استخدام قوه قضاییه در 3172 ردیف شغلی و در سراسر کشور1390

قوه قضائيه در نظر دارد به استناد بند ب ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تعداد 3172 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون و انجام مراحل گزينش براي خدمت در دادگستري كل استان‌ها و مراكز ستادي استخدام نمايد.

الف – شرايط عمومي استخدام
1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران .
2- نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر.
3- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
4- داشتن توانائي جسمي و رواني متناسب با شغل مورد درخواست و عدم ابتلا به بيماري‌هاي مسري به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد دادگستري جمهوري اسلامي ايران
5- اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرّح درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
6- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
7- نداشتن منع استخدامي در دستگاههاي دولتي به موجب آراء مراجع قانوني.

ب – مدارك مورد نياز
1- فرم تكميل شده درخواست شغل از دادگستري جمهوري اسلامي ايران كه پس از ورود اطلاعات داوطلبان از طريق سايت مربوطه اخذ شده باشد.
2- دوقطعه عكس 4×3 كه مشخصات متقاضي در ظهر آن قيد شده باشد.
3- رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ 60000 ريال به حساب شماره 980 خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل پرداخت دركليه شعب بانك ملي ايران بعنوان حق ثبت نام (براي مشمولين بند 1 قسمت ج- ايثارگران 50% مبلغ مذكور)
4- تصوير كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم ( براي آقايان )
5- تصوير كارت ملي و تمامي صفحات شناسنامه
6- تصوير آخرين مدرك تحصيلي
7- تصوير مدارك مندرج در بند 7 قسمت ج
8- ساير مدارك پيش‌بيني شده در بند 12 قسمت ج (گواهي‌هاي مربوط به افزايش حداكثر سن)
9 – داوطلبان واجد شرايط پس از تكميل فرم ثبت نام از طريق اينترنت مي‌بايد كليه مدارك مشروحه فوق را ضمن اسكن در سيستم رايانه از طريق سايت مذكور حداكثر تا تاريخ 19/6/90 با پست سفارسي به نشاني دادگستري كل استان مورد تقاضا ارسال نمايند (آدرس دادگستري كليه استان‌ها ضميمه مي‌باشد.)
* مدارك صرفاً در پاكت A4 ارسال شود.
به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از مهلت مقرر به پست تحويل شده باشد و يا بدون ثبت نام در آدرس اينترنتي ارسال شود ترتيب اثرداده نخواهدشد. (وجوه پرداختي و مدارك ارسالي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد)

ج – تذكرات:
1- جانبازان و آزادگان عزيز انقلاب اسلامي و اعضا خانواده معظم (شهداء، مفقودين و جانبازان) به شرط دارابودن شرايط مذكور درآگهي از اولويت مقرر قانوني و امتيازات قانوني برخوردار خواهند بود.
2- كاركنان قرارداد كار معين دادگستري جمهوري اسلامي ايران حداكثر از 10 امتياز (بابت هر يك سال سابقه خدمت قراردادي 2 امتياز)
* كاركنان قراردادي سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه مشمول اين بند نمي‌باشند.
3 – افراديكه بطور پيوسته با شوراهاي حل اختلاف همكاري داشته‌اند به شرط اشتغال و دارابودن شرايط مندرج در آگهي متناسب با سابقه خدمت حداكثر از 5 امتياز برخوردار خواهند بود. (بابت هر يك سال سابقه خدمت، يك امتياز)
4- معلولين عادي به شرط دارابودن سايرشرايط مندرج دراين دفترچه از 3% سهميه قانوني بهره‌مند خواهند بود.
5- بسيجياني كه حداقل 4 سال سابقه عضويت فعال و مستمر، درگردان‌هاي عاشورا و الزهرا داشته باشند درشرايط مساوي با ساير داوطلبان غير ايثارگر دراولويت خواهند بود.
6- داوطلبان بومي در صورت كسب حد نصاب نمره لازم و داشتن شرايط مندرج در آگهي تاسقف 50% مجوزهاي استخدامي مربوطه از اولويت لازم برخوردار مي‌باشند و در اين صورت رقابت در بين افراد بومي همان مناطق انجام خواهد شد. چنانچه نسبت به باقيمانده سهميه، ساير افراد بومي رتبه لازم را در بين كليه افراد كسب كرده باشند امتياز فوق مانع از جذب آنها به ميزان بيشتر از 50% سهميه نخواهد شد.
داوطلبان بومي به افرادي اطلاق مي‌شود كه داراي يكي از شرايط بند‌هاي ذيل باشند
• الف – محل تولد آنها با محل جغرافيايي مورد درخواست (استان مورد تقاضا) يكي باشد
• ب – حداقل 2 مقطع از مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه را در استان مورد درخواست گذرانده باشند.
• ج – فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح درصورتيكه محل 3 سال از سنوات تحصيلي آنها (اعم از ابتدايي، راهنمايي و يا دبيرستان) با استان مورد تقاضا يكي باشند نيز بومي تلقي مي‌شوند.
7- مشمولين بندهاي ج – 1 ، 2 ، 3 ،4 ، 5 و 6 ضروريست گواهي لازم را از مراجع ذيصلاح { بنياد شهيد و امور ايثارگران – سازمان بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – دادگستري مركز استان (جهت تاييد سوابق روزمزدي و قراردادي و فعاليت مستمر در شوراهاي حل اختلاف)- مديريت توانبخشي سازمان بهزيستي و اداره آموزش و پرورش } حسب مورد اخذ و همراه با ساير مدارك ارسال نمايند. ضمناً جانبازان و اعضاي خانواده محترم شهداء درصورت دارابودن كارت شناسايي معتبر از بنياد شهيد و امور ايثارگران تصوير آن را ارسال نموده ، درغيراينصورت گواهي لازم را از بنياد مذكور اخذ و ارسال نمايند.
توضيح اينكه:
فرزندان محترم شهدا، فرزندان جانبازان 50% و بالاتر و فرزندان آزادگاني كه حداقل 5 سال سابقه اسارت دارند از شركت در آزمون معاف مي‌باشند (هماهنگي لازم در اين خصوص قبلاً با بنياد شهيد و امور ايثارگران بعمل آمده است).
8- به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر و پايين تر از مقطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارك معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد.
9- معدل كل داوطلبان در مدرك تحصيلي ارائه شده نبايد از 14 كمتر باشد.
10- تاريخ فراغت از تحصيل يا ترخيص خدمت نظام وظيفه داوطلبان بايد قبل از مورخه 19/06/1390 باشد و به آن دسته از مدارك تحصيلي يا كارت پايان خدمت كه بعد از تاريخ مذكور اخذ شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
11- داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي و يا پيماني دادگستري جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي باشند.
12- حداقل سن 20 سال تمام و حداكثر سن براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم و ليسانس 34 سال (متولدين 19/06/1356 به بعد) و براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس 35 ســال (متولدين 19/06/1355 به بعد) مي‌باشد.
تبصره: موارد زير به شرط ارائه تائيديه‌هاي معتبر به حداكثر سن مذكور اضافه خواهد شد.
الف- جانبازان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل به ميزان مدت حضور در جبهه، مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي.
ب- آزادگان از حداكثر سن فوق‌الذكر معاف مي‌باشند.
ج- اعضا خانواده معظم شهداء، مفقودالاثر، جانبازان تا 5 سال.
د-كاركنان قرارداد كارمعين دادگستري جمهوري اسلامي ايران به ميزان سابقه خدمت قراردادي در دستگاه حداكثر 5 سال.
13- درهرمرحله از مراحل آزمون و استخدام چنانچه عدم صحت اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب احراز شود. داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد.
14- مواد آزمون عبارتند از:
الف – آزمون عمومي شامل:
فرهنگ و معارف اسلامي – احكام (رساله عمليه) زبان و ادبيات فارسي –زبان انگليسي
ب- آزمون تخصصي:
سئوالات تخصصي متناسب با رشته شغلي از چهار الي پنج درس اصلي رشته‌هاي تحصيلي مندرج در شرايط احراز آن رشته شغلي خواهد بود.
15 – آزمون چهار مهارت اوليه ICDL شامل (مهارتهاي مباني كامپيوتر، Windows ، Word ، Excel و تايپ ده انگشتي با سرعت حداقل 150 حرف در دقيقه) اين آزمون حداكثر سه ماه پس از پذيرفته شدن در آزمون‌هاي عمومي، تخصصي و مصاحبه انجام مي‌شود.
16- نظر به اينكه براي اشتغال در برخي از مشاغل نياز به طي دوره آموزش شغلي مي‌باشد، بنابراين پذيرفته‌شدگان موظفند در شش ماهه اول خدمت، دوره مربوطه را با موفقيت طي نمايند.
17 – اشتغال قبول‌شدگان از بدو استخدام در رشته‌ شغلي پذيرفته شده و در منطقه جغرافيايي انتخابي حداقل به مدت ده سال خواهد بود ( در اين مدت امكان ا نتقال و جابجايي وجود نخواهد داشت.) خواهد بود.
* زمان توزيع كارت ورود به جلسه آزمون و تاريخ برگزاري آزمون متعاقباً از طريق سايت www.modiriat.org به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد. نگهداري كد رهگيري تا اعلام نتايج آزمون ضروري است.
* اقليت‌هاي ديني ملزم به پاسخگويي به سوالات فرهنگ و معارف اسلامي و احكام نمي‌باشند.

لینک نیازهای شغلی

لینک ثبت نام

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

69 + = 73

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.