وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور1390


* 4101 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – حسابداری
* 4102 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – علوم اقتصادی – اقتصاد نظری
* 4103 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مدیریت بازرگانی
* 4104 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مدیریت جهانگردی
* 4105 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مدیریت دولتی
* 4106 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مدیریت صنعتی
* 4107 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – ادیان و عرفان اسلامی
* 4108 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
* 4109 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – علوم قرآن و حدیث
* 4110 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – فقه و مبانی حقوق اسلامی
* 4111 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – فلسفه و کلام اسلامی
* 4112 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – آمار
* 4113 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – تاریخ
* 4114 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – تربیت بدنی و علوم ورزشی
* 4115 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – حقوق
* 4116 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
* 4117 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – راهنمایی و مشاوره
* 4118 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – روانشناسی عمومی
* 4119 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
* 4120 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – ریاضیات و کاربردها
* 4121 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – زبان و ادبیات عربی
* 4122 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – زبان و ادبیات فارسی
* 4123 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – زبان و ادبیات انگلیسی
* 4124 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مترجمی زبان انگلیسی
* 4125 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – شیمی کاربردی
* 4126 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – شیمی محض
* 4127 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – برنامه ریزی اجتماعی
* 4128 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – پژوهشگری علوم اجتماعی
* 4129 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مددکار اجتماعی
* 4130 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – روابط عمومی
* 4131 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – روزنامه نگاری
* 4132 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – علوم جغرافیا – جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
* 4133 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – علوم جغرافیا – جغرافیا و برنامه ریزی شهری
* 4134 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – علوم جغرافیا – آب و هوا شناسی
* 4135 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – علوم جغرافیا – ژئومورفولوژی
* 4136 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – زمین شناسی
* 4137 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – زمین شناسی کاربردی
* 4138 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
* 4139 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – زیست شناسی گرایش عمومی
* 4140 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – علوم سیاسی
* 4141 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – علوم کامپیوتر
* 4142 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی فناوری اطلاعات
* 4143 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی کامپیوتر سخت افزار
* 4144 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی کامپیوتر نرم افزار
* 4145 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – فیزیک – گرایش اتمی
* 4146 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – فیزیک گرایش حالت جامد
* 4147 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – فیزیک گرایش هسته ای
* 4148 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – کتابداری
* 4149 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی آب و خاک
* 4150 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی علوم کشاورزی
* 4151 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی
* 4152 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی کشاورزی – علوم دامی
* 4153 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
* 4154 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها
* 4155 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی منابع طبیعی – شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان
* 4156 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی
* 4157 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی
* 4158 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست
* 4159 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی صنایع
* 4160 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی مدیریت اجرایی
* 4161 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی مدیریت پروژه
* 4162 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی برق – قدرت
* 4163 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی برق – کنترل
* 4164 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی برق – مخابرات
* 4165 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی برق – الکترونیک
* 4166 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی برق – مهندسی پزشکی (بیو الکتریک)
* 4167 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی پزشکی – بالینی
* 4168 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی پزشکی – بیو متریال
* 4169 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی پزشکی – بیو مکانیک
* 4170 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر
* 4171 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی پلیمر – تکنولوژی علوم رنگ
* 4174 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی راه آهن – خط و سازه های ریلی
* 4175 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی شیمی – مهندسی شیمی
* 4176 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی شیمی – مهندسی نفت (صنایع نفت)
* 4177 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی عمران
* 4178 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی عمران – نقشه برداری
* 4179 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی مواد – متالوژی صنعتی
* 4180 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی مکانیک – مهندسی مکانیک
* 4181 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی مکانیک – مهندسی خودرو
* 4182 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی نفت – صنایع گاز
* 4183 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی نفت – طراحی فرآیندهای صنایع نفت
* 4184 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی هوا فضا – هوا فضا
* 4185 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی کامپیوتر – مهندسی رباتیک
* 4186 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – مهندسی معماری و شهرسازی – مهندسی شهرسازی
* 4187 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – هنر – مرمت بناهای تاریخی
* 4188 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – ارتباط تصویری – ارتباط تصویری
* 4189 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – عکاسی
* 4190 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – طراحی پارچه و لباس – چاپ پارچه
* 4191 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – هنر اسلامی – نگارگری
* 4192 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – هنر اسلامی – هنر و صنایع فلز
* 4193 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – هنر اسلامی – هنر و صنایع چوب
* 4194 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – هنر اسلامی – شیشه
* 4195 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – هنر اسلامی – سفال
* 4196 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – هنرهای صناعی – سفال
* 4197 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – هنرهای صناعی – آبگینه
* 4198 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – هنرهای صناعی – فلز
* 4199 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – هنرهای صناعی – کاشی
* 4200 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – هنرهای صناعی – منبت و معرق
* 4201 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – هنرهای صناعی – نساجی سنتی
* 4202 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – فرش – طراحی فرش
* 4203 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – فرش – بافت و مرمت فرش
* 4204 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – کتابت و نگارگری – خوش نویسی
* 4205 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – کتابت و نگارگری – طراحی سنتی
* 4206 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – کتابت و نگارگری – نگارگری
* 4207 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – کتابت و نگارگری – خیالی نگاری
* 4208 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – نقاشی – نقاشی عمومی
* 4209 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – هنر صنایع – دستی
* 4300 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – ریاضی گرایش محض
* 4301 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – جغرافیا انسانی
* 4302 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – جغرافیای طبیعی
* 4303 – نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور – فیزیک – گرایش مولکولی

پاسخی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.