وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

سوالات ازمون وکالت ۹۳ با پاسخ تشریحی

برای دانلود کلیک کنید

سوالات ازمون وکالت ۹۳ با پاسخ تشریحی

 

 

 

۱- در صورت عدم رعایت غبطه مولی علیه توسط قیم، عمل حقوقی انجام گرفته توسط قیم، چه وضعیتی پیدا می کند؟

الف) اصولاً قیم بر خلاف ولی قهری، ملزم به رعایت غبطه محجور نیست.

ب) اگر بدون عمد و تقصیر غبطه را رعایت نکند و موجب زیان محجور شود، عمل ولی نافذ است.

ج) اگر بدون عمد و تقصیر باشد،عمل وی نافذ ولی در برابر محجور، مسئول جبران ضرر است.

د) اگر در حدود اختیارات قانونی عمل کند، نافذ است حتی اگر غبطه رعایت نشده باشد.

۲- مالک با غاصب ملک خود توافق می کند که مبلغ مشخصی به عنوان اجرت المثل پرداخت شود. در صورت امتناع غاصب از پرداخت اجرت مورد توافق و طرح دعوی از سوی مالک، دعوی مزبور تابع کدام اموال است؟

الف) منقول ذاتی ب) در حکم غیر منقول

ج) غیر منقول تبعی د) در حکم منقول

۳- در مورد ارتفاق، کدام مورد صحیح است؟

الف) حق ارتفاع به صورت مستقل از ملک واجد حق ارتفاق، قابلیت معامله را دارد.

ب) اذن ارتفاق، حق عینی ایجاد می نماید.

ج) با وقف ملک مورد حق ارتفاق، حق ارتفاق زایل می شود.

د) در حق عبور، بین مالک و صاحب حق ارتفاق، احکام مالکیت مشاعی جاری میشود.

۴- در خصوص تبدیل تعهد، کدام عبارت صحیح است؟

الف) افزودن یا کاستن وثیقه های شخصی و عینی یک دین، موجب تحقق تبدیل می شود.

ب) اگر مقصود از تعهد جدید، افزودن بر تعهد سابق باشد، تبدیل تعهد محسوب می شود.

ج) در مورد کلیه تعهدات قراردادی و غیر قراردادی، علی الاصول تبدیل تعهد قابل تحقق است.

د) همه موارد

۵- هر گاه مدیون از مال غیر اقدام با تأدیه دین خود کند، مالک با اثبات کدام مورد، می تواند مال مورد تأدیه را از طلبکار مسترد دارد؟

الف) متعلق به او بوده و با اذن او در اختیار مدیون بوده و مدیون اختیار تأدیه از آن مال را نداشته است.

ب) متعلق به اوست.

ج) متعلق به او بوده و با اذن او در اختیار مدیون بوده است.

د) متعلق به اوست، منوط بر این که مدیون اذن در تأدیه نداشته باشد.

۶- کدام مورد، صحیح نیست؟

الف) تعهد به نفع ثالث، استثناء بر اصل نسبی بودن قراردادها است.

ب) در تعهد به نفع ثالث، قبول ثالث شرط است.

ج) در تملیک به نفع ثالث، قبول ثالث ضرورت دارد.

د) در بعضی از موارد، تعهد به ضرر ثالث ممکن است.

۷- چنانچه پسری که قانوناً ملزم به انفاق پدر خویش است، با پدر نسبت به میزان نفقه توافق کند، افزایش هزینه زندگی پدر، چه اثری بر این قرارداد خواهد داشت؟

الف) دادگاه به پدر حق فسخ می دهد.

ب) قرارداد الزام آور است و دادگاه حق تجدید نظر ندارد.

ج) دادگاه می تواند در مبلغ نفقه تجدید نظر کند.

د) قرارداد توسط پدر قابل ابطال است.

۸- در صورتی که زوجه عقد نکاح را قبل از نزدیکی و به جهت خصاء فسخ کند، مستحق کدام مهریه است؟

الف) مهرالمسمی ب) مهرالمثل

ج) مستحق مهریه نیست. د) نصف مهرالمسمی

۹- در خصوص نفقه فرزند، کدام مورد صحیح است؟

الف) نفقه طفل متولد از زنا،به عهده پدر طبیعی است.

ب) نفقه طفل پس از وقوع طلاق، با شخصی است که حضانت وی را به عهده می گیرد.

ج) نفقه طفل متولد از نکاح منقطع، هیچ گاه به عهده اجداد پدری نخواهد بود.

د) نفقه فرزند بالغ و رشید، به عهده پدر نخواهد بود.

۱۰- با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در خصوص موجبات ضمان، کدام مورد صحیح است؟

الف) اثبات قاعده احسان، مانع مسئولیت متلف نیست.

ب) در کلیه موارد موجب ضمان، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تفصیر مرتکب را احراز نماید.

ج) در اجتماع سبب و مباشر، فقط مباشر مسئول است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد.

د) در اجتماع سبب و مباشر، میزان مسئولیت آنان بر اساس حدود تأثیر رفتار آنها می باشد.

۱۱- چنانچه تجاوز به ملک غیر در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد بوده و رفع تجاوز، مستلزم ورود ضرر بیشتر به متجاوز در مقایسه ضرر به مالک بوده و ضرر مالک نسبتاً جزیی باشد، حکم قضیه به کدام نحو خواهد بود؟

الف) پرداخت بالاترین قیمت زمین مورد تجاوز از زمان شروع تصرف تا صدور حکم و همچنین بالاترین قیمت منافع

ب) در هر صورت، خلع ید و قلع و قمع

ج) پرداخت قیمت زمین در زمان صدور حکم

د) پرداخت بالاترین قیمت زمین مورد تجاوز از زمان شروع تجاوز تا تاریخ صدور حکم

۱۲- یک شرکت تجاری، یک آپارتمان مسکونی واقع در شهر تهران را در سال ۱۳۷۵ برای فروش محصولات شرکت به مدت یک سال اجاره نموده و سپس مورد اجاره را به مدیر عامل این شرکت اجاره می دهد. کدام مورد، صحیح است؟

الف) اساساً انتقال به غیر واقع نشده است.

ب) موجر با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت، حق تخلیه ملک را دارد.

ج) به جهت مسکونی بودن مورد اجاره، موضوع تابع قانون مدنی است.

د) بدون پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت، حق تخلیه آن را دارد.

۱۳- چنانچه پس از ایجاب و قبول عقد هبه حیوان معین، متهب بدون اذن واهب، آن را قبض نماید و در ید متهب تلف شده باشد، در این صورت، حکم قضیه چیست؟

الف) متهب غاصب و ضامن تلف است.

ب) متهب ضامن نیست مگر این که واهب قبض را رد نموده باشد.

ج) متهب ضامن است مشروط بر این که مرتکب تقصیر نشده باشد.

د) تصرف متهب مالکانه است و مسئول تلف نیست.

۱۴- اگر در بیع، شرط شود که خریدار شخص معینی را به عنوان ضامن خود نسبت به پرداخت ثمن معرفی کند و این شخص معین قبل از انعقاد ضمان بمیرد، وضعیت بیع مزبور چگونه خواهد بود؟

الف) قابل فسخ است، اگر ورثه متوفی حاضر به ضمانت خریدار نشوند.

ب) باطل است.

ج) قابل فسخ است.

د) غیر قابل فسخ است.

۱۵- چند نفر برای فروش ملک مشاعی خود، به یک نفر وکالت می دهند. یکی از موکلین، قبل از انجام مورد وکالت توسط وکیل، فوت می کند. وکالت چه وضعیتی پیدا می کند؟

الف) در خصوص متوفی منفسخ می شود. ب) باطل میشود.

ج) منفسخ می شود. د) در خصوص متوفی باطل میشود.

۱۶- چنانچه در وکالت تصریح گردد وکیل کلیه اختیارات فروش و تسلیم مبیع را دارد، حال اگر وکیل مبیع را با داشتن اختیارات، به غیر انتقال دهد، کدام شخص در برابر خریدار، مسئول تسلیم مبیع است؟

الف) علاوه بر اصیل، وکیل هم به جهت تصریح شده به اختیار تسلیم مبیع در وکالتنامه، مسئول است.

ب) صرفاً اصیل

ج) صرفاً وکیل

د) علاوه بر اصیل، وکیل هم به جهت لازم الاتباع بودن آثار عقد جایز، مسئول است.

۱۷- شوهری در حال مرض، زن خود را طلاق می دهد و ده ماه پس از طلاق، به همان مرض می میرد. زن ازدواج نکرده و وارث منحصر به فرد آن متوفی می باشد. کدام مورد در خصوص زوجه، صحیح است.

الف) ارث نمی برد.

ب) تمام ماترک متوفی را پس از کسر دیون و واجبات مالی ارث می برد.

ج) نصیب خود را از باب فرض و بقیه ماترک را به عنوان رد ارث می برد.

د) فقط نصیب خود را ارث می برد.

۱۸- ورثه متوفی، زوجه و دو فرزند پسر هستند و تنها ماترک متوفی، یک باب خانه مسکونی است. در این صورت، کدام مورد صحیح است؟

الف) زوجه حق دارد به نسبت سهم الارث، اجرت المثل خانه را از فرزندان متصرف مطالبه کند.

ب) زوجه حق دارد خلع ید مشاعی فرزندان متصرف را بخواهد.

ج) هر یک از فرزندان حق دارند خلع ید زوجه متصرف را بخواهند.

د) هر یک از ورثه می تواند خلع ید مشاعی سایر وراث متصرف را بخواهند.

۱۹- هرگاه یکی از دو شریک مال غیر منقول قابل تقسیم، سهم مشاع خود را بدون اذن شریک و به قصد بیع به شخص ثالث منتقل نماید، وضعیت این انتقال چیست؟

الف) صحیح ب) باطل ج) غیر نافذ د) قابل فسخ

۲۰- در مورد تأثیر قتل موصی توسط موصی له در وصیت، قانوناً کدام عبارت صحیح است؟

الف) در هر صورت، مانع تملیک موصی به می شود.

ب) اگر قتل عمدی و به مباشرت و انفرادی باشد، مانع تملیک موصی به می شود.

ج) اگر قتل عمدی باشد، مانع تملیک موصی به می شود.

د) در هر صورت، تأثیری در وصیت و تملیک موصی به ندارد.

۲۱- چنانچه در مرحله تجدیدنظر، قرار کارشناسی به تشخیص دادگاه صادر شود، پرداخت هزینه کارشناسی به عهده کیست و ضمانت اجرای عدم پرداخت چیست؟

الف) طرفین دعوی- متوقف شدن تجدیدنظرخواهی

ب) تجدیدنظرخوانده- تأیید دادنامه بدوی

ج) دادگاه- متوقف شدن تجدیدنظرخواهی

د) تجدیدنظرخواه- متوقف شدن تجدیدنظرخواهی

۲۲- حکم راجع به فسخ نکاح، چنانچه مستند به نظریه یک یا چند کارشناس باشد که طرفین، رأی آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند، از حیث قابلیت فرجام چگونه است؟

الف) مطلقاً قابل فرجام نیست.

ب) فقط به درخواست زوجه، قابل فرجام است.

ج) فقط به درخواست زوج، قابل فرجام است.

د) مطلقاً قابل فرجام است.

۲۳- حکم دادگاه نخستین، در دعوایی صادر شده است که علی القاعده قابل تجدیدنظر می باشد، اما مستند به اقرار در دادگاه است. در این صورت، کدام مورد صحیح است؟

الف) قابل تجدیدنظر نیست.

ب) قابل تجدیدنظر نیست، مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی.

ج) قابل تجدیدنظر نیست، مگر فقط در خصوص صلاحیت قاضی صادر کننده رأی.

د) قابل تجدیدنظر نیست، مگر فقط در خصوص صلاحیت دادگاه.

۲۴- چنانچه دادخواست تجدیدنظر از حیث هزینه دادرسی ناقص باشد، کدام مورد صحیح است؟

الف) دفتر دادگاه نخستین،قرار رد دادخواست را صادر می نماید.

ب) دفتر دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص می کند و چنانچه ظرف ده روز نقص برطرف نشود، دادگاه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می نماید.

ج) دفتر دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص می کند و چنانچه ظرف ده روز نقص برطرف نشود،دادگاه نخستین قرار رد دادخواست را صادر می نماید.

د) دفتر دادگاه نخستین به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص می کند و چنانچه ظرف ده روز نقص برطرف نشود، دادگاه نخستین قرار رد دادخواست را صادر می نماید.

۲۵- در کدام صورت، داوری از بین می رود؟

الف) فوت یا حجر یکی از طرفین داوری ب) عدم حصول اکثریت در صدور رأی

ج) عزل یا استعفای داور مشترک د) پرداخت نشدن به موقع دستمزد داور

۲۶- چنانچه خوانده، در اولین جلسه دادرسی به واسطه کمی وقت نتواند اسناد خود را حاضر کند، کدام مورد، صحیح است؟

الف) خوانده می تواند درخواست یک هفته مهلت نماید و دادگاه در هر حال، مکلف به قبول درخواست است.

ب) خوانده می تواند درخواست تعیین وقت احتیاطی نماید و دادگاه چنانچه درخواست او را مقرون به صحت دانست، وقت احتیاطی تعیین می نماید.

ج) خوانده می تواند درخواست تأخیر جلسه را نماید و چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست، جلسه خارج از نوبت تعیین می نماید.

د) خوانده می تواند درخواست تجدید جلسه را نماید و چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست، جلسه دادرسی تعیین می نماید.

۲۷- چنانچه محکوم علیه غائب، خارج از مهلت مقرر قانونی واخواهی نماید، کدام مورد صحیح است؟

الف) اگر حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطلاع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید، با گرفتن تأمین از واخواه، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می کند.

ب) اگر حکم غیابی ابلاغ قانونی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطلاع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می کند.

ج) اگر حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطلاع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می کند.

د) اگر حکم غیابی ابلاغ قانونی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطلاع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید، با گرفتن تأمین از واخواه قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می کند.

۲۸- شکایت نسبت به دستور اجرای سند رسمی، در صلاحیت کدام مرجع است؟

الف) هیأت نظارت منطقه اجرای سند ب) دادگاه عمومی محل اجرای سند

ج) دادگاه عمومی محل اقامت خوانده د) دادگاه عمومی محل تنظیم سند

۲۹- اعتراض شخص ثالث نسبت به آرای دیوان عدالت اداری ……………….

الف) پذیرفتنی است و در صورت تأیید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی طبق مقررات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

ب) پذیرفتنی نیست.

ج) پذیرفتنی است و رسیدگی طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

د) پذیرفتنی است و رسیدگی طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری انجام می شود.

۳۰- چنانچه در شورای حل اختلاف، دعوای متقابلی اقامه شود که از صلاحیت این شورا خارج باشد، کدام مورد صحیح است؟

الف) رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و متقابل، در صلاحیت مرجع قضایی صالح است.

ب) شورای حل اختلاف به دعوای اصلی رسیدگی می نماید و دعوای متقابل را به مرجع قضایی صالح می فرستد.

ج) شورای حل اختلاف هر دو دعوی را به دادگاه تجدیدنظر استان می فرستد تا مرجع صالح را تعیین نماید.

د) رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و متقابل، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

۳۱- کدام مورد، در خصوص رسیدگی در دادگاه خانواده، صحیح است؟

الف) با رعایت کلیه تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

ب) با رعایت کلیه تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود، جز تشریفات مربوط به دادرسی غیابی.

ج) با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

د) بدون تقدیم دادخواست و سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

۳۲- چکی به مبلغ یکصد میلیون ریال توسط شخصی که مقیم شیراز است، در تهران، عهده بانکی در تبریز و در وجه شخصی صادر می شود. در صورت صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده چک برای دریافت وجه آن، به کدام دادگاه می تواند مراجعه نماید؟

الف) فقط دادگاه عمومی حقوقی شیراز یا تهران

ب) دادگاه عمومی حقوقی شیراز، تهران یا تبریز

ج) فقط دادگاه عمومی حقوقی شیراز

د) فقط دادگاه عمومی حقوقی تهران یا تبریز

۳۳- خوانده در پاسخ به دعوای خواهان، ضمن دفاع ماهوی، ایراد می نماید. کدام مورد صحیح است؟

الف) چنانچه ایراد تا پایان اولین جلسه مطرح نشود، دادگاه در هر حال قرار رد ایراد را صادر می نماید.

ب) چنانچه ایراد تا اولین جلسه دادرسی مطرح نشود، دادگاه در هر حال قرار رد ایراد را صادر می کند و این قرار قابل تجدیدنظر است.

ج) چنانچه ایراد تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح نشود، دادگاه مکلف نیست بدون ورود در ماهیت، راجع به آن تصمیم گیری نماید.

د) چنانچه ایراد تا اولین جلسه دادرسی مطرح نشود، دادگاه در هر حال قرار رد ایراد را صادر می کند.

۳۴- چنانچه دعوی در مرحله فرجامی باشد و طرفین با توافق، تقاضای ارجاع امر به داوری را نمایند، دیوان عالی کشور کدام اقدام را انجام می دهد؟

الف) پرونده را برای ارجاع به داوری، به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال می نمایند.

ب) به تقاضا ترتیب اثر نمی دهد.

ج) پرونده را به داوری ارجاع می نماید.

د) پرونده را پس از صدور قرار توقیف دادرسی، به داوری ارجاع می نماید.

۳۵- در خصوص تاجر ورشکسته، اگر مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد، کدام مورد صحیح است؟

الف) درخواست کننده تأمین نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارد، مشروط بر آنکه مال توقیف شده جزو مستثنیات دین نباشد.

ب) درخواست کننده تأمین نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

ج) حق تقدمی وجود ندارد و درخواست کننده تأمین نیز داخل در سایر غرما قرار میگیرد.

د) درخواست کننده تأمین نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارد، مشروط بر آنکه ورشکستگی به تقلب یا تقصیر باشد.

۳۶- در کدام یک از دعاوی زیر، قرار تأمین اتباع بیگانه قابل صدور است؟

الف) دعوای مستند به سند عادی علیه غیر تاجر ب) دعوای متقابل

ج) دعوای راجع به برات، سفته و چک د) دعوای مستند به سند رسمی علیه تاجر

۳۷- کدام مورد، در خصوص گزارش اصلاحی دادگاه صحیح است؟

الف) رأی تلقی می شود و پس از صدور و قطعیت، اعتبار امر مختومه پیدا میکند.

ب) رأی تلقی می شود و مانند احکام دادگاه ها، به مراجع اجرا گذاشته می شود.

ج) رأی تلقی می شود و مانند آرای دادگاه ها، قابل تجدیدنظر و فرجام است.

د) رأی تلقی نمی شود، ولی مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود.

۳۸- در ارتباط با اعتراض شخص ثالث طاری، کدام مورد صحیح است؟

الف) باید در دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض، مطرح شده و در همین دادگاه نیز رسیدگی می شود.

ب) باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید، مطرح شود و در دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض به آن رسیدگی شود.

ج) باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید، مطرح شود و در همین دادگاه نیز به آن رسیدگی شود، مگر درجه دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض، پایین تر باشد.

د) باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید، مطرح شود و در همین دادگاه نیز به آن رسیدگی شود، مگر درجه دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض، بالاتر باشد.

۳۹- کدام مورد، در خصوص امکان استرداد سند در دادگاه، صحیح است؟

الف) مطلقاً امکان پذیر است.

ب) در صورتی که به نفع طرف مقابل دلیل باشد و او به آن استناد نماید، امکان پذیر نیست.

ج) در صورتی که به نفع طرف مقابل دلیل باشد و او به آن استناد نماید، امکانپذیر است.

د) مطلقاً امکان پذیر نیست.

۴۰- در دعاوی راجع به اموال غیر منقول ودر ارتباط با بهای خواسته این دعاوی کدام مورد صحیح است؟

الف) ازحیث هزینه دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی قیمت منطقهای ملک

ب) ازحیث هزینه دادرسی قیمت منطقهای ملک واز حیث مراحل بعدی رسیدگی تقویم خواهان مگر آن که مورد اعتراض خوانده قرار گیرد

ج) ازحیث هزینه دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی تقویم خواهان مگر انکه مورداعتراض خوانده قرارگیرد

د) ازحیث هزینه دادرسی تقویم خواهان و از حیث مراحل بعدی رسیدگی قیمت منطقهای ملک

۴۱- کدام مورد صحیح است؟

الف) ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر این که وزارت دادگستری آن را الزامی کند و پس از ثبت اسم تجاری قابل انتقال میباشد.

ب) ثبت اسم تجارتی اختیاری است و اسم تجارتی قابل انتقال است.

ج) ثبت اسم تجارتی اجباری میباشد و اسم تجارتی قابل انتقال است.

د) ثبت اسم تجارتی اجباری است و اسم تجارتی قابل انتقال نیست.

۴۲- کدام عبارت صحیح است؟

الف) دفتر تجارتی تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت دارد.

ب) دفتر تجارتی در دعوی صاحب دفتر علیه تاجر دیگر مطلقا دلیل محسوب میشود.

ج) دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر فقط ممکن است جزو قراین و امارات قبول شود.

د) دفتر تجارتی غیرتاجر در مقابل تاجر سندیت دارد.

۴۳- در شرکتهای سهامی اگر قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد کدام مورد صحیح است؟

الف) عین آن در نزد یکی از بانکها تودیع و گواهی بانکی را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به هیات موسس تسلیم نماید.

ب) باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به هیات موسس تسلیم نماید.

ج) باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند.

د) مدارک مالکیت را در نزد همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک رابه ثبت شرکتها تسلیم نمایید.

۴۴- سود قابل تقسیم کدام است؟

الف) سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال قبل و اندوخته قانونی به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده

ب) درمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینهها و استهلاکات و ذخیرهها

ج) از سود خالص یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی کسر بقیه بین سهامداران تقسیم شود

د) ازدرامد حاصل همان سال کلیه هزینهها و استهلاکات و اندوخته قانونی کسر بقیه بین سهامداران تقسیم خواهد شد

۴۵- کدام مورد صحیح است؟

الف) در شرکتهای سهامی انتقال سهام با موافقت فقط مجمع عمومی عادی امکان پذیر خواهد شد

ب) درشرکتهای سهامی عام انتقال سهام نباید مشروط به موافقت مدیران شرکت و همچنین نباید با موافقت مجمع عمومی باشد

ج) درشرکتهای سهامی عام انتقال سهام نباید مشروط به موافقت مدیران ولی با موافقت مجمع عمومی فوق العاده باشد

د) در شرکتهای سهامی انتقال سهام میتواند با موافقت یکی از مجامع عمومی و یا هیات مدیره باشد

۴۶- کدام مورد در خصوص فوت یکی از شرکای شرکت با مسئولیت محدود صحیح است؟

الف) ازموارد انحلال شرکت است مگر خلاف آن در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد

ب) به هر حال از موارد انحلال شرکت است

ج) نمی تواند از موارد انحلال شرکت محسوب شود

د) از موارد انحلال شرکت نیست مگر در اساسنامه پیش بینی شده باشد

۴۷- درصورتی که یکی از شرکای شرکت نسبی ورشکسته شوند امکان اخراج آن شریک از شرکت مشروط برکدام مورد است؟

الف) همه شرکای دیگر وجوهی معادل سهم شرکه آن شریک در شرکت نقدا پرداخت کنند

ب) دادگاه در این خصوص حکم دهد

ج) طلبکاران شریک ورشکسته تقاضا کنند

د) تقاضای طلبکاران مبنی بر اخراج مورد موافقت دیکر شرکا قرار گیرد

۴۸- هرکاه شرکت سهامی مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند وظرف مهلت مقرر این پرداخت صورت نگیرد شرکت میتواند کدام اقدام را در خصوص این سهام انجام دهد؟

الف) به هرکس که خریدار باشد بفروشد ب) باطل کند

ج) ازطریق بورس یا مزایده بفروشد د) فقط از طریق بورس به فروش رساند

۴۹- تعهد پرداختی به مبلغ یکصد یورو به زبان انگلیسی وبا رعایت سایر شرایط شکلی سفته تنظیم می شود محل صدور ومحل پرداخت تهران است در این صورت سند مزبور کدام وضعیت زیر قرار دارد؟

الف) به دلیل استفاده از پول وزبان خارجی سفته محسوب نمی شود

ب) سفته محسوب می شود

ج) فقط به دلیل استفاده از زبان خارجی سفته محسوب نمی شود

د) فقط به دلیل استفاده از پول خارجی سفته محسوب نمی شود

۵۰- دارنده چک علیه صادر کننده و ظهر نویس چک اقامه دعوا نموده و صدور قرار تامین خواسته علیه هر دو را درخواست می نماید در این صورت دادگاه در موردچه کسانی قرار تامین صادر می نماید؟

الف) علیه هر مسئول به اندازه نصف مبلغ چک

ب) فقط علیه یک مسئول به انتخاب خواهان

ج) فقط علیه صادرکننده

د) علیه صادر کننده و ظهر نویس به اندازه مبلغ چک

۵۱- احمد سفته ای دروجه بهرام صادر نموده وبهرام نیز آن را در وجه جواد ظهر نویسی می کند در این صورت از نظر اثباتی جواد دربرابراحمد دارنده با حسن نیت محسوب ……………..

الف) می شود مگر این که تحصیل مجرمانه سند توسط بهرام ثابت شود

ب) می شود مگر این که خلاف آن ثابت شود

ج) نمی شود مگراین که خلاف آن ثابت شود

د) می شود مگر این که وجود ایراد در رابطه احمد و بهرام ثابت شود

۵۲- اکبر براتی در وجه بهروز وعهده جمشید صادر می کند و جمشید نیز آن را قبولی می نو یسد در این صورت اصولا ایراد اکبر مبنی بر بدهکار نبودن به بهروز در برابر بهروز قابل استناد ……………….. ایراد جمشید مبنی بر بدهکار نبودن به اکبر در برابر بهروزقابل استناد …………..

الف) نیست و همچنین نیست ب) نیست اما- است

ج) است اما نیست د) است و همچنین است

۵۳- در چار چوب حقوق اسناد تجاری محال علیه برات در مقابل دارنده در کدام صورت مسئول است؟

الف) برات را قبولی نویسی کرده باشد

ب) به صادر کننده بدهکار بوده وبرات را قبولی نویسی کرده باشد

ج) به صادر کننده بدهکار باشد ولو این که قبولی ننوشته باشد

د) برات را قبولی نویسی کرده واز آن رجوع ننموده باشد

۵۴- بهنام بابت خرید کالا از جمال چک در وجه حامل صادره از سوی اسماعیل را در وجه جمال ظهر نوسی بدون قید وشرط نموده و تسلیم می کند در این صورت انتقال سند …………

الف) محقق نشده وقهرا مسئولیت بهنام نیز منتفی است

ب) مححق شده وبهنام نیز در صورت برگشت به عنوان ظهرنویس مسئول است

ج) مححق شده وبهنام نیز در صورت بر گشت به عنوان ضامن مسئول است

د) مححق شده اما درصورت برگشت بهنام مسئول نیست

۵۵- پس از اقامه دعوی وبه مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است دادگاه چه تکلیفی دارد؟

الف) تکلیفی به قبول تقاضای خواهان ندارد

ب) معادل وجه برات را از وجوه نقد خوانده به عنوان تامین توقیف کند

ج) معادل وجه برات را از اموال خوانده به عنوان تامین توقیف کند

د) دعوت از خوانده دعوا وابلاغ فوری تقاضای خواهان

۵۶- کدام مورد در خصوص برواتی که وجه آن در ایران باید به رویت یابی وعده از رویت پرداخت شود در صورتی که دارنده برات ظرف مهلت یک سال از تاریخ برات قبولی یا پرداخت آن را مطالبه نکند صحیح است؟

الف) حق رجوع به ضامنان سند را از دست می دهد

ب) حق رجوع به ظهر نویسان و برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده نخواهد داشت

ج) حق رجوع به کلیه امضا کنندگان برات رااز دست می دهد

د) فقط حق رجوع به ظهر نویسان را از دست می دهد

۵۷- تاجری که حکم ور شکستگی او صادر شده دردوره توقف خانه خود را وقف امور خیریه کرده است طبق قانون تجارت کدام مورد در خصوص عقد وقف صحیح است؟

الف) صحیح است ب) غیر نافذاست

ج) قابل فسخ است د) باطل است

۵۸- کدام مورد ازموارد ورشکستگی به تقصیر نیست؟

الف) اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خرید ی بالاتر از مظنه روز کرده باشد

ب) اگر محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی نسبت به درامد او فوق العاده بوده است

ج) اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب اورا پرداخته باشد

د) اگر دفاتر خودرامفقود نموده ویا به طریق مواظعه و معاملات صوری از بین برده باشد

۵۹- کدام مورد از موارد بطلان قرارداد ارفاقی نیست؟

الف) پس از تصدیق قرارداد ارفاقی مشخص شود که در اعلام مقدار قروض حیله به کار رفته و مقدار حقیقی اعلام نشده است

ب) محکومیت تاجر به ور شکستگی به تقلب

ج) عدم اجرای شرایط قراردادارفاقی توسط تاجر ور شکسته

د) پس از تصدیق قرارداد ارفاقی مشخص شود که در اعلام میزان دارایی حیله به کار رفته و مقدار حقیقی اعلام نشده

۶۰- تاجری ورشکسته مدعی اعاده اعتبار است دادخواست خود را به کدام مرجع باید تسلیم کند؟

الف) دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی ب) رئیس دادگستری

ج) اداره تصفیه امور ورشکستگی د) دادگاه تجدیدنظر استان

۶۱- کدام مورد حکم تکلیفی است؟

الف) باطل بودن معاملات مجنون ب) موظف بودن تجار به داشتن دفاتر تجارتی

ج) عدم صحت وقف بر مجهول د) لزوم عقد بیع واجاره

۶۲- کدام مورد حکم وضعی است؟

الف) عدم نفوذ صلح بااکراه ب) ممنوعیت تفتیش عقاید

ج) لزوم تسلیم مبیع د) اباحه تصرفات مالک

۶۳- استعمال لفظ در کدام مورد مجازی است؟

الف) فرزند در مورد فرزند طبیعی (نامشروع)

ب) صداق در مورد مهریه

ج) قانون در مورد بخشنامه های دولتی

د) زوجه در مورد زوجه منقطعه

۶۴- کدام مورد از موضوعات عرفی است؟

الف) لعان ب) قرابت رضاعی ج) طلاق عدی د) بیع

۶۵- کدام یک از علایم زیر دلیل حقیقی بودن استعمال کلمه «تعهد» در موردی است که مدیون به اراده خود چیزی را بر عهده گرفته باشد؟

الف) عدم صحت سلب ب) اطراد

ج) تبادر د) صحت سلب

۶۶- کدام مورد، مثالی برای لفظ مترادف است؟

الف) محاربه و افساد فی الارض ب) دادگاه و مرجع قضایی

ج) قاضی و حاکم شرع د) رجم و سنگسار

۶۷- کدام مورد بیان کننده حکم وضعی است؟

الف) ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مراجع قضایی صالح می رسانند.

ب) طفل باید مطیع ابوین باشد.

ج) عاقد باید عاقل بالغ وقاصد باشد.

د) قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد.

۶۸- در کدام مورد دلالت از باب تنبیه و ایماء است؟

الف) دلالت ماده ۶۹۱ق.م .بر باطل بودن ضمان به علت فقدان سبب

«ماده ۶۹۱ق.م. ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است»

ب) دلالت ماده ۹۵۴.ق.م .بر انفساخ عقد جایز به جنون

«ماده ۹۵۴ ق.م .کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود وهمچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است»

ج) دلالت ماده ۸۲۱ق.م. بر این که اهمال و مماطله در تأدیه ثمن از طرف شفیع حق شفعه او را ساقط می کند.

د) دلالت بر طلب وبدهی قبلی در جایی که مدعی علیه در پاسخ به ادعای طلب به مدعی بگویید من طلب تو را پرداخت کرده ام.

۶۹- در کدام مورد وصف دارای مفهوم است؟

الف) صفت تجاری در عبارت «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ تا ۸ ماده ۲۲۵ نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود»

ب) هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است برگزیند.

ج) اسناد از حیث تنظیم، تابع قانون محل تنظیم خود هستند.

د) کودکی که به حد بلوغ نرسیده، مبرا از مسئولیت کیفری است.

۷۰- عام در کدام مورد بدلی است؟

الف) تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است.

ب) هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید سو قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

ج) هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل خواهد آمد.

د) هریک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهند.

۷۱- در خصوص تعارض قاعده ید با قاعده استصحاب کدام مورد صحیح است؟

الف) استصحاب مقدم است خواه قاعده ید اماره باشد یا اصل

ب) قاعده ید مقدم است اگر اصل باشد.

ج) قاعده ید مقدم است اگر اماره باشد.

د) قاعده ید مقدم است خواه اماره باشد یا اصل

۷۲- انصراف در کدام مورد مانع اطلاق است؟

الف) انصراف مِلک به مال غیرمنقول ب) انصراف مسلمان به شیعه در ایران

ج) انصراف پدربه پدر مشروع د) انصراف تعهد به دین مالی

۷۳- در کدام مورد قیاس از نوع منصوص العلّه است؟

الف) قیاس قاضی در حالت پریشانی فکری به عصبانی در منع از صدور حکم «لایقضی القاضی و هو غضبان»

ب) قیاس ثمن عین معین به مبیع معین و حکم به انفساخ عقد بیع در فرض تلف شدن ثمن

ماده ۳۸۷ ق.م: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر واهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد».

ج) قیاس ایقاع به معامله وحکم به بطلان ایقاع محجوران

ماده ۲۱۲ ق.م: «معامله با اشخاصی که بالغ و یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است».

د) قیاس موصی له به وارث و حکم به محرومیت او از موصی به

ماده ۸۸۰ ق.م: «قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود».

۷۴- تقدم ماده ۱۲۸۱ ق م بر ماده ۱۲۷۵ از کدام باب است؟

«ماده ۱۲۸۱ ق م: «قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است»

«ماده ۱۲۷۵ ق م: «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود»

الف) ورود ب) تخصص ج) تخصیص د) حکومت

۷۵- مطابق اصل ۷۷ ق ا عهد نامه ها مقاولنامه ها قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکتهای خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می شود خود به خود مشمول اصل ۷۷ ق ا نبوده یعنی قرارداد بین المللی محسوب نمی شود …و نیاز به تصویب مجلس ندارد …

بنابراین اینگونه قراردادها از کدام باب از اصل ۷۷ ق ا خارج است؟

الف) ورود ب) حکومت ج) تخصیص د) تخصص

۷۶- تقدم ماده ۱۵۸ ق م بر ماده ۱۵۷ ق م از کدام باب است؟

«ماده ۱۵۷ ق م: «هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند وحق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هردو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هردو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می کنند».

ماده ۱۵۸ ق.م: «هرگاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می شود بر زمین متاخر در احیا، اگر چه پایین تر از آن باشد»

الف) تخصص ب) ورود ج) حکومت د) تخصیص

۷۷- مراد از مقتضی در بحث استصحاب کدام است؟

الف) استعداد و قابلیت ب) مقتضی حکم

ج) علت د) سبب

۷۸- قاعده تقدیم اهم بر مهم مربوط به کدام مورد است؟

الف) افراد واجب مخیر ب) دو حکم متزاحم

ج) دوران بین محذورین د) دو دلیل متعارض

۷۹- در کدام مورد باید حکم به تشکیل قرارداد کرد؟

الف) در قرارداد مکاتبهای فروشنده به خریدار یک هفته مهلت میدهد تا نامه قبولی را ارسال کند. خریدار نامه مزبور را ارسال می کند ولی معلوم نیست قبل از انقضای مهلت مقرر بوده یا بعد از آن

ب) بعد، ایجاب فروشنده دو حادثه رخ می دهد: رجوع از ایجاب و قبولی از سوی مخاطب؛ ولی هر دو حادثه مجهول التاریخند.

ج) بعد از ایجاب فروشنده دو حادثه رخ می دهد: قبول ایجاب و رد آن؛ ولی تاریخ رد ایجاب مجهول و تاریخ قبول معلوم است.

د) بعد از ایجاب فروشنده دو حادثه رخ می دهد: ایجاب متقابل از طرف مشتری و قبول بدون قید و شرط او؛ ولی تاریخ قبولی بدون قید و شرط مجهول است.

۸۰- دلیل عدم حجیت استصحاب قهقری کدام است؟

الف) تقدم مشکوک بر متیقن ب) تعدد متیقن و مشکوک

ج) وحدت زمان متیقن و مشکوک د) عدم فعلیت شک و یقین

۸۱- الف با علم به این که ب (پسر چهارده ساله) قصد آتش زدن اتومبیل ج را دارد حسب در خواست او بنزین به وی داده است ب اتومبیل را آتش زده است. کدام مورد صحیح است؟

الف) الف و ب شرکا جرم هستند ب) الف معاون جرم است

ج) الف مباشر معنوی است د) الف سبب اقوی از مباشر است

۸۲- الف، ب را برای ارتکاب جرم ساده تهدید کرده است، ولی ب مرتکب جرم مشدد شده است. کدام مورد صحیح است؟

الف) رفتار الف فاقد وصف جزایی است

ب) الف مرتکب معاونت در جرم مشدد شده است

ج) الف مرتکب معاونت در جرم ساده شده است

د) الف مکرِه و ب مکرَه محسوب می شوند

۸۳- الف مرتکب جرم تعزیری درجه شش شده است. به فاصله دوماه از تاریخ قطعیت حکم و قبل از شروع به اجرای مجازات آن، مجددا مرتکب جرم درجه چهار می شود. کدام مورد، در خصوص رفتار مرتکب صحیح است؟

الف) مشمول مقررات تکرار جرم می شود

ب) مشمول هیچ یک از مقررات تعدد و تکرار جرم نمی شود

ج) مشمول مقررات تعدد جرم می شود

د) مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود

۸۴- در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل میشود، کدام مورد صحیح است؟

الف) در جرایم تعزیری، از موارد تعدد معنوی ولی در حدود و قصاص، از موارد تعدد مادی است

ب) از موارد تعدد مادی است

ج) از موارد تعدد معنوی است

د) از مصادیق عنوان خاص مجرمانه است

۸۵- انتشار حکم محکومیت در رسانه ملی یا در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار، وقتی مال موضوع جرم یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، در کدام یک از جرایم زیر، لازم است؟

الف) استفاده از اطلاعات نهانی ب) کلاهبرداری

ج) اخذ پورسانت در معاملات داخلی د) استفاده غیر مجاز از اموال دولتی

۸۶- کدام مورد، در خصوص اطفال کمتر از نه سال قمری، هرگاه مرتکب جرم تعزیری شوند، صحیح است؟

الف) اگرماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد وکمال عقل آنان شبهه باشد، به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم میشوند

ب) به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می شوند

ج) به تحمل هیچ مجازات و اقدام تامینی و تربیتی محکوم نمی شوند

د) اگر ماهیت جرم انجام شده ویا حرمت آن درک نکنند و یا در رشد وکمال عقل آنان شبهه باشد، به اقدامات تامینی وتربیتی محکوم نمیشوند

۸۷- هرگاه برای دادگاه محرز شود که شخص حقوقی افزون برفعالیت قانونی به فعالیت های مجرمانه مستمری هم می پردازد ، دادگاه کدام مورد را انجام می دهد؟

الف) می تواند یک تا دو مورد از مجازات های مختص شخص حقوقی ، غیر از انحلال و مصادره اموال را اعمال کند

ب) حکم به انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال آن صادر می کند

ج) حکم به انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن صادر می کند

د) می تواند هر مجازات مختص شخص حقوقی، غیر از انحلال را اعمال کند

۸۸- در خصوص مجازات های تکمیلی، کدام مورد صحیح نیست؟

الف) اصولا بیش از دو سال نیست

ب) همراه با مجازات حدی مستوجب قصاص یا تعزیری، قابل اعمال است

ج) باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم باشد

د) در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی، قابل اعمال است

۸۹- الف در حالت مستی مرتکب جرم ایراد جرح شده است کدام مورد صحیح است؟

الف) مرتکب قابل مجازات قصاص عضو نیست ولی ضامن دیه است

ب) اصل بر مجازات او است مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب به طور کلی مسلوب اختیار بوده است

ج) اصل بر عدم مجازات اوست مگر این ثابت شود مستی به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است

د) مرتکب قابل مجازات قصاص عضو نیست ولی ضامن دیه است وبه حبس نیز محکوم می شود

۹۰- شروع به جرم در کدام یک از جرایم زیر جرم محسوب می شود؟

الف) مصرف مسکر ب) تعزیری درجه ۶ تا ۸

ج) عمل منافی عفت غیر از زنا د) معاونت در شروع به جرم قتل عمد

۹۱- شخصی نوار و تصاویری که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید فقط نگهداری می کند عمل وی کدام است؟

الف) تظاهر به عمل حرام ب) معاونت در جرم

ج) فاقد وصف جزایی است د) جرم محسوب میشود

۹۲- هرگاه مجنی علیه پس از وقوع جرم و قبل از مرگ جانی را از قصاص عفو کند در این صورت کدام مورد صحیح است؟

الف) مرتکب قابل مجازات نیست ب) مرتکب تعزیر می شود

ج) مرتکب قصاص می شود د) مرتکب به پرداخت دیه محکوم می شود

۹۳- کارگر مکانیکی برخی از ابزار و آلات مکانیکی را که در دسترس او بوده تصاحب کرده است رفتار او چه وصفی دارد؟

الف) سو استفاده از شغل ب) تحصیل مال نامشروع

ج) خیانت در امانت د) سرقت

۹۴- اگر کسی اموال تاریخی فرهنگی را از اماکن تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده حسب تصادف به دست آورد به کدام مورد محکوم می شود؟

الف) فقط به ضبط اموال مکشوفه

ب) مجازات جرم تجاوز به اماکن تاریخی و مذهبی

ج) مجازات حفاری و کاوش

د) مجازات جرم سرقت

۹۵- براثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط ماموران دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند اسنادی توسط دشمنان ربوده می شود جرم ما موران مذکور کدام است؟

الف) فقط جرم انتظامی ب) جرم نیست

ج) تخلیه اطلاعاتی د) اهمال در نگهداری اسناد دولتی

۹۶- الف با ارتکاب بزه اختلاس وجوه حاصل را برای خرید منزل مصرف می کند مر تکب به کدام نوع مجازات محکوم میشود؟

الف) مجازات اختلاس و ضبط مال

ب) مجازات اختلاس و رد مال و برای جرم پولشوئی به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم

ج) مجازات جرم پولشویی و ضبط مال و منافع حاصل از آن

د) به علت تعدد معنوی به مجازات اشد

۹۷- کسی مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات را بدون اجازه دادگاه به قتل می رساند حکم او کدام است؟

الف) قصاص ب) معاف از مجازات است ج) تعزیر می شود د) پرداخت دیه و تعزیر

۹۸- قاضی دادگاه با اخذ پول از شاکی حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون می دهد قاضی به کدام مجازات محکوم می شود؟

الف) ارتشاء و مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده

ب) ارتشا

ج) سوء استفاده از مقام

د) فقط به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده

۹۹- فرماندار یکی از شهرستان ها با سوء استفاده از موقعیت خود مالکی را به فروش ملک خود اکراه می کند مجازات او کدام است؟

الف) رد مال، حبس و جزای نقدی ب) حبس و جزای نقدی

ج) رد مال، حبس و یا جزای نقدی د) حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی

۱۰۰- کسی به طور غیر مجاز، از سامانههای رایانهای یا مخابراتی، وجه مال یا منفعت یا امتیازات مالی تحصیل میکند، او مرتکب کدام جرم شده است؟

الف) سرقت ب) تحصیل مال نامشروع ج) دسترسی غیر مجاز د) کلاهبرداری

(بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید- مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲)

۱۰۱- شخصی در مرحله تحقیقات مقدماتی، از سوی بازپرس به عنوان مطلع احضار شده و پس از تحقیق ، در مظان اتهام مبنی بر ارتکاب جرمی قرار می گیرد.کدام مورد، صحیح است؟

الف) چنانچه تحقیق از مطلع در حضور وکیل او صورت گرفته باشد، تفهیم اتهام جایز است.

ب) بازپرس مجاز به تفهیم اتهام به او نیست و باید طبق مقررات و به عنوان متهم، برای وقت دیگر احضار شود.

ج) نیازی به استعلام نظر دادستان نیست و بازپرس مجاز است در همان جلسه، به او تفهیم اتهام کند.

د) در صورت اعلام مراتب به دادستان و موافقت او ، در همان جلسه تفهیم اتهام به عمل می آید.

۱۰۲- در جرم غیر قابل گذشت که مجازات آن از نوع تعزیری درجه شش و قابل تعلیق است،مقام قضایی برای حصول سازش، موضوع را با توافق طرفین به میانجیگری ارجاع می دهد.در اثر میانجیگری، شاکی گذشت می کند و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر است.کدام قرار صادر می شود؟

الف) تعلیق تعقیب پس از اخذ موافقت متهم

ب) بایگانی کردن پرونده پس از اخذ موافقت شاکی

ج) ترک تعقیب پس از اخذ موافقت متهم

د) موقوفی تعقیب پس از اخذ موافقت شاکی

۱۰۳- اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علتی بازداشت می شوند ومتعاقباً حکم برائت یا قرار منع تعقیب آنان صادر می شود، می توانند تقاضای جبران خسارت خود را ظرف چه مدت از تاریخ ابلاغ راْی قطعی و به کدام مرجع ارائه دهند؟

الف) یک سال دیوان عالی کشور

ب) شش ماه کمیسیون ملی جبران خسارت ، مشروط به این که بازداشت ناشی از خودداری متهم در ارائه اسناد یا مدارک و ادله بی گناهی نباشد.

ج) یک سال رئیس کل دادگستری استان مربوط

د) شش ماه کمیسیون استانی

۱۰۴- متهمی در طول مدت تعلیق تعقیب، به ارتکاب جرم مستوجب تعزیر درجه هفت و بالاتر و یا برخی جرایم شدید تر متهم شده وکیفر خواست صادر می شود.کدام مورد صحیح است؟

الف) الغای قرار تعلیق برای دادستان الزامی نیست و به تشخیص و نظر او واگذار شده است.

ب) مدت تعلیق تعقیب، به تشخیص دادستان افزایش می یابد.

ج) مدت تعلیق دو برابر می شود و بر شرایط تعلیق افزوده می گردد.

د) قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، تعقیب به عمل می آید.

۱۰۵- در مواردی که قانوناً تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئولان کشوری بر عهده دیوان عالی کشور است، انجام تحقیقات و اقدامات مقدماتی، توسط کدام مرجع انجام می شود؟

الف) دادسرای محل وقوع جرم ب) دادسرای مرکز استان محل وقوع جرم

ج) دادسرای دیوان عالی کشور د) دادسرای تهران

۱۰۶- کدام مورد ،در خصوص حقوق دفاعی متهم در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، صحیح است؟

الف) وکیل متهم حق حضور در جلسه بازپرسی را دارد ،اما بازپرس با ذکر دلیل و با صدور قرار عدم دسترسی ،می تواند وکیل را از دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده منع نماید.

ب) امکان حضور یا عدم حضور وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ، کلاً بنا به تشخیص بازپرس است.

ج) چنانچه از حضور وکیل متهم بیم فساد برود ، بازپرس می تواند قرار عدم امکان حضور وکیل را صادر نماید.

د) وکیل متهم حق حضور در جلسه بازپرسی و دسترسی به پرونده را دارد و بازپرس در هیچ شرایطی نمی تواند مانع این حقوق شود.

۱۰۷- کنترل ارتباطات مخابراتی فرماندار مرکز استان که متهم به ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حبس ابد شده است، منوط به تاُیید کدام مرجع است و تفویض اختیار به سایرین، چه وضعیتی دارد؟

الف) رئیس کل دادگستری استان- قابل تفویض نیست.

ب) رئیس قوه قضائیه- قابل تفویض است.

ج) رئیس قوه قضائیه قابل تفویض نیست.

د) رئیس کل دادگستری استان قابل تفویض است.

۱۰۸- در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وثیقه بسپارد، کدام مورد صحیح است؟

الف) بازپرس مکلف به قبول آن است، ولی نوع قرار تغییری نکرده و قرار قبولی کفالت صادر می کند.

ب) بازپرس مکلف به قبول آن است و قرار را به قرار وثیقه تبدیل می کند. اما متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

ج) چون انتخاب نوع قرار تامین و متناسب بودن آن با اتهام وارده از اختیارات بازپرس است، متهم حق ندارد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد.

د) بازپرس تکلیفی در قبول این تقاضا ندارد وقرار رد آن را صادر می کند.اما متهم حق دارد ظرف ده روز از قرار رد نسبت به آن اعتراض کند.

۱۰۹- مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت، چه مدت است؟

الف) شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم ب) یک سال از تاریخ وقوع جرم

ج) شش ماه از تاریخ وقوع جرم د) یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم

۱۱۰- در صورت بروز اختلاف بین دادستان و بازپرس در امر صلاحیت، حل اختلاف با کدام مرجع است؟

الف) دادگاه کیفری دویی که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.

ب) بازپرس ناگزیر از تبعیت نظر دادستان است.

ج) دادگاه انقلابی که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.

د) دادگاه کیفری یکی که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.

۱۱۱- در کدام موارد، گزارش ضابطان دادگستری معتبر است؟

الف) مورد ثقه قاضی باشد.

ب) برخلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نباشد.

ج) فقط در جرایم واقع در صلاحیت دادگاه کیفری دو

د) با امضای دو نفر از ضابطان خاص باشد.

۱۱۲- تحقیقات مقدماتی در جرایم غیر قابل گذشت، چگونه است؟

الف) غیر علنی، ترافعی، کتبی و سری ب) کتبی، ترافعی، سری و علنی

ج) غیر ترافعی و کتبی د) غیر علنی، سری و ترافعی

۱۱۳- هرگاه طفلی با مشارکت اشخاص بزرگسال مرتکب جرمی شود که تحقق آن منوط به فعل چند نفر نیست، مرجع رسیدگی به جرایم آنان کدام است؟

الف) صرفاً به جرایم طفل در دادگاه اطفال و به جرایم اشخاص بزرگسال در مرجع قضایی صالح

ب) به جرایم همه متهمان، در دادگاه اطفال و نوجوانان

ج) به جرایم همه متهمان، توأمان در دادگاه کیفری یک یا دو، حسب مورد

د) به جرایم همه متهمان، در دادگاه کیفری محل وقوع جرم، طبق آیین دادرسی اطفال

۱۱۴- در دادگاه های کیفری یک و دو، هر یک از طرفین دعوی،حداکثر چند نفر وکیل می توانند معرفی نمایند؟

الف) در تمامی دادگاه ها، فقط یک نفر

ب) در دادگاه های کیفری یک،حداکثر سه نفر و در دادگاه های کیفری دو، حداکثر دو نفر

ج) در تمامی دادگاه ها، حداکثر سه نفر که حضور دو نفر از آنها برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

د) در تمامی دادگاه ها، حداکثر دو نفر

۱۱۵- ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم،در کدام مورد، قابل مطالبه است؟

الف) در کلیه جرایم با هر میزان، به استثنای جرایم مستوجب تعزیرات شرعی و دیه

ب) در کلیه جرایم ارتکابی و با هر میزان

ج) فاقد وجاهت قانونی است وقابل مطالبه نیست.

د) فقط در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت

۱۱۶- یک تبعه ایرانی در خارج از کشور، مرتکب کلاهبرداری شده و قبل از تعقیب کیفری، فرار کرده و به ایران آمده است. رسیدگی به جرم او، در صلاحیت محلی کدام دادگاه است؟

الف) محل اقامت شاکی در ایران ب) تهران

ج) محل دستگیری د) محل اقامت متهم در ایران

۱۱۷- کدام یک از آرای کیفری زیر، قطعی است؟

الف) مستلزم پرداخت دیه یا ارش، اگر میزان یا جمع آنها کمتر از یک چهارم دیه کامل باشد.

ب) مستلزم پرداخت دیه کمتر از ثلث دیه

ج) مستلزم پرداخت دیه کمتر از خمس دیه

د) مستلزم پرداخت دیه یا ارش، اگر میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

۱۱۸- چنانچه دادستان از حکم محکومیت متهم تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد و محکوم علیه نیز پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با مراجعه به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط نماید و درخواست تخفیف کند، دادگاه چه اقدامی انجام می دهد؟

الف) الزامی به تخفیف مجازات علیرغم درخواست محکوم علیه ندارد و در صورت لزوم، می تواند مجازات را تا نصف تقلیل دهد.

ب) در کلیه محکومیت ها و بدون نیاز به حضور دادستان، مجازات را به نصف تقلیل می دهد.

ج) در وقت فوق العاده و با حضور دادستان، در کلیه محکومیتها مجازات را تا یک چهارم تخفیف میدهد.

د) در وقت فوق العاده و با حضور دادستان، فقط در محکومیتهای تعزیری، مجازات او را تا یک چهارم تخفیف می دهد.

۱۱۹- چنانچه از قرار صادره از دادگاه کیفری، تجدیدنظرخواهی به عمل آید و مرجع تجدیدنظر عقیده به نقض قرار داشته باشد، کدام مورد صحیح است؟

الف) وارد ماهیت شده و رأی مورد نظر را صادر می کند.

ب) پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی خارج از نوبت به دادگاه صادر کننده قرار، اعاده می نماید.

ج) پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده قرار، برای نقض قرار ارسال می کند.

د) پرونده را برای نقض قرار، به دادگاه صادر کننده قرار ارسال می دارد.

۱۲۰- چنانچه دادرس ایراد رد را نپذیرد، مکلف به کدام اقدام است؟

الف) به رسیدگی ادامه دهد و به علت عدم پذیرش ایراد، نیازی به صدور قرار نیست.

ب) قرار رد ایراد را صادر و تا قطعیت قرار، از رسیدگی امتناع کند.

ج) ظرف سه روز، قرار ایراد رد صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد.

د) ظرف یک هفته، قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد.

پاسخی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.