دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

 

 

از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

 

http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?ID=4988

 

لینک دانلود دفترچهکد و عنوان رشته امتحانی
دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۱۰۱ – زبان وادبیات فارسی
دریافت دفترچه۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافیایی
دریافت دفترچه۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دریافت دفترچه۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربی
دریافت دفترچه۱۱۰۵ – علوم اقتصادی
دریافت دفترچه۱۱۰۶ – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دریافت دفترچه۱۱۰۷ – تاریخ
 دریافت دفترچه۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعی
 دریافت دفترچه۱۱۰۹ – زبان های باستانی ایران
 دریافت دفترچه۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه۱۱۱۱ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – علوم قرآنی
 دریافت دفترچه۱۱۱۲ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فقه و حقوق
 دریافت دفترچه۱۱۱۳ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فلسفه و کلام
 دریافت دفترچه۱۱۱۴ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – ادیان
 دریافت دفترچه۱۱۱۵ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – مخصوص اهل تسنن
 دریافت دفترچه۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه
 دریافت دفترچه۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربیتی /۱
 دریافت دفترچه۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی
 دریافت دفترچه۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگلیسی
دریافت دفترچه۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسی
 دریافت دفترچه۱۱۲۴ – مجموعه زبان المانی
 دریافت دفترچه۱۱۲۵ – مجموعه مدیریت جهانگردی
 دریافت دفترچه۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه۱۱۲۷ – ایرانشناسی
 دریافت دفترچه۱۱۲۹ – زبان وادبیات اردو
 دریافت دفترچه۱۱۳۰ – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
 دریافت دفترچه۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه۱۱۳۲ – باستان شناسی
 دریافت دفترچه۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسی
 دریافت دفترچه۱۱۳۴ – مجموعه حسابداری
 دریافت دفترچه۱۱۳۷ – مطالعات زنان
 دریافت دفترچه۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
 دریافت دفترچه۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی
 دریافت دفترچه۱۱۴۲ – مجموعه مدیریت
 دریافت دفترچه۱۱۴۳-مشاوره
دریافت دفترچه۱۱۴۴-مدیریت دریایی
دریافت دفترچه۱۱۴۵-مجموعه امور فرهنگی
 دریافت دفترچه۱۱۴۶ – مجموعه محیط زیست
دریافت دفترچه۱۱۴۸ – مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری
دریافت دفترچه۱۱۴۸- مجوعه مدیریت کسب و کار و امور شهری(سوالات زبان )
 دریافت دفترچه۱۱۵۲ -مدرسی معارف اسلامی
دریافت دفترچه۱۱۵۳-مدیریت اطلاعاتی
 دریافت دفترچه۱۱۵۴ – مطالعات دفاعی -استراتژیک
 دریافت دفترچه۱۱۵۵ – اطلاعات استراتژیک
 دریافت دفترچه۱۱۵۶ – اماد
 دریافت دفترچه۱۱۵۷ – مدیریت بحران
 دریافت دفترچه۱۲۰۱ –  علوم زمین
 دریافت دفترچه۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
 دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۰۳ – مجموعه شیمی
 دریافت دفترچه۱۲۰۴ – مجموعه فیزیک
 دریافت دفترچه۱۲۰۵ – مجموعه فوتونیک
دریافت دفترچه۱۲۰۵-مجموعه فوتونیک (سوالات اپتیک)
 دریافت دفترچه۱۲۰۶ – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
 دریافت دفترچه۱۲۰۷ –  آمار
 دریافت دفترچه۱۲۰۸ – مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه۱۲۰۹ – مجموعه علوم کامپیوتر
 دریافت دفترچه۱۲۱۳ – زیست شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه۱۲۱۴ – زیست شناسی علوم جانوری
 دریافت دفترچه۱۲۱۵ – مجموعه محیطزیست
 دریافت دفترچه۱۲۱۶ – زیست شناسی دریا
 دریافت دفترچه۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دریافت دفترچه۱۲۱۸ – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه۱۲۱۹ – علوم شناختی
دریافت دفترچه۱۲۲۰- مجموعخ علوم اطلاعاتی
 دریافت دفترچه۱۲۵۱ – مجموعه مهندسی برق
 دریافت دفترچه۱۲۵۳ – مجموعه مهندسی نفت
  دریافت دفترچه۱۲۵۵ – مجموعه مهندسی پلیمر
  دریافت دفترچه۱۲۵۶ – مهندسی معماری کشتی
 دریافت دفترچه۱۲۵۷ -مجموعه مهندسی شیمی
 دریافت دفترچه۱۲۵۹ – مهندسی صنایع
 دریافت دفترچه۱۲۶۲ – مهندسی درسوانح طبیعی
 دریافت دفترچه۱۲۶۳ – مهندسی عمران نقشه برداری
 دریافت دفترچه۱۲۶۴ – مجموعه مهندسی عمران
 دریافت دفترچه۱۲۶۷ – مجموعه مهندسی مکانیک
 دریافت دفترچه۱۲۶۸ – مجموعه مهندسی معدن
 دریافت دفترچه۱۲۷۲ – مجموعه مهندسی مواد ومتالوژی
 دریافت دفترچه۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد
 دریافت دفترچه۱۲۷۶ – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۷۷ – مجموعه مهندسی کامپیوتر
 دریافت دفترچه۱۲۷۹ – مجموعه مهندسی هوافضا
 دریافت دفترچه۱۲۸۳ – مهندسی نساجی
 دریافت دفترچه۱۲۸۵ – مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی
 دریافت دفترچه۱۲۸۶ – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
 دریافت دفترچه۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیطزیست
 دریافت دفترچه۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
 دریافت دفترچه۱۲۹۲ – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
 دریافت دفترچه۱۲۹۳ – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
 دریافت دفترچه۱۲۹۴ – مجموعه ایمنی صنعتی
 دریافت دفترچه۱۳۰۱ – مجموعه مرتع و آبخیزداری
 دریافت دفترچه۱۳۰۲ – علوم و مهندسی آب
 دریافت دفترچه۱۳۰۳ – مجموعه زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه۱۳۰۴ – اقتصادکشاورزی
 دریافت دفترچه۱۳۰۵ – علوم و مهندسی باغبانی
 دریافت دفترچه۱۳۰۶ – ترویج وآموزش کشاورزی
 دریافت دفترچه۱۳۰۷ – علوم و مهندسی جنگل
 دریافت دفترچه۱۳۰۸ – مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک
 دریافت دفترچه۱۳۰۹ – مجموعه علوم دام وطیور
 دریافت دفترچه۱۳۱۱ – علوم و مهندسی شیلات
 دریافت دفترچه۱۳۱۲ – مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 دریافت دفترچه۱۳۱۳ -علوم ومهندسی صنایع غذایی
 دریافت دفترچه۱۳۱۴ -حشره شناسی کشاورزی
 دریافت دفترچه۱۳۱۵ – بیماری شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه۱۳۱۷ – علوم و مهندسی محیط زیست
 دریافت دفترچه۱۳۱۹ -مهندسی مکانیک بیوسیستم
 دریافت دفترچه۱۳۲۱ – مدیریت و کنترل بیابان
 دریافت دفترچه۱۳۲۲ – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دریافت دفترچه۱۳۲۳ – اکوهیدرولوژی
 دریافت دفترچه۱۳۲۴ – بیوتکنولوژی درکشاورزی
 دریافت دفترچه۱۳۲۵ – توسعه روستایی
 دریافت دفترچه۱۳۲۶ – شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
 دریافت دفترچه۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی
 دریافت دفترچه۱۳۲۸ – مهندسی فضای سبز
 دریافت دفترچه۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
 دریافت دفترچه۱۳۵۱ – طراحی شهری
 دریافت دفترچه۱۳۵۲ – مجموعه معماری
 دریافت دفترچه۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
 دریافت دفترچه۱۳۵۶ – نمایش عروسکی
 دریافت دفترچه۱۳۵۷ – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
 دریافت دفترچه۱۳۵۸ – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
 دریافت دفترچه۱۳۵۹ – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
 دریافت دفترچه۱۳۶۰ – مجموعه هنرهای موسیقی
 دریافت دفترچه۱۳۶۱ – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
 دریافت دفترچه۱۳۶۲ – طراحی صنعتی
 دریافت دفترچه۱۳۶۳ – فرش
 دریافت دفترچه۱۳۶۴ – طراحی پارچه ولباس
 دریافت دفترچه۱۵۰۱ – انگل شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی
 دریافت دفترچه۱۵۰۳- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
 دریافت دفترچه۱۵۰۹ – بیوشیمی بالینی
 دریافت دفترچهزبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – صبح پنجشنبه
 دریافت دفترچهزبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته ۱۱۰۸ و ۱۱۱۶ و ۱۱۳۰ – صبح جمعه
 دریافت دفترچهزبان فرانسه – مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه زبان فرانسه- مجموعه حقوق

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.