دسته: بانک قوانین

‌قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست ‌مصوب 1353.12.29 0

‌قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست ‌مصوب 1353.12.29

قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست ‌مصوب 1353.12.29 ‌ ماده 1 – هر زن و شوهر مقيم ايران مي‌توانند با توافق يكديگر طفلي را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند....

قانون ثبت احوال 0

قانون ثبت احوال

قانون ثبت احوال فصل اول – كليات ماده 1- وظايف سازمان ثبت احوال كشور به قرار زير است الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه. ب – ثبت واقعه  فوت و صدور گواهي وفات....

قانون تملک آپارتمانها 0

قانون تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمانها به همراه آيين‌نامه اجرايي آن ماده 1 – مالكیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سكنای یک ساختمان شامل دو قسمت است . مالكیت قسمت های اختصاصی و...

قانون تصديق انحصار وراثت  ‌مصوب شب 14 مهر ماه 1309 0

قانون تصديق انحصار وراثت ‌مصوب شب 14 مهر ماه 1309

قانون تصديق انحصار وراثت ‌مصوب شب 14 مهر ماه 1309 ‌ماده اول – در هر موردي كه يك يا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفايي را اعم از منقول يا غير منقول يا...

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه 0

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ – مصوب‌ 2  10  1363 ماده‌ 1 ـ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ سازمان‌ اوقاف‌ به‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌...