وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسي ارشد سال 1396 وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

 

 

از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

 

http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?ID=4988

 

لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی
دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۱۰۱ – زبان وادبیات فارسی
دریافت دفترچه ۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافیایی
دریافت دفترچه ۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دریافت دفترچه ۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربی
دریافت دفترچه ۱۱۰۵ – علوم اقتصادی
دریافت دفترچه ۱۱۰۶ – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دریافت دفترچه ۱۱۰۷ – تاریخ
 دریافت دفترچه ۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعی
 دریافت دفترچه ۱۱۰۹ – زبان های باستانی ایران
 دریافت دفترچه ۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه ۱۱۱۱ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – علوم قرآنی
 دریافت دفترچه ۱۱۱۲ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فقه و حقوق
 دریافت دفترچه ۱۱۱۳ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فلسفه و کلام
 دریافت دفترچه ۱۱۱۴ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – ادیان
 دریافت دفترچه ۱۱۱۵ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – مخصوص اهل تسنن
 دریافت دفترچه ۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه
 دریافت دفترچه ۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربیتی /۱
 دریافت دفترچه ۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه ۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگلیسی
دریافت دفترچه ۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۴ – مجموعه زبان المانی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۵ – مجموعه مدیریت جهانگردی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه ۱۱۲۷ – ایرانشناسی
 دریافت دفترچه ۱۱۲۹ – زبان وادبیات اردو
 دریافت دفترچه ۱۱۳۰ – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
 دریافت دفترچه ۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه ۱۱۳۲ – باستان شناسی
 دریافت دفترچه ۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسی
 دریافت دفترچه ۱۱۳۴ – مجموعه حسابداری
 دریافت دفترچه ۱۱۳۷ – مطالعات زنان
 دریافت دفترچه ۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
 دریافت دفترچه ۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی
 دریافت دفترچه ۱۱۴۲ – مجموعه مدیریت
 دریافت دفترچه ۱۱۴۳-مشاوره
دریافت دفترچه ۱۱۴۴-مدیریت دریایی
دریافت دفترچه ۱۱۴۵-مجموعه امور فرهنگی
 دریافت دفترچه ۱۱۴۶ – مجموعه محیط زیست
دریافت دفترچه ۱۱۴۸ – مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری
دریافت دفترچه ۱۱۴۸- مجوعه مدیریت کسب و کار و امور شهری(سوالات زبان )
 دریافت دفترچه ۱۱۵۲ -مدرسی معارف اسلامی
دریافت دفترچه ۱۱۵۳-مدیریت اطلاعاتی
 دریافت دفترچه ۱۱۵۴ – مطالعات دفاعی -استراتژیک
 دریافت دفترچه ۱۱۵۵ – اطلاعات استراتژیک
 دریافت دفترچه ۱۱۵۶ – اماد
 دریافت دفترچه ۱۱۵۷ – مدیریت بحران
 دریافت دفترچه ۱۲۰۱ –  علوم زمین
 دریافت دفترچه ۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
 دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۰۳ – مجموعه شیمی
 دریافت دفترچه ۱۲۰۴ – مجموعه فیزیک
 دریافت دفترچه ۱۲۰۵ – مجموعه فوتونیک
دریافت دفترچه ۱۲۰۵-مجموعه فوتونیک (سوالات اپتیک)
 دریافت دفترچه ۱۲۰۶ – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
 دریافت دفترچه ۱۲۰۷ –  آمار
 دریافت دفترچه ۱۲۰۸ – مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه ۱۲۰۹ – مجموعه علوم کامپیوتر
 دریافت دفترچه ۱۲۱۳ – زیست شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه ۱۲۱۴ – زیست شناسی علوم جانوری
 دریافت دفترچه ۱۲۱۵ – مجموعه محیطزیست
 دریافت دفترچه ۱۲۱۶ – زیست شناسی دریا
 دریافت دفترچه ۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دریافت دفترچه ۱۲۱۸ – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه ۱۲۱۹ – علوم شناختی
دریافت دفترچه ۱۲۲۰- مجموعخ علوم اطلاعاتی
 دریافت دفترچه ۱۲۵۱ – مجموعه مهندسی برق
 دریافت دفترچه ۱۲۵۳ – مجموعه مهندسی نفت
  دریافت دفترچه ۱۲۵۵ – مجموعه مهندسی پلیمر
  دریافت دفترچه ۱۲۵۶ – مهندسی معماری کشتی
 دریافت دفترچه ۱۲۵۷ -مجموعه مهندسی شیمی
 دریافت دفترچه ۱۲۵۹ – مهندسی صنایع
 دریافت دفترچه ۱۲۶۲ – مهندسی درسوانح طبیعی
 دریافت دفترچه ۱۲۶۳ – مهندسی عمران نقشه برداری
 دریافت دفترچه ۱۲۶۴ – مجموعه مهندسی عمران
 دریافت دفترچه ۱۲۶۷ – مجموعه مهندسی مکانیک
 دریافت دفترچه ۱۲۶۸ – مجموعه مهندسی معدن
 دریافت دفترچه ۱۲۷۲ – مجموعه مهندسی مواد ومتالوژی
 دریافت دفترچه ۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد
 دریافت دفترچه ۱۲۷۶ – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۷۷ – مجموعه مهندسی کامپیوتر
 دریافت دفترچه ۱۲۷۹ – مجموعه مهندسی هوافضا
 دریافت دفترچه ۱۲۸۳ – مهندسی نساجی
 دریافت دفترچه ۱۲۸۵ – مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی
 دریافت دفترچه ۱۲۸۶ – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
 دریافت دفترچه ۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیطزیست
 دریافت دفترچه ۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
 دریافت دفترچه ۱۲۹۲ – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
 دریافت دفترچه ۱۲۹۳ – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
 دریافت دفترچه ۱۲۹۴ – مجموعه ایمنی صنعتی
 دریافت دفترچه ۱۳۰۱ – مجموعه مرتع و آبخیزداری
 دریافت دفترچه ۱۳۰۲ – علوم و مهندسی آب
 دریافت دفترچه ۱۳۰۳ – مجموعه زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه ۱۳۰۴ – اقتصادکشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۰۵ – علوم و مهندسی باغبانی
 دریافت دفترچه ۱۳۰۶ – ترویج وآموزش کشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۰۷ – علوم و مهندسی جنگل
 دریافت دفترچه ۱۳۰۸ – مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک
 دریافت دفترچه ۱۳۰۹ – مجموعه علوم دام وطیور
 دریافت دفترچه ۱۳۱۱ – علوم و مهندسی شیلات
 دریافت دفترچه ۱۳۱۲ – مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 دریافت دفترچه ۱۳۱۳ -علوم ومهندسی صنایع غذایی
 دریافت دفترچه ۱۳۱۴ -حشره شناسی کشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۱۵ – بیماری شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه ۱۳۱۷ – علوم و مهندسی محیط زیست
 دریافت دفترچه ۱۳۱۹ -مهندسی مکانیک بیوسیستم
 دریافت دفترچه ۱۳۲۱ – مدیریت و کنترل بیابان
 دریافت دفترچه ۱۳۲۲ – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۳ – اکوهیدرولوژی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۴ – بیوتکنولوژی درکشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۵ – توسعه روستایی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۶ – شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
 دریافت دفترچه ۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۸ – مهندسی فضای سبز
 دریافت دفترچه ۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
 دریافت دفترچه ۱۳۵۱ – طراحی شهری
 دریافت دفترچه ۱۳۵۲ – مجموعه معماری
 دریافت دفترچه ۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
 دریافت دفترچه ۱۳۵۶ – نمایش عروسکی
 دریافت دفترچه ۱۳۵۷ – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
 دریافت دفترچه ۱۳۵۸ – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
 دریافت دفترچه ۱۳۵۹ – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
 دریافت دفترچه ۱۳۶۰ – مجموعه هنرهای موسیقی
 دریافت دفترچه ۱۳۶۱ – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
 دریافت دفترچه ۱۳۶۲ – طراحی صنعتی
 دریافت دفترچه ۱۳۶۳ – فرش
 دریافت دفترچه ۱۳۶۴ – طراحی پارچه ولباس
 دریافت دفترچه ۱۵۰۱ – انگل شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۳- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۹ – بیوشیمی بالینی
 دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – صبح پنجشنبه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته ۱۱۰۸ و ۱۱۱۶ و ۱۱۳۰ – صبح جمعه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه – مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه  زبان فرانسه- مجموعه حقوق

 

پاسخی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.