وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

فهرست منابع معرفی شده برای کلیه گرایشهای کارشناسی ارشد حقوق-وکالت-مشاوران حقوقی89

منبع:http://lawtoday.ir

http://lawtoday.ir/wp-content/uploads/2010/05/arshad-vkalat-moshaverh-lawtoday.ir_1.pdf

١
فهرست منابع معرفي شده براي كليه ي گرايش هاي كارشناسي ارشد حقوق – وكالت – مشاوران حقوقي
نحوه پذيرش و تحصيل در دوره كارشناسي ارشد نا پيوسته حقوق (دانشگاه سراسري)
به منظور تأمين نيروي انساني متخصص و متعهد مورد نياز كشور، ايجاد زمينه هاي لازم براي بررسي كيفيت دوره هاي كارشناسي مؤسسات آموزش عالي، فراهم
آوردن رقابت سالم براي راهيابي به مقاطع تحصيلي بالاتر، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هر سال اقدام به برگزاري آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته مي نمايد.
شرايط متقاضيان و داوطلبان
داوطلبان لازم است داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل بوده و از لحاظ مقررات وظيفه عمومي منعي نداشته باشند:
1. شرايط عمومي
الف. اعتماد به اسلام يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ب. ملتزم بودن به احكام علمي اسلام (انجام دادن واجبات و پرهيز از محرمات)
تبصره 1. ملاك، وضع كنوني داوطلب در هنگام ثبت نام اوست.
تبصره 2. اقليتهاي ديني (اديان رسمي) مندرج در قانون اساسي از اين شرط مستثني هستند (به شرط عدم تجاهر به نقض احكام اسلامي).
ج. عدم احراز عناد (نه اعتراض) نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران.
تبصره. در صورتيكه داوطلب سابقاً با نظام جمهوري اسلامي عناد داشته، بايد تغيير او احراز شود.
د. نداشتن سابقه ي عضويت در ساواك و فراسونري و اعقاب آن.
ه. عدم احراز فساد اخلاقي
و. عدم اشتهار به ارتكاب اعمال خلاف شؤرن شغلي و تحصيلي در طول تحصيل يا زمان اشتغال (در صورت اشتغال فعلي)
ز. برخورداري از توانايي جسمي به تناسب رشته ي انتخابي و عدم اعتياد به مواد مخدر
ر. كاركنان رسمي دولت و اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها بر اساس مصوبه ي شورايعالي انقلاب فرهنگي براي ادامه ي تحصيل در داخل كشور، نيازي به طي مراحل
گزينش ندارند.
2. شرايط اختصاصي
الف. داشتن مدرك كارشناسي (ليسانس) يا كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) با دكتراي حرفه اي يا اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع كارشناسي كه مدرك
مذكور مورد تأييد شورايعالي انقلاب فرهنگي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.
تبصره 1. شركت مجدد فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد با توجه به ضوابط مندج در دفترچه ي ثبت نام جز در رشته اي كه فارغ التحصيل شده اند در صورت دارا
بودن كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دايم بلامانع است.
تبصره 2. فارغ احتصيلان و دانشجويان شاغل در وزارت خانه ها، سازمان ها و نهادخاي دولتي بايد قبل از ثبت نام موافقت كتبي و بدون قيد وشرط وزارت خانه،
سازمان و يا نهاد دولتي مربوط را مبني بر ادامه ي تحصيل دريافت و نزد خود نگاه دارند.
ب. ساير شرايط كه هر سال در دفترچه ي مربوطه قيد خواهد شد.
٢
فهرست منابع آزمون كارشناسي ارشد (سراسري و آزاد)
گرايش حقوق خصوصي، حقوق اقتصادي و مالكيت فكري
حقوق مدني
تجارت
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. دوره ي كامل حقوق تجارت دكتر محمود عرفاني ميزان
2. دوره ي كامل حقوق تجارت دكتر حسن ستوده تهراني دادگستر
3. حقوق تجارت (ورشكستگي) دكتر محمد حسن قائم مقامي فراهاني ميزان
4. قانون تجارت – اصلاحيه قانون تجارت – قانون
اداره تصويه امور ورشكستگي و قانون صدور چك
5. كمك حافظه حقوق تجارت علي فلاح دورانديشان
6. حقوق شركت هاي تجاري دكتر كوروش كاوياني ميزان
7. حقوق اسناد تجاري دكتر كوروش كاوياني ميزان
آيين دادرسي مدني
متون حقوقي
متون فقه
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. اعمال حقوقي دكتر ناصر كاتوزيان انتشار
2. وقايع حقوقي دكتر ناصر كاتوزيان انتشار
3. درسهايي از عقود معين ( 1) و ( 2) دكتر ناصر كاتوزيان گنج دانش
4. حقوق مدني 3 دكتر مهدي شهيدي مجد
5. كمك حافظه حقوق مدني علي فلاح دورنديشان
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. آيين دادرسي مدني جلد ( 1و 2و 3) دكتر عبدالله شمس دراك
2. قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني
3. قانون اجراي احكام مدني
4. قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و آيين نامه مربوطه
-5 كمك حافظه ي آيين دادرسي كيفري /
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
خرسندي Oxford Law .1
گنج دانش Law Texts.2
خرسندي Law made simple .3
مجد – خرسندي G.C.S.E Law.4
5. فرهنگ حقوقي
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. تحرير الروضه 2 جلدي ترجمه اميني – آيتي سمت
2. لمه دمشقيه 2 جلدي با ترجمه و توضيح حميد مسجد سرايي خط سوم
٣
فهرست منابع آزمون كارشناسي ارشد (سراسري و آزاد)
گرايش حقوق جزا و جرم شناسي
حقوق جزاي عمومي
حقوق جزاي اختصاصي
آيين دادرسي كيفري
متون حقوقي
متون فقه
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. زمينه حقوق جزاي عمومي دكتر نوريها گنج دانش
2. كمك حافظه ي جزاي عمومي گروه علمي دورانديشان دورانديشان
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. جرايم عليه اشخاص دكتر حسين آقايي نيا ميزان
2. حقوق جزاي اختصاصي ( 2و 3) دكتر حسين ميرمحمد صادقي ميزان
3. قانون چك اصلاحي 1382 مجد
4. كمك حافظه جزاي اختصاصي دكتر عبدالعلي توجهي دورانديشان
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. آيين دادرسي كيفري جلد ( 1و 2) دكتر محمد آشوري سمت
2. آيين دادرسي كيفري ( 1و 2و 3) دكترمحمود آخوندي وزارت ارشاد
3. قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 13
4.كمك حافظه آيين دادرسي كيفري دكتر مهابادي – شادي عظيم زاده دورانديشان
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
خرسندي Oxford Law .1
گنج دانش Law Texts.2
خرسندي Law made simple .3
مجد – خرسندي G.C.S.E Law.4
5. فرهنگ حقوقي
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. تحرير الروضه 2 جلدي ترجمه اميني – آيتي سمت
2. لمه دمشقيه 2 جلدي با ترجمه و توضيح حميد مسجد سرايي خط سوم
3. گزيده متون فقه دكتر ابوالحسن محمدي ميزان
4. مباحث حقوقي شرح امعه دكتر اسدالله لطفي مجد
٤
فهرست منابع آزمون كارشناسي ارشد (سراسري و آزاد)
گرايش حقوق بين الملل
حقوق بين الملل عمومي
حقوق بين الملل خصوصي
حقوق اساسي
حقوق تعهدات
متون حقوقي
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. حقوق بين الملل عمومي دتر محمد رضا ضيايي بيگدلي گنج دانش
2. حقوق بين الملل عمومي ( 1و 2) دكتر سيد باقر مير عباسي ميزان
3. سازمان هاي بين المللي دكتر رضا موسي زاده ميزان
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. حقوق بيي الملل خصوصي دكتر محد نصيري آگاه
2. حقوق بين الملل خصوصي دكتر نجاد علي الماسي ميزان
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. بايسته هاي حقوق اساسي دكتر ابوالفضل قاضي ميزان
2. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ( 1و 2) دكتر محمد هاشمي ميزان
3. قانون اساسي در نظم حقوق كنوني امير ساعد وكيل، پوريا عسگري مجد
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. قانون مدني در نظم حقوقي كنوني دكتر ناصر كاتوزيان ميزان
2. اعمال حقوقي دكتر ناصر كاتوزيان انتشار
3. وقايع حقوقي دكتر ناصر كاتوزيان انتشار
4.حقوق مدني 3 دكتر مهدي شهيدي مجد
5. حقوق مدني 6 دكتر مهدي شهيدي مجد
6. سقوط تعهدات دكتر مهدي شهيدي مجد
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
خرسندي Oxford Law .1
گنج دانش Law Texts .2
خرسندي Law made simple.3
خرسندي G.C.S.E Law.4
5. فرهنگ حقوقي
٥
فهرست منابع آزمون كارشناسي ارشد (سراسري و آزاد)
گرايش حقوق بشر
حقوق بين الملل عمومي و سازمان هاي بين المللي
حقوق تهدات
حقوق اساسي
حقوق جزا (عمومي و اختصاصي)
متون حقوقي
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. حقوق بين الملل عمومي دتر محمد رضا ضيايي بيگدلي گنج دانش
2. حقوق بين الملل عمومي ( 1و 2) دكتر سيد باقر مير عباسي ميزان
3. سازمان هاي بين المللي دكتر رضا موسي زاده ميزان
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. قانون مدني در نظم حقوقي كنوني دكتر ناصر كاتوزيان ميزان
2. اعمال حقوق دكتر ناصر كاتوزيان انتشار
3. وقايع حقوقي دكتر ناصر كاتوزيان انتشار
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. بايسته هاي حقوق اساسي دكتر ابوالفضل قاضي ميزان
2. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ( 1و 2) دكتر محمد هاشمي ميزان
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. زمينه ي حقوقي جزاي عمومي نوربها
2. قانون مجازات اسلامي گلدوزيان
3. زمينه حقوق جزاي عمومي گلدوزيان
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
خرسندي Oxford Law .1
گنج دانش Law Texts .2
خرسندي Law made simple.3
خرسندي G.C.S.E Law.4
5. فرهنگ حقوقي
٦
فهرست منابع آزمون كارشناسي ارشد (سراسري و آزاد)
گرايش حقوق عمومي
حقوق اداري
حقوق اساسي
حقوق بين الملل عمومي
متون فقه
متون حقوقي
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. حقوق اداري ايران دكتر عبدالحميد ابوالحد طوس
2. حقوق اداري ( 1و 2) دكتر رضا موسي زاده ميزان
3.كليات حقوق اداري دكتر ولي الله انصاري ميزان
4.حقوق اداري دكتر منوچهر طباطبايي مؤتمني سمت
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
-1 بايسته هاي حقوق اساسي دكتر ابوالفضل قاضي ميزان
-2 حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ( 1و 2) دكتر محمد هاشمي ميزان
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. حقوق بين الملل عمومي دكتر محمد رضا ضيايي بيگدلي گنچ دانش
2. حقوق بين الملل و عمومي ( 1و 2) دكتر سيد باقر مير عباسي ميزان
3. سازمان هاي بين الملل دكتر رضا موسي زاده ميزان
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. تحرير الروضه 2 جلدي ترجمه اميني – آيتي سمت
2. بيع و خيارات دكتر روشنعلي شكاري كشاورز
3. گزيده متون فقه دكتر ابوالحسن محمدي ميزان
4. مباحث حقوقي شرح لمعه دكتر اسدالله لطفي مجد
5. لمعه دمشيقه 2 جلدي با ترجمه و توضيح حميد مسجد سرايي خط سوم
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
خرسندي Oxford Law .1
گنج دانش Law Texts .2
خرسندي Law made simple.3
خرسندي G.C.S.E Law.4
5. فرهنگ حقوقي
٧
فهرست منابع آزمون كارشناسي ارشد (سراسري و آزاد)
گرايش حقوق تجارت بين المللي
حقوق مدني
حقوق تجارت
حقوق بين الملل عمومي
حقوق بين الملل خصوصي
متون حقوقي
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. قانون مدني در نظم حقوق كنوني دكتر ناصر كاتوزيان ميزان
2. اعمال حقوقي دكتر ناصر كاتوزيان انتشار
3. وقايع حقوقي دكتر ناصر كاتوزيان انتشار
4. درسهايي از عقود معين ( 1و 2) دكتر ناصر كاتوزيان گنج دانش
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. دوره ي كامل حقوق تجارت دكتر محمود عرفاني ميزان
2. حقوق تجارت (ورشكستگي) دكتر محمد حسين قائم مقامي فراهاني ميزان
3. قانون تجارت
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. حقوق بين الملل عمومي دكتر محمد رضا ضيايي بيگدلي گنچ دانش
2. حقوق بين الملل و عمومي ( 1و 2) دكتر سيد باقر مير عباسي ميزان
3. سازمان هاي بين الملل دكتر رضا موسي زاده ميزان
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. حقوق بين الملل خصوصي دكتر محمد نصيري آگاه
2. حقوق بين الملل خصوصي دكتر نجاد علي الماسي ميزان
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
خرسندي Oxford Law .1
گنج دانش Law Texts .2
خرسندي Law made simple.3
خرسندي G.C.S.E Law.4
5. فرهنگ حقوقي
٨
فهرست منابع آزمون كارشناسي ارشد (سراسري و آزاد)
گرايش حقوق محيط زيست
حقوق بين الملل عمومي
حقوق اداري
حقوق جزا
نحوه اخذ پروانه وكالت دادگستري
1376 ، كانون هاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يكبرا در سال /1/ به موجب قانون كيفيت اخذ پروانه ي وكالت دادگستري مصوب 17
نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه ي كارآموزي وكالت از طريق آزمون اقدام نمايند.
شرايط لازم براي احراز مقام وكالت
طبق ماده 2 قانون مذكور براي اشخاصي پروانه ي كارآموزي وكالت صادر مي شود كه علاوه بر دارا بودن دانشنامه ي ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق
اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي، داراي شرايط ذيل باشند:
الف. اعتقاد و التزام عملي به احكام و مباني دين مقدم اسلام.
ب. عتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه و قانون اساسي
ج. نداشتن پيشينه ي محكوميت مؤثر كيفري
د. نداشتن سابقه ي عضويت دو فعاليت در گروه هاي الحادي و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروهايي كه مرامنامه ي آنها مبتني بر نفي اديان الهي مي باشد.
ه. عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحكيم پايه هاي رژيم طاغوت
و. عدم عضويت و هواداري از گورههاي غير قانوني و معاند با جمهوري اسلامي ايران
ز. عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلي
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. حقوق بين الملل عمومي دكتر محمد رضا ضيايي بيگدلي گنج دانش
2. حقوق بين الملل عمومي ( 1و 2) دكتر سيد باقر مير عباسي ميزان
3. سازمان هاي بين المللي دكتر رضا موسي زاده ميزان
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. حقوق اداري ايران دكتر عبدلحميد ابوالحمد طوس
2. حقوق اداري دكتر منوچهر طباطبايي مؤتمني سمت
3. كليات حقوق اداري دكتر ولي الله انصاري ميزان
4. حقوق اداري ( 1و 2) دكتر رضا موسي زاده ميزان
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. قانون مجازات اسلامي
2. زمينه يحقوق جزاي عمومي نوربها
٩
نحوه اخذ پروانه مشاوره حقوقي، وكالت، و كارشناسي قوه قضايي
در اجراي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و برآورده ساختن اهداف مقرر در آن، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه
قضاييه با توجه به شرايط و نيازهاي موجود اقدام به برگزاري آزمون و پذيرش متقاضيان مي نمايد.
شرايط لازم براي احراز مقام مشاوره ي حقوقي، وكالت و كارشناسي
الف. تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ب. داشتن حداقل 24 سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي در زمان صدور پروانه صدور حقوقي وكالت و حداكثر 54 سال تمام شمسي براي
مشاوران حقوقي و وكلا.
ج. داشتن حداقل دانشنامه ي معتبر كارشناسي از دانشكده هاي معتبر داخلي يا خارجي
د. انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم براي آقايان
ه. عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تأييد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق
و. نداشتن سوء شهرت
ز. داشتن و ثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي
ر. عدم محكوميت به انفصال دايم از خدمات قضايي يا خدمات دولتي يا وكالت دادگستري و يا سلب صلاحيت براي متقاضيان مشاوره حقوقي
١٠
فهرست منابع آزمون كانون وكلاي دادگستري
حقوق مدني
حقوق جزا
حقوق تجارت
آيين دادرسي مدني
آيين دادرسي كيفري
اصول فقه
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. قانون مدني در نظم حقوقي كنوني دكتر ناصر كاتوزيان ميزان
2. كمك حافظه حقوق مدني علي فلاح دورانديشان
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. قانون مجازات اسلامي
2. زمينه حقوق جزاي عمومي دكتر رضا نوربها گنج دانش
3. كمك حافظه جزاي عمومي دورانديشان
4. كمك حافظه جزاي اختصاصي دكتر عبدالكريم توجهي دورانديشان
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. قانون تجارت
2. كمك حافظه حقوق تجارت علي فلاح دورانديشان
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني
2. قانون اجراي احكام مدني
3. قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمموي و انقلاب و آيين نامه آن
4. آيين دادرسي مدني ( 3 جلدي) دكتر عبدالله شمس دراك
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. آيين دادرسي كيفري ( 1و 2) دكتر محمد آشوري سمت
2. آيين دادرسي كيفري ( 1و 2و 3) دكتر محمود آخوندي وزارت ارشاد
3. قانون آيين دادرسي كيفري 1378
4. قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و آيين نامه آن
5. كمك حافظه آيين دادرسي كيفري دكتر مهابادي – خانم عظيم زاده دورانديشان
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. مباني استنباط حقوق اسلامي دكتر ابوالحسن محمدي دانشگاه تهران
١١
نحوه انتخاب سردفتر اسناد رسمي
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با توجه به نيازمندي هاي محل و شرايط مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 اقدام به پذيرش سردفتر اسناد رسمي
مي نمايد.
شرايط داوطلبان
علاوه بر شرايط عمومي كه در زمان اعلام آگهي ثبت نام از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مشخص مي شود طبق ماده ي 6 قانون دفاتر اسناد رسمي
1354 اشخاص زير را مي توان به سردفتري دفتر خانه اسناد رسمي تعينن نمود: /4/ مصوب 25
الف. اشخاصي كه داراي ليسانس حقوق در رشته ي قضايي يا منقول از دانشگده الهيات يا دانشكده ي سابق معقول و منقول باشند.
ب. كساني كه داراي دو سال سابقه خدمت قضايي يا وكالت پايه يك دادگستري باشند.
ج. ساير ليسانسيه ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتر ياري
د. اشخاصي كه از مراجع مسلم، داراي تصديق اجتهاد طبق آيين نامه اي كه به تصويب وزارت دادگستري مي رسد باشند.
ه. دفتر ياراني كه داراي گواهي قبولي امتحان مخصوص سردفتري و دفتر ياري موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفاتر اسناد رسمي موصب 1316 باشند به شرط
داشتن پنج سال سابقه دفتر ياري.
و. دفترياراني كه داراي ديپلم كامل متوسط باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتر ياري اول.
ز. دفتر ياران اول كه در تاريخ تصويب اين قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه ي دفتر ياري اول اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.
١٢
فهرست منابع آزمون سردفتري اسناد رسمي
حقوق ثبت و مقررات ثبتي
حقوق مدني
حقوق جزا
حقوق تجارت
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. حقوق ثبت غلامرضا شهري جهاد دانشگاهي
2. مجموعه ي بخشنامه ها و محشاي ثبتي غلامرضا حجتي اشرفي گنج دانش
3. قانون ثبت اسناد و املاك و آيين نامه هاي مربوط
4. قانون دفاتر اسناد رسمي و آيين نامه هاي مربوط
5. آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. قانون مدني در نظم حقوقي كنوني دكتر ناصر كاتوزيان ميزان
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. قانون مجازات اسلامي
زمينه ي حقوق جزاي اسلامي نوربها ميزان
كتاب مؤلف يا صاحب اثر ناشر
1. قانون تجارت
2. كمك حافظه حقوق تجارت علي فلاح

http://lawtoday.ir/wp-content/uploads/2010/05/arshad-vkalat-moshaverh-lawtoday.ir_1.pdf

پاسخی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.