وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

تعيين گروه شغلي و ارتقاي ‌قضات اعلام شد

آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاي ‌گروه و تغيير مقام قضات ‌به تصويب‌ ‌آيت‌لله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه رسيد.

به گزارش خبرگزاري فارس، آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاي ‌گروه و تغيير مقام قضات ‌در تاريخ 19 / 2 / 1389 به تصويب آيت‌لله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه رسيد.

متن اين آئين‌نامه به شرح ذيل است:
مقدمه
قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران با توجه به وظايف مصرح در قانون اساسي مسئوليت خطيري برعهده دارد و در اين مسئوليت سنگين، قضات نقش اصلي را ايفاء مي‌كنند. به همين جهت پايش مستمر و ارزشيابي عملكرد آنان و نظام‌مند شدن ترفيع پايه قضايي و ارتقاي شغلي قضات از مسايل زيربنايي و اصولي قوه قضاييه است.
بر اين اساس آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاي گروه و تغيير مقام قضات مصوب 11 / 9 / 1387 به موجب تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 با در نظر گرفتن مقررات تبصره 1 ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 به شرح زير اصلاح مي‌گردد.

فصل اول

ضوابط ارتقاي گروه شغلي و تغيير مقام قضات

ماده 1- تغيير مقام و ارتقاي گروه شغلي قضات با در نظر گرفتن ميزان تجربه آنان در امور قضايي، تحصيلات، فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي، ارزشيابي و توانايي آنان در انجام امور محوله به شرح مواد آتي تعيين مي‌گردد.

ماده 2- ارتقاء گروه شغلي و تعيين سمت قضات، مستلزم داشتن سنوات قضايي و رعايت مراتب سمت‌هاي قضايي به شرح زير است:
1- موارد زير جزء سنوات قضايي محسوب مي‌شود:
الف) مدتي كه دارنده پايه قضايي، مستقيمًا به امر قضا در مراجع قضايي اشتغال داشته و يا بعنوان مدير واحد قضايي يا ستادي قوه قضاييه و سازمان‌هاي وابسته به آن و يا در وزارت دادگستري فعاليت داشته است.
ب) سنوات دوره نمايندگي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان كه داراي پايه قضايي باشند.
ج) مدت فعاليت كساني كه قبل از انتقال به قوه قضاييه در سازمان قضايي نيروهاي مسلح با ابلاغ رئيس قوه قضاييه بعنوان قاضي اشتغال بكار داشته‌اند.
د) مدت كارآموزي قضايي برابر با آيين‌نامه كارآموزي.
ه) مدت زمان حضور قضات در جبهه و همچنين مدت اسارت آنان مشروط به اينكه قبل از اعزام به جبهه يا اسارت داراي پايه قضايي بوده باشند.
تبصره- انفصال موقت و مرخصي‌هاي بدون حقوق و استعلاجي بيش از 6 ماه در سال و نيز مأموريت‌هاي تحصيلي تمام وقت و مأموريت‌هاي تمام وقت به خارج از قوه قضاييه و سازمان‌هاي تابعه جزء سوابق خدمت قضايي لحاظ نخواهد شد.
2- سنوات قضايي و ميزان تأثير اشتغال در سمت‌هاي قضايي قبلي جهت ارتقاء به گروه يا سمت بالاتر و همچنين سنوات غيرقضايي مطابق دستورالعمل مصوب رئيس قوه قضاييه محاسبه خواهد شد.

ماده 3- شرايط ارتقاء پايه قضايي به شرح زير است:
1- داشتن سنوات قضايي لازم كه ميزان آن سه سال براي ارتقاء هر پايه قضايي است، مگر اينكه شروع اشتغال به كار قضايي در تهران باشد كه ارتقاء اولين پايه مستلزم سپري شدن دو سال خدمت قضايي است.
2- ارتقاء سطح دانش و اطلاعات قضايي متناسب با پايه مورد درخواست.
3- عملكرد مناسب و رعايت شوؤن قضايي.
تبصره- محكوميت‌هاي انتظامي مطابق مقررات مربوط، موجب تأخير در ترفيع پايه قضايي است.

ماده 4- ترفيع پايه قضايي با رعايت مقررات زير موكول به بررسي و اعلام نظر دادگاه عالي انتظامي قضات و تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌باشد:
1- ترفيع پايه قضايي بايد تا اول شهريور ماه هر سال از ناحيه دارنده پايه قضايي درخواست و يا توسط مقام قضايي مافوق پيشنهاد و حسب مورد تحويل مقامات مافوق شود. مقامات مذكور پس از اعلام نظر، پيشنهاد يا درخواست ترفيع را حداكثر تا پايان شهريور ماه همان سال به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهند داشت.
2- دادگاه عالي انتظامي قضات موظف است سوابق و نحوه عملكرد قاضي را از دادسراي انتظامي قضات استعلام نمايد.

ماده 5- تعيين ضوابط ارزشيابي قضات مطابق آيين نامه نظارت و ارزيابي دادستاني انتظامي قضات مصوب رئيس قوه قضاييه خواهد بود.

ماده 6- ضوابط مربوط به تحصيلات و سوابق علمي و پژوهشي و نحوه محاسبه امتيازات آن مطابق دستورالعمل مصوب رئيس قوه قضاييه است.

ماده 7- ضوابط مربوط به ارتقاء گروه‌هاي شغلي و تعيين سمت قضايي بر اساس دستور‌العمل جداگانه به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.
تبصره 1- قضاتي كه بدون داشتن پايه و سنوات خدمت لازم و بنا به ضرورت در سمت بالاتر منصوب مي‌شوند، مادامي‌كه در آن سمت فعاليت داشته باشند، فقط از مابه‌التفاوت حقوق و مزاياي سمت مورد تصدي، بدون اعطاي گروه شغلي استفاده خواهند كرد.
افزايش حقوق و مزايا ناشي از ارتقاء گروه بعدي (اعم از توقف يا تغيير سمت) تا استهلاك كامل از مابه‌التفاوت مذكور كسر خواهد شد.
تبصره 2- چنانچه تغيير مقام يا نقل و انتقال و جابجايي محل خدمت قاضي به لحاظ ضرورت و مصلحت دستگاه قضايي مستلزم كاهش گروه شغلي باشد، با تصميم كميسيون نقل و انتقال و موافقت رئيس قوه قضاييه، دارنده پايه قضايي از گروه شغلي سمت قبلي برخوردار خواهد شد.
تبصره 3- قضاتي كه تا زمان تصويب و اجراي اين آيين‌نامه در گروه‌هاي بالاتري قرار دارند، مادامي كه متصدي سمت فعلي هستند، در گروه فعلي خواهند ماند.

فصل دوم

گروه‌هاي شغلي
ماده8 ـ گروه شغلي قضات به موجب تبصره‌هاي 2 و 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 و تبصره 1 ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 بشرح زير اعلام مي‌گردد:

1ـ پايه چهار قضايي ـ گروه يك (عدد مبناء 80)
‌ـ كارآموز قضايي ضمن تحصيل
‌ـ كارآموز قضايي
‌تبصره ـ حقوق كارآموزان قضايي مستنداً به ماده 5 قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزي مصوب سال 1347 براساس حقوق مبناي گروه شغلي يك جدول قضات به علاوه حق جذب و فوق العاده شغل قضايي پرداخت مي‌گردد.
ـ پايه چهار قضايي ـ گروه يك (سابقه قضايي تا 3 سال ـ عدد مبناء 90)
– مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقلاب در امور محجورين (اداره سرپرستي)
‌ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (وي‍ژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال)
‌ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
‌ـ دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي و انقلاب
‌ـ قاضي شوراي حل اختلاف

2ـ پايه پنج قضايي ـ گروه دو (سابقه قضايي تا 3 سال ـ عدد مبناء 100)
‌ـ مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقلاب در امور محجورين (اداره سرپرستي)
‌ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (وي‍ژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال)
‌ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
‌ـ دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي و انقلاب
‌ـ قاضي شوراي حل اختلاف

3ـ پايه شش قضايي ـ گروه سه (سابقه قضايي 3 تا 6 سال ـ عدد مبناء 110 )
‌ـ مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقلاب در امور محجورين (اداره سرپرستي)
‌ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال)
‌ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
‌ـ دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي و انقلاب و نظامي
‌ـ قاضي شوراي حل اختلاف
‌ـ مشاور قضايي دادگاه‌هاي نظامي

4ـ پايه هفت قضايي ـ گروه چهار (سابقه قضايي 6 الي 9 سال ـ عدد مبناء 120)
‌ـ مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقلاب در امور محجورين (اداره سرپرستي)
‌ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال)
‌ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
‌ـ دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي و انقلاب و نظامي
‌ـ قاضي شوراي حل اختلاف
‌ـ مشاور قضايي دادگاه‌هاي نظامي

5 ـ پايه هشت قضايي ـ گروه پنج (سابقه قضايي 9 الي 12 سال ـ عدد مبناء 130)
‌ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
‌ـ دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي و انقلاب و نظامي
‌ـ مشاور قضايي دادگاه عمومي (وي‍‍ژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال)
‌ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
‌ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دو
‌ـ معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
‌ـ معاون رئيس دادگاه عمومي بخش
‌ـ مشاور قضايي دادگاه‌هاي نظامي

6 ـ پايه نه قضايي ـ گروه شش (سابقه قضايي 12 الي 15 سال ـ عدد مبناء 140)
‌ـ داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
‌ـ دادرس علي‌البدل دادگاه عمومي و انقلاب و دادگاه نظامي
‌ـ دادرس علي‌البدل دادگاه نظامي يك
‌ـ معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
‌ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
‌ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دو
‌ـ معاون قضايي رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب
‌ـ معاون قضايي رئيس دادگستري شهرستان و معاون قضايي سرپرست مجتمع قضايي
‌ـ مشاور قضايي دادگاه‌هاي نظامي
‌ـ بازرس قضايي
‌ـ رئيس حوزه قضايي بخش

7ـ پايه ده قضايي ـ گروه هفت (سابقه قضايي 15 الي 18 سال ـ عدد مبناء 150)
‌ـ دادرس علي‌البدل دادگاه نظامي يك
‌ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دو
‌ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
‌ـ معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
‌ـ معاون قضايي رئيس دادگستري شهرستان و معاون قضايي سرپرست مجتمع قضايي
‌ـ رئيس دادگستري شهرستان
‌ـ دادستان عمومي و انقلاب و دادستان نظامي
‌ـ معاون قضايي رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب
‌ـ رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب
‌ـ مستشار و دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر و دادگاه كيفري استان
‌ـ معاون رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب مركز استان و سرپرست مجتمع قضايي
‌ـ بازرس قضايي
‌ـ مستشار قضايي
‌ـ دادرس علي‌البدل ديوان عدالت اداري

8 ـ پايه يازده قضايي ـ گروه هشت (سابقه قضايي 18 الي 21 سال ـ عدد مبناء 160)
‌ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان
‌ـ رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر و كيفري استان و رئيس شعبه دادگاه نظامي يك
‌ـ مستشار و دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر و كيفري استان
‌ـ دادستان عمومي و انقلاب و دادستان نظامي
‌ـ دادستان عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان
‌ـ معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان
‌ـ معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
ـ رئيس دادگستري شهرستان
‌ـ معاون ‌رئيس‌ شعبه ‌اول ‌دادگاه ‌عمومي ‌و انقلاب شهرستان ‌مركز استان و سرپرست‌ مجتمع ‌قضايي
‌ـ رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان
‌ـ رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب
‌ـ رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس دادگاه نظامي دو
‌ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
‌ـ بازرس قضايي
‌ـ مستشار قضايي
‌ـ مستشار ديوان عدالت اداري
‌تبصره ـ بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران ويژه رسيدگي به جرائم كاركنان دولت و معاونين قضايي دادستان تهران از مزاياي يك گروه شغلي بالاتر استفاده مي‌كنند.

9ـ گروه نه (سابقه قضايي 21 الي 24 سال ـ عدد مبناء 170)
‌ـ داديار دادسراي ديوانعالي كشور
‌ـ داديار دادسراي انتظامي قضات
‌ـ رئيس شعبه ديوان عدالت اداري
‌ـ قائم مقام رئيس كل دادگستري استان
‌ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان
‌ـ رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر، كيفري استان و نظامي يك
‌ـ رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان
ـ معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان
‌ـ دادستان عمومي و انقلاب و دادستان نظامي
‌ـ دادستان عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان
‌ـ مستشار و دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر، كيفري استان و نظامي يك
‌ـ مستشار قضايي
‌ـ بازرس قضايي با عنوان مدير كل بازرسي و حكم رئيس قوه قضاييه
‌تبصره ـ ارتقاء به گروه‌هاي شغلي 9 و بالاتر، علاوه بر داشتن شرايط لازم، مستلزم داشتن پايه قضايي يازده مي‌باشد.

10ـ گروه ده (سابقه قضايي 24 الي 27 سال ـ عدد مبناء 180)
‌ـ داديار دادسراي ديوانعالي كشور
‌ـ داديار دادسراي انتظامي قضات
‌ـ عضو معاون ديوان عالي كشور
‌ـ عضو علي البدل دادگاه عالي انتظامي قضات
‌ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان
‌ـ رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر، كيفري استان و نظامي يك
‌ـ رئيس شعبه تشخيص و تجديدنظر ديوان عدالت اداري
‌ـ معاون قضايي دادستان كل كشور
‌ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري
‌ـ قائم مقام و معاون قضايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
‌ـ معاون قضايي دادسراي انتظامي قضات
‌ـ رئيس كل دادگستري استان
‌ـ دادستان عمومي و انقلاب تهران
‌ـ بازرس قضايي با عنوان معاون سازمان بازرسي كل كشور و حكم رئيس قوه قضاييه

11ـ گروه يازده (سابقه قضايي 27 الي 30 سال ـ عدد مبناء 190)
‌ـ معاون اول رئيس قوه قضاييه
‌ـ معاون قضايي رئيس قوه قضاييه
‌ـ رئيس دادگاه عالي انتظامي قضات
‌ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور
‌ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح
‌ـ رئيس ديوان عدالت اداري
‌ـ معاون قضايي رئيس ديوان عالي كشور
‌ـ رئيس شعبه ديوانعالي كشور
‌ـ معاون اول دادستان كل كشور
‌ـ دادستان انتظامي قضات
‌ـ مستشار ديوان عالي كشور
‌ـ مشاور رئيس قوه قضاييه
‌ـ رئيس شعبه و عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات

12ـ گروه دوازده (عدد مبناء 200)
‌ـ رئيس ديوانعالي كشور
‌ـ دادستان كل كشور
تبصره ـ رئيس قوه قضاييه در بالاترين گروه شغلي قضايي قرار دارد.

ماده 9ـ دارندگان سمت‌هاي قضايي در صورت توقف بيش از سه سال در هر گروه، چنانچه واجد شرايط ارتقاء به گروه بالاتر باشند، حسب‌مورد با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان يا رئيس سازمان يا مقامات مربوط و تصويب رئيس قوه قضاييه از گروه بالاتر، حداكثر تا گروه شغلي 11 برخوردار مي‌شوند. همچنين، قضات گروه شغلي 11‌، در صورت سه سال توقف و دارا بودن شرائط فوق از مزاياي گروه 12 بهره‌مند خواهد شد.
‌تبصره1ـ سابقه توقف در صورت عدم تغيير گروه شغلي دارندگان پايه قضايي از 15/ 9 / 1386 ‌محاسبه خواهد شد.
‌تبصره2ـ قضاتي كه در اجراي ماده 10 آيين‌نامه مورخ 11 / 9 / 1387 از مزاياي گروه بالاتر برخوردار شده‌اند، مادامي كه سمت آنان تغيير نكرده است از مزاياي مذكور استفاده خواهند كرد.
‌تبصره3ـ قضاتي كه به درجه رفيع شهادت نائل آمده‌اند و همچنين قضاتي كه از حالت اشتغال استفاده مي‌كنند و قضات مفقودالاثر جنگ تحميلي، هر سه سال يك بار از گروه بالاتر و حداكثر تا گروه شغلي 11 برخوردار خواهند شد.

‌ماده10ـ در صورت نياز قوه قضاييه به ادامه خدمت قضات واجد شرايط بازنشستگي و اعلام تمايل قضات مذكور، با پيشنهاد كميسيون نقل و انتقال قضات و موافقت رئيس قوه قضاييه در قبال تعهد خدمت به ازاء هر 3 سال يكبار مازاد بر 30 سال خدمت، حقوق و مزاياي يك گروه شغلي و حداكثر مزاياي دو گروه شغلي به آنان اعطاء خواهد شد.

ماده11ـ دراجراي تبصره 1 ماده 117 قانون مديريت خدمات‌كشوري مصوب سال 1386 عدد مبناي گروه قضات به ترتيب به ‌ازاي هر گروه بالاتر10واحد به عدد مبناي گروه ‌قبلي اضافه مي‌گردد.

ماده12ـ مزاياي ايثارگري علاوه بر احتساب سطح تحصيلي بالاتر به واجدين شرايط، مطابق دستورالعمل نحوه امتيازات ايثارگري و جدول مربوطه تا ده واحد عدد مبنا و تا سقف مزاياي گروه 12 قابل اعمال و پرداخت است.
‌تبصره ـ به قضاتي كه در حين يا به سبب انجام وظيفه مورد سوء قصد قرار گيرند و كشته شوند يا دچار نقص عضو گردند يك گروه شغلي اعطاء خواهد شد.

ماده13ـ به قضات شاغل در نقاط محروم مزاياي تا ميانگين يك گروه شغلي و تا سقف گروه 12 پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- به قضات شاغل در نقاط مرزي و كمترتوسعه يافته درجه 3 حسب مورد به ترتيب معادل 50 و 25 درصد ميانگين مزاياي يك گروه شغلي پرداخت خواهد شد.
فهرست حوزه‌هاي قضايي مذكور مطابق جدولي خواهد بود كه به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
تبصره2ـ عدد حاصل‌شده مطابق جدول بالا در حق جذب منظور نخواهد شد.

ماده 14ـ مقررات اين آيين‌نامه صرفاً شامل دارندگان پايه‌هاي قضايي مي‌باشد.

ماده 15ـ مشاغل قضايي كه در اين آيين‌نامه پيش‌بيني‌نشده و يا بعداً ايجاد مي‌شود با در نظر گرفتن جهات مندرج در اين آيين‌نامه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه در يكي از گروه‌هاي شغلي قرار خواهند گرفت.
‌تبصره ـ اختيارات رئيس قوه قضاييه در جذب، استخدام، تغيير سمت و محل خدمت و ارتقاء مقام و گروه شغلي قضات بر كليه مقررات اين آيين‌نامه حاكم است.

ماده16ـ اين آيين‌نامه با 16 ماده و 16 تبصره به پيشنهاد وزير دادگستري در تاريخ 19 / 2 / 1389 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ 1 / 1 / 1389 قابل اجرا بوده و مزاياي اين اصلاحيه قابليت تسري به تاريخ 15 / 9 / 1386 و ماقبل آن را ندارد و آيين‌نامه‌هاي مغاير لغو مي‌شود.

پاسخی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.