيا
SHIMI VA TECNOLOGY RANG.pdf1.96 MBشيمي و تكنولوژي رنگ
shimi va teknology CHARM.pdf3.34 MBشيمي و تكنولوژي چرم
SHIVEHYA HONARI DORAN ISLAMI IRAN.pdf2.81 MBشيوه هاي هنري دوران اسلامي ايران
Siastae keshvarzi.pdf1.5 MBسياست كشاورزي
sir tahvol va tatavor naghsh va namad dar honarhay sonati iran.pdf1.27 MBسير تحول و تطور نقش و نماد در هنرهاي سنتي ايران
Synoptic Climatology in Environmental Analysis.pdf4.11 MBSynoptic Climatology in Environmental Analysis\Brent Yarnal
Tafsir Nagshehha va nemodarhay mozoee.pdf8.89 MBتفسير نقشه ها و نمودارهاي موضوعي
tafsir tartibi ghoran karim 1.pdf924.841 KBتفسير ترتيبي قران كريم 1 (مقطع كارشناسي و جبراني ارشد)
Tafsire tartibi qoran karim-2.pdf1.38 MBتفسير ترتيبي قرآن كريم 2
Tafsire tartibi qoran karim-3.pdf1.5 MBتفسير ترتيبي قرآن كريم
Tahzib.pdf8.97 MBجزوه تهذيب القراء
Tanavoe zisti.pdf1.3 MBتنوع زيستي
tarh rizi vahedhaye sanati .pdf6.7 MBطرح ريزي واحدهاي صنعتي
Tarikh adabiat jahan.pdf6.58 MBجزوه تاريخ ادبيات جهان (گروه كتابداري و اطلاع رساني)
Tarikh adabyat iran(reshteh ketabdari) .pdf5.36 MBتاريخ ادبيات ايران (رشته كتابداري)
tarikh elm fizik.pdf6.86 MBتاريخ علم فيزيك
Tarikh eslam dar mesr va sham.pdf1.72 MBجزوه تاريخ اسلام در مصر و شام
tarikh parche va lebas 1.pdf4.54 MBتاريخ پارچه و لباس 1
tarikhe adabol arabi fi andelos.pdf1.16 MBتاريخ الادب العربي في الاندلس
Tarikhe kalam va falsafeh eslami.pdf2.69 MBتاريخ كلام و فلسفه اسلامي
Tasir qoran dar peydayesh olome zaban arabi.pdf1.2 MBتأثير قرآن در پيدايش علوم زبان عربي
Teoryhay enghelab.pdf1.2 MBتئوري هاي انقلاب
Toohid dar nahjolbalagheh.pdf3.3 MBتوحيد در نهج البلاغه
Tose paydar rostaee.pdf963.717 KBتوسعه پايدار روستايي
toseh eghtesadi va barname rizi.pdf2.2 MBتوسعه اقتصادي و برنامه ريزي
toseh paydar SHAHRI.pdf1.23 MBتوسعه پايدار شهري
tour va honar tourgardani.pdf1.55 MBتور و هنر تورگرداني (رشته مديريت جهانگردي)
vaze kononi jahane eslame-1.pdf3 MBوضعيت كنوني جهان اسلام 1
veze kononi jehan eslam 1.pdf3 MBوضع كنوني جهان اسلام 1
veze kononi jehan eslam 2.pdf2.7 MBوضع كنوني جهان اسلام 2
wood metal.pdf1.46 MBكنترل كيفيت و استانداردهاي هنرهاي اسلامي ايران 2
Zaban- Nahjolbalagheh(Tarjomeh).pdf1.35 MBزبان ارشد (نهج البلاغه)
ZAban takhasosi 2 reshteh tarikh.pdf154.924 KBزبان تخصصي 2 رشته تاريخ
ZABAN TAKHASOSI ARSHHAD HONAR.pdf217.885 KBزبان تخصصي ارشد هنر
zaban takhasosi reshte adbiat arab.pdf509.843 KBزبان تخصصي 2 (رشته ادبيات عرب)
zaban takhasosi zamin shenasi.pdf4.4 MBزبان تخصصي زمين شناسي
Zaban-olom qhoran.pdf929.737 KBزبان ارشد (علوم و قرآن)
zaminshenasi phizici bakhshe-1j2.pdf11.13 MBزمين شناسي فيزيكي جلد دوم (قسمت اول)
zaminshenasi phizici bakhshe-2j2.pdf9.91 MBزمين شناسي فيزيكي جلد دوم (قسمت دوم)
zaminshensi phizici bakhshe-1.pdf10.43 MBزمين شناسي فيزيكي  جلد اول (قسمت اول)
zaminshensi phizici bakhshe-2.pdf10.5 MBزمين شناسي فيزيكي جلد اول (قسمت دوم)

منبع:بانک آزمونهای سازمان سنجش

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.