وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

متن سوالات آزمون وكالت ۱۳۸۷

متن سوالات آزمون وكالت ۱۳۸۷

آزمون وكالت – آذرماه ۱۳۸۷
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (به غير از مركز)

۱۲۰ سوال – مدت پاسخ گوئي ۱۲۰ دقيقه

حقوق مدني
۱- اگر وكيل نسبت به مال موكل تعدي نمايد ………..
۱) وكالت منفسخ و يد وكيل هم ضماني مي شود
۲) ديگر وكالتي نسبت به آن مال نخواهد داشت و وكالتش منتفي مي شود .
۳)وكالت او باقي مي ماند اما يد او ضماني مي شود .
۴) براي اجراي وكالت بايد اذن مجدد بگيرد.

۲- مردي باغي را مهر همسر خود قرار مي دهد . پس از شش ماه مرد ، قبل از نزديكي همسر خود را طلاق مي دهد كدام گزينه صحيح است ؟
۱) با طلاق مرد مالك كل باغ و نيمي از قيمت ميوه هاي باغ مي شود .
۲) مرد مالك نيمي از باغ مي شود و نسبت به منافع شش ماهه حقي ندارد .
۳) مرد مستحق قيمت نيمي از باغ و نيمي از منافع خواهد شد .
۴) مرد مستحق نيمي از عين باغ و قيمت منافع شش ماهه باغ خواهد شد.

۳- شخصي به طلبكار خود مي گويد به فلان شخص كه به من مديون است مراجعه كن و از جانب من طلبم را وصول و سپس بابت طلب خود با من محاسبه كن ، اين موضوع با كدام يك از موارد ذيل قابل تطبيق است ؟
۱) انتقال دين
۲) انتقال طلب
۳) حواله
۴) وكالت در وصول و وكالت در تاديه دين

۴- كدام يك از موارد ذيل شرط صحت تهاتر است ؟
۱) كلي بودن موضوع دو دين
۲) اتحاد جنس دو دين
۳) اتحاد زمان و مكان تاديه دو دين
۴) هر سه مورد

۵- شرط فاسخ شرطي است كه در صورت تحقق……….
۱) عقد خود به خود منحل مي شود
۲) به وسيله حكم دادگاه عقد منفسخ مي شود
۳) براي شخص ثالث مورد توافق طرفين حق فسخ ايجاد مي شود
۴) براي مشروط له حق فسخ ايجاد مي كند

۶- هرگاه كسي خانه خود را به مبلغ معين بفروشد و شرط كند كه خريدار هر وقت توانست ثمن را بپردازد وضعيت حقوقي عقد و شرط چيست ؟
۱) شرط و عقد هر دو باطل است
۲) شرط باطل ولي عقد صحيح است
۳) شرط و عقد هر دو صحيح است
۴)عقد صحيح است ولي فروشنده حق فسخ دارد

۷- ضمان درك در كدام يك از موارد ذيل جار ي است ؟
۱) مبيع كلي ما في الذمه باشد
۲) مبيع كلي در معين باشد
۳) مبيع عين معين باشد
۴) هر سه مورد

۸- عدم علم ضامن به مقدار و جنس و وصف ديني كه ضمانت مي كند ……………….
۱) تاثيري در عقد ضمان ندارد
۲) موجب بطلان عقد ضمان است
۳) موجب عدم نفوذ عقد ضمان است
۴) براي ضامن حق فسخ ايجاد مي كند

۹- نظارت در وقف چه نوع نظارتي است ؟
۱) صرفا استصوابي است
۲) بر حسب اراده واقف استصوابي يا اطلاعي است
۳) صرفا اطلاعي است
۴) هميشه هم اطلاعي و هم استصوابي است

۱۰- خيار شرطي كه به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرارداده شده در صورت فوت مباشر ………….
۱) مانند همه خيارات به ورثه منتقل مي شود ۲) چون مالي نيست به ورثه منتقل مي شود
۳) چون مختص مشروط له و مقيد به مباشرت او است به ورثه منتقل نمي شود
۴) چون مالي است به ورثه منتقل مي شود

۱۱- معاملات شخص كور ( نا بينا )………..
۱) در صورتي نافذ است كه شخصا به طريقي غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را برطرف كند
۲) در صورتي نافذ است كه شخصا به طريقي غير از معاينه يا به وسيله ي كسي ديگر غير از طرف معامله جهل خود را برطرف كند
۳) در هر صورت نافذ است
۴) در هر صورت باطل است

۱۲- هرگاه در عقد شرط شود كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال قبل از قبض تلف شود ………..
۱) مشروط له حق مطالبه عوض رهن را دارد
۲) معامله منفسخ مي شود
۳) مشروط له مي تواند از اموال ديگر مشروط عليه رهن بگيرد
۴) مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت

۱۳- اگر مكره پيش از اجازه يا رد فوت كند …………….
۱) عقد باطل مي شود
۲) اجازه يا رد با وارث است
۳) عقد منفسخ مي شود
۴) ورثه حق اعلام بطلان معامله را پيدا مي كنند

۱۴- مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه ي همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود و چنانچه رئيس جمهور در خصوص امضاء يا ابلاغ اين موارد به مجريان و صدور دستور انتشار آنها ظرف ۵ روز اقدام نكند ………
۱) مجلس رئيس جمهور را براي اداي توضيح احضار مي كند
۲) به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر كند
۳) رئيس قوه قضائيه ضمن تذكر به رئيس جمهور دستور چاپ ونشر مصوبه را به روزنامه رسمي مي دهد
۴) به دستور مقام معظم رهبري روزنامه رسمي موظف است مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ ومنتشر كند

۱۵- كدام يك از گزينه ها صحيح است ؟
۱) صلح عقد لازم است اما اگر در مقام عقود جائز واقع شود آثار عقود جائز بر آن مترتب خواهد شد
۲) صلح عقد جائز است اما طرفين مي توانند ضمن عقد خارج لازم آثار عقد جايز را از بين ببرند
۳) صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شود و بر هم نمي خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله
۴) هيچ كدام از گزينه هاي فوق صحيح است

۱۶- هرگاه وصيت بر فقرا شود قبول آن چگونه است ؟
۱) قبول با حاكم است
۲) قبول شرط نيست
۳) قبول وصيت با تعدادي از فقرا است
۴) قبول وصيت با تعدادي از فقراي شهر محل وقوع وصيت است

۱۷- كدام يك از گزينه ها صحيح است ؟
۱) عقد ضمان در حالت ضم ذمه قابل اقاله نيست
۲) عقد ضمان در حالت نقل ذمه قابل اقاله اقاله نيست
۳) هر دو حالت الف و ب قابل اقاله هستند
۴) هيچ يك از حالات عقد ضمان قابل اقاله نيست

۱۸- اگر كسي مال ديگري را به اشتباه و با اين تصور كه ملك خودش است تصرف كند :
۱) فقط ضامن منافع است و نسبت به عين مسئوليتي ندارد
۲) فقط در صورت تعدي و تفريط ضامن است
۳) ضامن نيست چون سوء نيت نداشته است
۴) در هر حال ضامن عين و منافع است

۱۹- كدام يك از عقود ذيل نسبت به يك طرف لازم و نسبت به طرف ديگر جايز است ؟
۱) مضاربه
۲) صلح
۳) كفالت
۴) ضمان

۲۰- منظور ماده ي۱۰ قانون مدني از كلمه «قانون» در عبارت :« قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است » چه قانوني مي باشد ؟
۱) قوانين تفسيري يا تكميلي
۲) قانون بيان شده در شرع مقدس اسلام
۳) قانون امري
۴) كليه قوانين شرعي و عرفي مصوب مجلس

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

آئين دادرسي مدني

۲۱- اگر دادگاه عمومي قرار عدم صلاحيت به شايستگي اداره ثبت محل صادر نمايد پرونده را بايد به …..
۱) دادگاه تجديد نظر استان بفرستد
۲) سازمان ثبت بفرسد
۳) ديوان عالي كشور بفرستد
۴) اداره ثبت محل فرستد

۲۲- اگر خواسته پول خارجي باشد ارزيابي آن …………
۱) بايد توسط خواهان تقديم شود
۲) به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي انجام مي شود
۳) بايد توسط كارشناس تقويم شود
۴) توسط خواهان به قيمت بازار تقويم مي شود

۲۳ – چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را مخالف شرع بداند :
۱) پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال مي نمايد تا حل اختلاف شود
۲) بايد بر اساس اجتهاد خود راي صادر كند و راي قابل تجديد نظر است
۳) بايد بر اساس اجتهاد خود راي صادر نمايد و راي قطعي است
۴) پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد

۲۴ – اگر علي كه مقيم تهران است خانه اي واقع در شيراز را به شخصي كه مقيم قم است بفروشد براي طرح دعوا مطالبه ثمن در كدام يك از دادگاههاي عمومي بايد اقامه دعوا نمايد ؟
۱) تهران
۲) شيراز
۳) قم
۴) هر كدام كه دسترسي دارد

۲۵ – تاريخ رسيد دادخواست به ………….. تاريخ اقامه دعوا محسوب مي شود
۱) دادگاه
۲) دفتركل ( واحد رايانه )
۳ ) معاون ارجاع
۴) دفتر دادگاه مرجوع اليه

۲۶ – اگر دادگاه از خواهان توضيح بخواهد و خواهان با ابلاغ اخطاريه در دادگاه حاضر نشود و توضيح ندهد خوانده نيز حضور نداشته باشد:
۱) دادگاه دستور جلب خواهان را به دادرسي صادر مي كند تا او براي اداي توضيح حاضر شود
۲) دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر مي كند
۳) دادگاه حكم به محكوميت خوانده صادر مي كند
۴) دادگاه قرار رد دعوا را صادر مي كند

۲۷- دعواي ورود ثالث تا چه زماني قابل طرح است ؟
۱) تا سه روز پس از اولين جلسه دادرسي
۲) تا اولين جلسه دادرسي
۳) تا قبل از اعلام ختم دادرسي در مرحله بدوي و تجديدنظر
۴) تا قبل از اعلام ختم دادرسي در مرحله بدوي

۲۸- چنانچه خواهان در دعواي مطروحه ذينفع نباشد دادگاه قرار …………..صادر مي نمايد
۱) عدم استماع دعوي
۲) سقوط دعوي
۳) عدم توجه دعوي
۴ ) رد دعوي

۲۹-چنانچه در قضيه مطروحه اصلاً قانوني وجود نداشته باشد وظيفه قاضي چيست ؟
۱) بايد حكم به رد دعوا صادر نمايد
۲) بايد با مصالحه فصل خصومت كند
۳) بايد به داوري ارجاع دهد
۴) بايد به استناد منابع معتبر اسلامي و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد حكم مقتضي صادر كند

۳۰ – اگر پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن خوانده دعوي محل اقامت خود را تغيير دهد :
۱) ابلاغ از طريق درج آگهي در روزنامه رسمي انجام مي گيرد
۲) اخطاريه ها و اوراق قضائي به همان محل سابق براي ابلاغ فرستاده مي شود
۳) خواهان بايد ظرف يك ماه نشاني جديد خوانده را تعيين كند
۴) ابلاغ از طريق آگهي در روزنامه محلي صورت مي گيرد

۳۱-دادگاه حداكثر ظرف مهلت چند روز پس از اعلام ختم دادرسي بايد مبادرت به صدور راي نمايد ؟
۱) بيست روز
۲ ) پنج روز
۳) يك هفته
۴) ده روز

۳۲ – دادگاه ………..كارشناس غير رسمي تعيين نمايد .
۱ ) مي تواند
۲) نمي تواند
۳) با تراضي طرفين دعوا مي تواند
۴) به درخواست يكي از طرفين دعوا مي تواند

۳۳- احمد وعلي ومحمد به طرفيت حسن و زهرا دعواي الزام به تنظيم سند رسمي طرح كرده ا ند دادخواست بايد در چند نسخه تقديم شود ؟
۱) سه نسخه
۲) يك نسخه
۳) دو نسخه
۴) چهار نسخه

۳۴- تجديدنظر خواهي از كدام حكم مانع اجرا نيست ؟
۱) رفع تصرف عدواني
۲) الزام به تصميم مبيع
۳) الزام به تنظيم سند رسمي
۴)خلع يد

۳۵ – آراء صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام تابع چه قانوني است ؟
۱) قانون مجري در زمان صدور آنان ، مگر اينكه آن قوانين خلاف شرع شناخته شود
۲) قانون زمان تقديم دادخواست بدوي
۳) قانون زمان اعتراض يا تجديد نظر يا فرجام
۴) قانون لاحق

۳۶- دعواي بازرگاني و دعوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرادادها ناشي شده باشد در صلاحيت كدام يك از مراجع زير است ؟
۱) دادگاه محل اقامت خوانده و خواهان
۲) دادگاه محل وقوع عقد و محل اجراي تعهد
۳) دادگاه محل اقامت خوانده
۴)گزينه هاي ۲ و ۳

۳۷- اگر دادخواست تجديدنظر مسترد شود ……………
۱) دادگاه بدوي قرار رد دادخواست تجديد نظر را صادر مي كند
۲) مرجع تجديدنظر قرار رد دادخواست تجديدنظر را صادر مي كند
۳) دادگاه تجديدنظر قرار ابطال دادخواست تجديد نظر را صادر مي كند
۴) دادگاه تجديدنظر قرار سقوط دعوي را صادر مي كند

۳۸- هرگاه طرف مقابل به وجود سندي نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن استنكاف نمايد.
۱) دادگاه مي تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند
۲) دادگاه مي تواند آن را از جمله دلايل بداند
۳) دادگاه طرف را مكلف به ارائه مي كند
۴) دادگاه سند را از عداد دلايل خارج مي كند

۳۹- اعاده دادرسي اصلي به كدام مرجع تقديم مي شود ؟
۱) فقط از طريق رئيس كل ددادگستري استان
۲) فقط به ديوان عالي كشور
۳) فقط به مرجع تجديدنظر
۴) به دادگاهي كه صادر كننده حكمي است كه نسبت به آن اعاده دادرسي تقاضا مي شود

۴۰- فوت احد از متداعيين موجب ………….
۱) توقيف دادرسي است
۲) زوال دادرسي است
۳) ختم دادرسي است
۴) تجديد جلسه رسيدگي است

*************************************

حقوق جزاي عمومي و اختصاصي

۴۱- چنانچه كارمند دولت در مقام رشوه اتومبيل خود را به مقدار فاحشي گرانتر از قيمت سوقيه به ديگري بفروشد :
۱) عمل مرتكب فاقد وصف كيفري است
۲) عمل كارمند معاونت در ارتشاء است
۳) عمل او شروع به ارتشاءاست
۴) عمل كارمند ارتشاءمحسوب مي شود

۴۲- كدام گزينه در مورد گذشت شاكي خصوصي پس از صدور حكم قطعي در جرم چك بلا محل صحيح است ؟
۱) اجراي حكم موقوف مي گردد
۲) از موجبات اعاده دادرسي است
۳) اجراي حكم موقوف ولي يك دوازدهم وجه چك به نفع دولت وصول مي شود
۴) تاثيري به حال محكوم عليه ندارد

۴۳- تحصيل گواهي انحصار وراثتي كه علاوه بر كليه ورثه نام شخص ديكري غير از وراث نيز در آن ذكر شده است :
۱) در حكم خيانت در امانت است
۲) اخذ گواهي خلاف واقع است
۳) فاقد وصف كيفري است
۴) در حكم كلاهبرداري است

۴۴- فردي كه اتومبيل خود را سابقا با سند رسمي فروخته براي بار دوم آن را با سند عادي به فرد ديگري مي فروشد عمل مرتكب :
۱)كلاهبرداري است
۲) معامله معارض است
۳) تصرف عدواني است
۴) انتقال مال غير است

۴۵-مردي بدون ثبت در دفتر رسمي ازدواج مبادرت به ازدواج موقت كرده است :
۱) عمل مرتكب فاقد وصف كيفري است
۲) در صورتي كه همسر موقت ديگري داشته باشد عمل وي جرم است
۳) حتي اگر همسر ديگري هم نداشته باشد عملش جرم است
۴) اگر يك همسر دائمي نيز داشته باشد عملش جرم است

۴۶-اطلاع ندادن سرقت يا مفقود شدن پلاك وسيله نقليه موتوري به نيروي انتظامي :
۱) جرم محسوب مي شود
۲) فاقد وصف كيفري است
۳) در صورت احراز سوء نيت جرم است
۴) درصورتي كه از پلاك مذكور سو ءاستفاده شود جرم است

۴۷- قذف عبارت است از :
۱) نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري
۲) نسبت دادن زنا به ديگري
۳)نسبت دادن لواط به ديگري
۴) نسبت دادن هر نوع رابطه اي نا مشروع به ديگري

۴۸- آمر قانوني، ولي امر غير قانوني است در صورت اجراي دستور :
۱) فقط آمر مسئوول است
۲) فقط مامور مسئوول است
۳) در صورت شفاهي بودن امر، مامور مسئوول است
۴) آمر و مامور هردو مسئوول هستند و مجازات مي شوند

۴۹- عكس برداري از مدارك دولتي و عمومي در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود در كدام مورد جعل است ؟
۱) در صورتي كه مورد استفاده واقع شوند
۲) در صورتي كه مدارك دو زبانه باشند
۳) در صورتي كه عكس رنگي باشد
۴) درصورتي كه مهر يا علامتي كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس هستند نداشته باشد

۵۰- سردفتر اسناد رسمي به لحاظ تباني با خريدار حين تنظيم سند مي نويسد:«تمام ثمن معامله نقداً پرداخت شده است» حال آنكه فقط نصف ثمن پرداخت شده بوده ، عمل سردفتر :
۱) جعل مفادي است
۲) جعل معنوي است
۳) جعل مادي است
۴) گزينه ۱ و ۲ هردو صحيح است

۵۱ – معاون جرم در سرقت مستوجب حد :
۱) جلد مي شود
۲) به همان مجازات سارق محكوم مي شود
۳) مجازات ندارد
۴) محكوم به حبس مي شود

۵۲- حكم به آزادي مشروط در مورد كساني صادر مي شود كه علاوه بر وجود ساير شرايط قانوني ..
۱) دو سوم مدت حبس را گذرانده باشند
۲) ربع مدت حبس را گذرانده باشند
۳) نصف مدت حبس را گذرانده باشند
۴) ربع مدت حبس را گذرانده باشد و فاقد سابقه كيفري باشند

۵۳) چنانچه عمل واحد داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد :
۱) مجازات جرمي داده مي شود كه مجازا ت آن اشد است
۲ ) مجازاتها با هم جمع مي شوند
۳) فقط يك مجازات تعيين مي گردد و در اين صورت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده ي كيفر باشد
۴) مجازاتها با هم جمع و مجموع آنها به تعداد عناوين مجرمانه تقسيم مي شود

۵۴ – هر گاه دو نفر عدوانا در وقوع جنايتي به نحو تسبيب دخالت داشته باشند چه كسي ضامن است ؟
۱) سبب موخر در تاثير ضامن است
۲) هر دو ضامن هستند
۳) سبب مقدم در تاثير ضامن است
۴) هيچ يك ضامن نيستند

۵۵ – در كدام يك از جرائم ذيل دادگاه علي رغم وجود كيفيات مخففه نمي تواند از حداقل ميزان مجازات پايين تر بيايد ؟
۱) رانندگي بدون گواهينامه
۲) سرقت مشمول تعزير
۳) كلاهبرداري
۴) تمرد نسبت به مامورين دولت

۵۶- در كدام يك از موارد ذيل مرتكب قانوناً مشمول عنوان جرم صدور چك بلامحل قرار نمي گيرد ؟
۱) صدور چك پرداخت نشده به علت مسدود بودن حساب
۲) صدور چك پرداخت نشده به دليل دستور عدم پرداخت
۳) صدور چك پرداخت نشده به علت نقص امضاء
۴) صدور چك پرداخت نشده به دليل قلم خوردگي در متن

۵۷ – شخصي به قصد بردن مال ديگري او را فريب داده وبه جاي شربت به او نوشيدني بيهوش كننده مي دهد و پس از بيهوشي وي اموال مورد نظر را مي برد، عنوان جزائي عمل مرتكب چيست؟
۱) سرقت
۲)كلاهبرداري و سرفت
۳) اخذ مال به عنف
۴) كلاهبرداري

۵۸-كدام يك از موارد ذيل مصداق جعل نيست ؟
۱) پاك كردن مهر ( باطل شد ) از روي سند
۲) الحاق كلمه يا عبارتي به فتوكپي سند
۳) قيد تاريخ غير واقعي در سند
۴) الصاق تكه اي از يك سند به سند ديگر

۵۹- قرار تعليق اجراي مجازات ………….
۱) پس از قطعيت حكم محكوميت توسط دادگاه صادركننده حكم قطعي صادر مي شود
۲) پس از قطعيت حكم محكوميت توسط قاضي اجراي احكام صادر مي شود
۳) ضمن حكم محكوميت توسط دادگاه صادركننده حكم صادر مي شود
۴) پس از قطعيت حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام توسط دادگاه صادر كننده حكم بدوي صادر مي شود

۶۰- فردي به داير كردن يك قمار خانه به نحوي از انحاء كمك كرده است . مجازات او كدام است ؟
۱) حداقل مجازات مباشر جرم
۲) مجازات مباشر جرم
۳) مجازات معاونت در جرم
۴ ) مجازات ندارد

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

آئين دادرسي كيفري

۶۱- شخصي كه در شيراز مقيم است در تهران مرتكب جرم شده و در تبريز دستگير مي شود، مرجع صالح از نظر صلاحيت محلي براي رسيدگي به اتهام او ……………….. است.
۱) تبريز
۲) تهران
۳) شيراز
۴) همه موارد

۶۲- فردي نظامي با همكاري نوجواني ۱۷ ساله متهمند به ارتكاب قتل عمدي، كدام مرجع قضايي صالح به رسيدگي است.
۱) دادگاه كيفري استان
۲) دادگاه اطفال
۳)دادگاه نظامي۱
۴) براي نوجوان دادگاه اطفال و براي نظامي دادگاه نظامي۱

۶۳- چنانچه پس از صدور دستور قضايي مبني بر اخذ وجه الكفاله يا ضبط وثيقه، متهم دستگير شود وجه الكفاله يا وثيقه ………………..
۱) مسترد مي شود
۲) مسترد نمي شود
۳) وجه الكفاله مسترد و وثيقه ضبط مي شود
۴) وثيقه مسترد و وجه الكفاله ضبط مي شود

۶۴- كداميك از آراء ذيل قابل تجديد نظر نيست؟
۱) محكوميت به پرداخت ديه ي يك انگشت معادل ۱۰ شتر
۲) محكوميت به مصادره اموال به ميزان پانصد هزار ريال
۳) محكوميت به قصاص يك انگشت
۴) همه موارد

۶۵- كداميك از قرارهاي ذيل قابل اعتراض است؟
۱) اناطه
۲) وثيقه اي كه منتهي به بازداشت متهم شود
۳) امتناع از رسيدگي
۴) منع خروج از كشور

۶۶- تفتيش و بازرسي منازل ……………
۱) همواره در روز به عمل مي آيد
۲) مطلقاً در شب به عمل مي آيد
۳) منوط به نظر ضابطين دادگستري است
۴) هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد كه به تشخيص قاضي ضرورت اقتضا كند

۶۷- مطابق قانون آئين دادرسي كيفري فعلي دادرسي و صدور حكم محكوميت غيابي در كداميك از جرايم ذيل ممنوع است؟
۱) مستوجب حد(حق الله)
۲) تعزيري
۳) مستوجب قصاص
۴) امنيتي

۶۸- مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به قراربازداشت موقت صادره ازدادسراي عمومي و انقلاب كدام است؟
۱) فقط دادگاه عمومي جزايي
۲) دادگاه تجديد نظر استان
۳) فقط دادگاه انقلاب
۴) حسب مورد دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب

۶۹- تاسيس دادگاههاي عمومي و انقلاب در حوزه قضايي و تعيين قلمرو محلي و تعداد شعب دادگاههاي مزبور به تشخيص كيست؟
۱) وزير دادگستري
۲) رئيس قوه قضائيه
۳) رئيس حوزه قضايي استان
۴) رئيس ديوان عالي كشور

۷۰- شركا و معاونين جرم در كدام دادگاه محاكمه مي شوند؟
۱) پرونده هر يك از شركا و معاونين جرم تفكيك و به مرجع ذيصلاح ارسال مي گردد.
۲) در دادگاهي محاكمه مي شوند كه در محل وقوع جرم ارتكابي آنان مستقر مي باشد
۳) در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد
۴) دادگاه محل اقامتشان

۷۱- بعد از صدور و قطعيت كداميك از قرارهاي زير مي توان پس از كشف دلايل جديد براي يك مرتبه متهم را به اتهام قبلي تعقيب كرد؟ قرار منع تعقيب به …………..
۱) علت عدم كفايت دليل
۲) علت جرم نبودن عمل
۳) دليل عدم وقوع جرم
۴) علت نسخ مجازات قانوني

۷۲- صدور كداميك از قرارهاي زير مانع از طرح شكايت مجدد نيست؟
۱) موقوفي تعقيب
۲) منع تعقيب
۳) امتناع از رسيدگي
۴) ترك تعقيب

۷۳- كداميك از موارد زير چنانچه مستند راي دادگاه باشد استماع آن توسط قاضي صادر كننده حكم الزامي است؟
۱) اقرار
۲) شهادت
۳) شهادت بر شهادت
۴) همه موارد

۷۴- متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد:
۱) بدون ارسال احضاريه جلب مي شوند
۲) پس از ۲ بار احضار جلب مي شوند
۳) پس از آگهي در جرايد جلب مي شوند
۴) در مورد آنها قرار تعليق تعقيب صادر مي شود

۷۵- اجراي حكم در هر حال با كدام دادگاه است؟
۱) واحد اجراي احكام كه مستقلاً حكم را اجرا مي كند
۲) دادگاه صادر كننده حكم قطعي
۳) دادگاه تجديد نظر تائيد كننده حكم قطعي
۴) دادگاه بدوي صادر كننده حكم

۷۶- كدام دسته از ماموران ذيل ضابط دادگستري نيستند؟
۱) ماموران وزارت اطلاعات
۲) پرسنل انجمن حمايت از حقوق خانواده زندانيان
۳) نيروي مقاومت بسيج
۴) ماموران اداره آگاهي

۷۷- شاكي خصوصي چه زماني مدعي خصوصي مي شود؟
۱) وقتي براي طرفش ( مشتكي عنه ) قرار منع تعقيب صادر شده باشد
۲) وقتي در دادگاه حقوقي( مدني ) دعوا مطرح كرده باشد
۳) وقتي در دعواي كيفري مطالبه ضرر و زيان كند
۴) وقتي كه طرف او هم شكايت متقابل مطرح كند

۷۸- درخواست اعاده دادرسي كيفري تا چه زماني قابل پذيرش است؟
۱) ده روز ۲) بيست روز
۳) براي افراد مقيم ايران بيست روز و براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه
۴) مهلت ندارد و مقيد به مدت نيست

۷۹- احراز وجود اعتبار امر مختومه در امور كيفري موجب صدور…………….. مي شود.
۱) دستور بايگاني شدن پرونده
۲) قرار موقوفي تعقيب
۳) قرار منع تعقيب
۴) حكم مجدد

۸۰- چنانچه فردي مرتكب جرائم مختلف در مكان هاي مختلف شود، كدام دادگاه صلاحيت رسيدگي دارد؟
۱) دادگاهي كه مهم ترين جرم در حوزه ي آن واقع شده به همه جرائم رسيدگي مي كند
۲) دادگاهي كه متهم در حوزه ي آن دستگير شده به همه جرائم رسيدگي كند
۳) دادگاه محل وقوع هر جرم صلاحيت رسيدگي به همان جرم را دارد
۴) دادگاهي كه اولين جرم در حوزه ي آن واقع شده به همه جرائم رسيدگي مي كند

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

حقوق تجارت

۸۱- محدود كردن اختيارات مديرعامل شركت سهامي در مصوبات هيات مديره ………..
۱) نسبت به اشخاص ثالث معتبر است
۲) نسبت به اشخاص ثالث معتبر نيست
۳) در روابط بين شركت و مديرعامل معتبر است و در برابر اشخاص ثالث معتبر نيست
۴) در روابط بين هيات مديره و مديرعامل معتبر و در برابر اشخاص ثالث فاقد اعتبار است

۸۲- كداميك از از اشخاص ذيل تاجر نيست؟
۱) دلال
۲) حق العمل كار
۳) كسبه جزء
۴) قائم مقام تجارتي

۸۳- كدام گزينه در مورد چك صحيح است؟
۱) چك سند رسمي است
۲) چك تمام خصوصيات سند لازم الاجرا را دارد
۳) چك از حيث اجرا مانند سند رسمي است
۴) همه موارد

۸۴- كدام گزينه نادرست است؟
۱) وصول وجه چك از ظهرنويس از طريق اجراي ثبت ميسر است
۲) در صورت عدم انطباق امضاء وفق گواهي عدم تاديه، ثبت از اجرا امتناع مي كند
۳) در اجراي ثبت امكان بازداشت مديون وجود ندارد
۴) در جراي ثبت مقررات مسثتيات دين در مورد مديون رعايت مي شود

۸۵- هرگاه تاجري در دوران توقف معامله معوض نمايد:
۱) معامله باطل و بلا اثر است
۲) معامله معتبر و صحيح است
۳) معامله از سوي مدير تصفيه قابل ابطال است
۴) معامله غيرنافذ و منوط به تنفيذ مدير تصفيه است

۸۶- طرح دعوا عليه شركتهاي منحله كه عمليات تصفيه آنها خاتمه يافته است:
۱) ممكن نيست ۲) ممكن است
۳) اگر مدير تصفيه هنوز مفاصا حساب نگرفته باشد ممكن است
۴) اصولاً ممكن است مگر در موارد استثنايي

۸۷- سود قابل تقسيم در شركت سهامي به موجب مصوبه ………………… تقسيم مي شود
۱) مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
۲) مجمع عمومي موسس
۳) مجمع عمومي عادي
۴) مجمع عمومي فوق العاده

۸۸- در شركت هاي سهامي مسئووليت صاحبان سهام محدود است به ………………
۱) مبلغ اسمي سهام
۲) مبلغ واقعي سهام
۳) مبلغي كه مدير عامل تعيين مي كند
۴) مبلغي كه مجمع عمومي فوق العاده تعيين مي كند

۸۹- در اولين مجمع عمومي عادي شركتهاي سهامي رسميت يافتن جلسه مجمع منوط است به حضور حداقل …………
۱) بيش از نصف صاحبان سهام داراي حق راي
۲) دوسوم صاحبان سهام مذكور
۳) هر تعدادي كه باشند
۴) بيست درصد صاحبان سهام مذكور

۹۰- اگر شريك جديدي به عنوان شريك ضامن وارد شركت نسبي شود، مسئووليت وي ………….
۱) مشترك است
۲) تضامني و نامحدود است
۳) نسبي و تضامني است
۴) به اندازه سرمايه اي است كه به شركت آورده است

۹۱- قرارداد دلالي اصولاً تابع مقررات راجع به ………………… است.
۱) حق العمل كاري
۲) اجاره اشخاص
۳) وكالت
۴) وديعه

۹۲- در شركت هاي سهامي تغيير و تبديل سهام از بانام به بي نام در صلاحيت كدام ركن است؟
۱) مجمع عمومي عادي
۲) مجمع عمومي فوق العاده
۳) هيات مديره
۴) مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

۹۳- در شركت سهامي معاملات بازرس با شركت ……………………
۱) بدون اجازه هيات مديره ممنوع است
۲) درست است
۳) ممنوع است
۴) بدون تصويب مجمع عمومي ممنوع است

۹۴- در شركت با مسئووليت محدود شركاء نسبت به قروض و تعهدات شركت …………………
۱) مسئووليت تضامني دارند
۲) مسئوليت نسبي دارند
۳) مسئووليت مشترك دارند
۴) هيچكدام

۹۵- در صورتيكه دارنده چك سند مذكور را گم كند …………..
۱) مفقود كننده چك (ذي حق) مي تواند پس ازاثبات اينكه چك متعلق به اوست بادادن ضامن تاديه وجه آن را به موجب امرمحكمه مطالبه كند.
۲) بايد صرفاً طبق ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون صدور چك اقدام و با مسدودكردن حساب پرداخت چك را غيرممكن كند
۳) پرداخت وچه چك با دادن ضامن صورت مي گيرد
۴) صادركننده وظيفه دارد چك ديگري به همان مبلغ در وجه چنين دارنده اي صادر كند

۹۶- كدام گزينه صحيح است؟
۱) در شركتهاي سهامي عام و خاص نقل و انتقال سهام نمي تواند منوط به موافقت مجمع عمومي صاحبان سهام باشد.
۲) در شركتهاي سهامي عام نقل و انتقال سهام مي تواند منوط به موافقت مجمع عمومي صاحبان سهام باشد ولي در شركتهاي سهامي خاص نمي تواند
۳) در شركتهاي سهامي چه عام و چه خاص نقل و انتقال سهام مي تواند منوط به موافقت مجمع عمومي صاحبان سهام باشد
۴) در شركتهاي سهامي عام نقل و انتقال سهام نمي تواند منوط به موافقت مجمع عمومي صاحبان سهام باشد ولي در شركتهاي سهامي خاص مي تواند

۹۷- در صورتي كه متصدي حمل و نقل، حمل و نقل كننده ي ديگري را مامور حمل كالا كرده باشد و در اين حالت در نتيجه تقصير حمل كننده ي مامور به مال التجاره خسارتي وارد آيد………
۱) صاحب مال التجاره مخير است طبق قواعد مربوطه به هر كدام يا هر دو مجتمعاً رجوع كند.
۲) صاحب مال التجاره براي جبران خسارت فقط حق رجوع به حمل كننده ي مامور را دارد.
۳) صاحب مال التجاره براي جبران خسارت فقط حق رجوع به متصدي حمل و نقل را دارد.
۴) صاحب مال التجاره بايداول به متصدي حمل ونقل وسپس درصورت عدم امكان جبران خسارت توسط اوبه حمل كننده ي مامور، رجوع كند

۹۸- معامله ي بين تاجر با غيرتاجر ……………..
۱) تجارتي نيست
۲) در صورتي كه براي رفع حوائج تجارتي تاجر باشد، تجارتي است
۳) تجارتي است
۴) در صورت درج مراتب در قرارداد تجارتي است

۹۹- كدام دفتر از جمله دفاتر تجاري نيست؟
۱) درآمد
۲) دارايي
۳)كپيه
۴)كل

۱۰۰- مرجع اتخاذ تصميم در مورد انحلال پيش از موعد شركت سهامي كدام است؟
۱) مجمع عمومي فوق العاده
۲) مجمع عمومي عادي
۳) دادگاه صلاحيت دار
۴) گزينه هاي ۱و۳

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

اصول استنباط
۱۰۱- ”صالح مرسله”مصالحي هستند كه …………..
۱) ادله صريح بر وجوب عدم رعايت آنها وجود دارد
۲) ادله صريح بر وجوب رعايت آنها وجود دارد
۳) ادله وجوب آنها ارسال شده اما به ما نرسيده است
۴) دليل خاصي نه بروجوب رعايت آنهارسيده ونه بر حرمت آنها

۱۰۲- ”كلام” علم مطالعه ي موجودات است از طريق …………………….
۱) شرعي صرف
۲) استقرائي
۳) عقلي صرف
۴) شرعي و عقلي (تا جايي كه عقل بر خلاف شرع نباشد)

۱۰۳- سنگي دروسط راه افتاده و مانع عبور مردم است. شخصي آن را برمي دارد و راه را باز مي كند. اين شخص يك واجب ……………. را به جا آورده است.
۱) مجازي
۲) عيني
۳) كفائي
۴) استحبابي

۱۰۴- مجمل كلامي است كه ……………………..
۱) بسيار زيبا و فصيح باشد
۲) بي معنا باشد
۳) معناي آن مردد بين دو يا چند احتمال باشد وبدانيم گوينده كدام يك را خواسته است.
۴) معني آن مردد بين دو يا چند احتمال باشد و ندانيم گوينده كدام يك را خواسته است.

۱۰۵- كدام يك از عبارات ذيل صحيح است؟
۱) قرآن قطعي الصدور و قطعي الدلالت است
۲) قرآن قطعي الصدور و ظني الدلالت است
۳) قرآن ظني الصدور و قطعي الدلالت است
۴) قرآن ظني الصدور و ظني الدلالت است

۱۰۶- قياسي كه علت حكم در فرع قوي تر از اصل باشد قياس ……………………… ناميده مي شود
۱) قياس مشكوك العله
۲) قياس مع الفارق
۳) قياس خفي
۴) قياس اولويت

۱۰۷- اطلاق لفظ منصرف است به فرد …………………..
۱) كامل
۲) نادر
۳) اكمل و اجلي
۴) غايب

۱۰۸- استصحاب بقاء زوجيت در صورت ترديد در وقوع طلاق، چه نوع استصحابي است؟ از نوع شك در:
۱) مقتضي است
۲) بقاء مستصحب است
۳) رافعيت موجود است
۴) وجود رافع است

۱۰۹- هرگاه دخول شي در مبيع عرفاً مشكوك باشد، آن شيء داخل در بيع نخواهد بود. اين معني ناشي از اصل ……… است.
۱) تاخر حادث
۲) برائت
۳) استصحاب
۴) عدم

۱۱۰- استخراج علت احكام و تعميم دادن آن را …………گويند.
۱) استقراء
۲) تنقيح مناط
۳) قياس اولويت
۴) تقليد

۱۱۱- نتيجه تعارض اصل استصحاب با اصل برائت چه خواهد بود؟
۱) به لحاظ تعارض هر دو ساقط مي شوند
۲) برائت مقدم است
۳) استصحاب مقدم است
۴) حتي المقدور به هردو عمل مي شود.

۱۱۲- دلالت اقتضاء و تنبيه و اشاره را ………….. گويند.
۱) مفهوم صريح
۲) منطوق صريح
۳) مفهوم غيرصريح
۴) منطوق غيرصحيح

۱۱۳- مقدمه واجب به كدام دليل واجب است؟
۱) اذن شي اذن در لوازم آن است
۲) به حكم عقل
۳) اگر مقدمه واجب نباشد ديگر وجوبي در كار نيست
۴) وجوب امري،عين وجوب مقدمات و اجزاي آن واجب است.

۱۱۴- بازگشت اصول لفظيه به …………….. است.
۱) اصالت صحت
۲) اصالت ظهور
۳) اصالت الاطلاق
۴) اصالت عدم

۱۱۵- ……….. عبارت از معنايي است كه ………. از كلام فهميده مي شود و موضوع آن در جمله ذكر شده باشد.
۱) منطوق، مستقيماً
۲) مفهوم موافق، صريحاً
۳) مفهوم مخالف، صريحاً
۴) مفهوم، صريحاً

۱۱۶- كدام گزينه نادرست است؟
۱) اگر غايت داخل در مغيا باشد، حكم آن با حكم قضيه موافق است
۲) اگر غايت داخل در مغيا دانسته نشود، حكم آن مسكوت است
۳) اگر غايت داخل در مغيا دانسته شود، مدلل منطوقي است
۴) در مفهوم مخالف، حكم مفهوم با حكم منطوق مخالف است

۱۱۷- كدام يك از مواد قانوني زير ”مفهوم” ندارد:
۱) ضامني كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشدحق رجوع ندارد( ماده ۷۲۰ قانون مدني )
۲) وقف برمعدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود( ماده ۶۹ قانون مدني )
۳) هر معامله كه واقع شود محمول بر صحت است( ماده۲۴۴ قانون مدني )
۴) اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است( ماده ۳۶۱ قانون مدني )

۱۱۸- مقدمه اي را كه به تنهايي براي ايجاد ذي المقدمه كافي نيست، اما اگر نباشد آن به وجود نمي آيد، ….گويند
۱) سبب
۲) مقتضي
۳) شرط
۴) معد

۱۱۹- شرط در ……………… به معناي الزام و التزام است.
۱) اصول
۲) ادبيات
۳) فقه
۴) لغت

۱۲۰- از نظر اصولي مهم ترين دليل استنباط ………………. است.
۱) اجماع
۲) سنت
۳) عقل
۴) قرآن

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

* پاسخ نامه آزمون وكالت ۱۳۸۷

شماره سوال- – – – – گزينه صحيح
حقوق مدني
۱- – – – – ۳
۲- – – – – ۲
۳- – – – – ۴
۴- – – – – ۴
۵- – – – – ۱
۶- – – – – ۱
۷- – – – – ۳
۸- – – – – ۱
۹- – – – – ۲
۱۰- – – – – ۳

۱۱- – – – – ۱
۱۲- – – – – ۴
۱۳- – – – – ۲
۱۴- – – – – ۲
۱۵- – – – – ۳
۱۶- – – – – ۲
۱۷- – – – – ۲
۱۸- – – – – ۴
۱۹- – – – – ۳
۲۰- – – – – ۳

آيين دادرسي مدني
۲۱- – – – – ۳
۲۲- – – – – ۲
۲۳- – – – – ۴
۲۴- – – – – ۳
۲۵- – – – – ۴ (اصلاحيه شماره ۴۴۹۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷ – گزينه ۲ يا ۴ نمره كامل دارد)
۲۶- – – – – ۲
۲۷- – – – – ۳
۲۸- – – – – ۴
۲۹- – – – – ۴
۳۰- – – – – ۲

۳۱- – – – – ۳
۳۲- – – – – ۳
۳۳- – – – – ۱
۳۴- – – – – ۱
۳۵- – – – – ۱
۳۶- – – – – ۴
۳۷- – – – – ۳
۳۸- – – – – ۱
۳۹- – – – – ۴
۴۰- – – – – ۱

حقوق جزا
۴۱- – – – – ۴
۴۲- – – – – ۱
۴۳- – – – – ۳
۴۴- – – – – ۴
۴۵- – – – – ۱
۴۶- – – – – ۱
۴۷- – – – – ۱
۴۸- – – – – ۴
۴۹- – – – – ۴
۵۰- – – – – ۴

۵۱- – – – – ۴
۵۲- – – – – ۳
۵۳- – – – – ۱
۵۴- – – – – ۳
۵۵- – – – – ۳
۵۶- – – – – ۱ (اصلاحيه شماره ۴۴۵۸ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ – تقسيم نمره بين كل سوالات)
۵۷- – – – – ۱
۵۸- – – – – ۲
۵۹- – – – – ۳
۶۰- – – – – ۲

آيين دادرسي كيفري
۶۱- – – – – ۲
۶۲- – – – – ۱
۶۳- – – – – ۲
۶۴- – – – – ۱
۶۵- – – – – ۱ (اصلاحيه شماره ۴۴۵۸ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ – گزينه ۱ و گزينه ۴ هر دو قابل قبول است)
۶۶- – – – – ۴
۶۷- – – – – ۱
۶۸- – – – – ۴
۶۹- – – – – ۲
۷۰- – – – – ۳

۷۱- – – – – ۱
۷۲- – – – – ۴
۷۳- – – – – ۴
۷۴- – – – – ۱
۷۵- – – – – ۴
۷۶- – – – – ۲
۷۷- – – – – ۳
۷۸- – – – – ۴
۷۹- – – – – ۲
۸۰- – – – – ۱

حقوق تجارت
۸۱- – – – – ۳
۸۲- – – – – ۴
۸۳- – – – – ۳
۸۴- – – – – ۱
۸۵- – – – – ۲
۸۶- – – – – ۲
۸۷- – – – – ۳
۸۸- – – – – ۱
۸۹- – – – – ۱
۹۰- – – – – ۳

۹۱- – – – – ۳
۹۲- – – – – ۲
۹۳- – – – – ۳
۹۴- – – – – ۴
۹۵- – – – – ۱
۹۶- – – – – ۴
۹۷- – – – – ۱
۹۸- – – – – ۲
۹۹- – – – – ۱
۱۰۰- – – – – ۳ (اصلاحيه شماره ۴۴۹۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷ – گزينه ۴ نمره كامل دارد)

اصول استنباط
۱۰۱- – – – – ۴
۱۰۲- – – – – ۴
۱۰۳- – – – – ۳
۱۰۴- – – – – ۴
۱۰۵- – – – – ۲
۱۰۶- – – – – ۴
۱۰۷- – – – – ۳
۱۰۸- – – – – ۴
۱۰۹- – – – – ۴
۱۱۰- – – – – ۲

۱۱۱- – – – – ۳
۱۱۲- – – – – ۴
۱۱۳- – – – – ۲
۱۱۴- – – – – ۲
۱۱۵- – – – – ۱
۱۱۶- – – – – ۳ (اصلاحيه شماره ۴۴۹۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷ – بين ساير سوالات تقسيم شود)
۱۱۷- – – – – ۳
۱۱۸- – – – – ۳
۱۱۹- – – – – ۳ (اصلاحيه شماره ۴۴۹۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷ – بين ساير سوالات تقسيم شود)
۱۲۰- – – – – ۴

پاسخی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.