خانه / بانک قوانین (صفحه 4)

بانک قوانین

دراین بانک تمام قوانیین ایران موجود می باشند قوانینی که احتمالا”موجود نیستنی را ذکر نمایید تا در بانک قرار گیرند

قانون‏ اساسي‏ آلمان

قانون‏ اساسي‏ آلمان ‏ 1 – حيثيت‏ انسان‏ مصون‏ از تعرض‏ مي‏ باشد رعايت‏ و حمايت‏ از آن‏ بر عهده‏ هيات‏ حاكمه‏ است‏. 2 – بنابر اين‏ ملت‏ آلمان‏ مصونيت‏ از تجاوز و غير قابل‏ واگذار بودن‏ حقوق‏ انساني‏ را بنياد هر جامعه‏ بشري‏ و صلح‏ و عدالت‏ در جهان‏ …

ادامه نوشته »

پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان

پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 15 اکتبر 1999- قطعنامه شماره 4/54 مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولتهاي عضو پروتکل حاضر: با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه …

ادامه نوشته »

اعلاميه حذف خشونت عليه زنان

اعلاميه حذف خشونت عليه زنان قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤ * با آگاهي به نياز فوري به اينکه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود، * با توجه به اينکه …

ادامه نوشته »

اعتبار و قابليت اجراي دادنامه‌هاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي

اعتبار و قابليت اجراي دادنامه‌هاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي شماره دادنامه: ۱۳۰ كلاسه پرونده: ۸۷/۷۶ مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: اداره كل مدارس خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره شعب اول، سوم و چهارم …

ادامه نوشته »

اثبات مالكيت در عين يا منافع اموال غيرمنقول منوط به ارائه سند

اثبات مالكيت در عين يا منافع اموال غيرمنقول منوط به ارائه سند مالكيت و يا سند انتقال رسمي شماره دادنامه: ۶۸ كلاسه پرونده: ۸۳/۷۵۹ مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: شهردار كرج. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سيزدهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري. …

ادامه نوشته »

ابطال رديف ۴۳۱ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده ۳۰ آيين‌نامه مالي شهرداري

ابطال رديف ۴۳۱ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده ۳۰ آيين‌نامه مالي شهرداري شماره دادنامه: ۶۶ ـ ۶۵ كلاسه پرونده: ۸۴/۵۱۶، ۶۹۱ مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي: شركت پالايش گاز سرخون و قشم . موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف ۴۳۱ …

ادامه نوشته »

ابطال بند يك ماده ۳۷ دستورالعملهاي واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي

ابطال بند يك ماده ۳۷ دستورالعملهاي واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي شماره دادنامه: ۱۰۰۳ كلاسه پرونده: ۸۵/۷۵ مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: سازمان بازرسي كل كشور. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك ماده ۳۷ دستورالعملهاي واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي. …

ادامه نوشته »

آرای کیفری

رای  شماره :634 – 18/3/1378 شماره ردیف 77/37 قابل تجدید نظر بودن قرار های  کیفری از جمله منع تعقیب قرار های مذ کور در ذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب  که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر می باشد قرارهایی است  …

ادامه نوشته »

آرای حقوقی

عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفا با شهادت شهود رای وحدت رویه شماره 3925 مورخ 15/1/1337 چون به موجب صریح ماده (1306) قانون مدنی عقد وقف صرفا به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده …

ادامه نوشته »

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با …

ادامه نوشته »

‌قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل

قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل ‌ماده واحده – با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي‌تواند تنها يك شغل دولتي را عهده‌دار شود. ‌ تبصره 1 – سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي‌باشند. ‌ تبصره …

ادامه نوشته »

قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آئین‌نامه اجرائی آن

قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آئین‌نامه اجرائی آن به همراه آئین نامه آن فصل اول – تشكيلات و حدود و وظايف ماده 1 – به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاه هاي مشمول اين قانون هياتهاي تحت عنوان “هيات رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ” …

ادامه نوشته »

آيين نامه استخدام پيماني

آيين نامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري تصويبنامه شماره 52282/ت664 مورخ 15/6/1368و اصلاحات بعدي آن موضوع تصويبنامه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 92053/101 مورخ 22/5/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اصلاح آيين نامه استخدام …

ادامه نوشته »

‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي

‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ‌فصل اول – اهداف، قلمرو و وظايف ‌ماده 1 – دراجراي اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و‌همچنين بندهاي (2) و (4) اصل بيست و يكم (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌و در جهت ايجاد انسجام كلان سياستهاي …

ادامه نوشته »

‌قانون جامع حمايت از حقوق معلولان

قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ‌ماده 1 – دولت موظف است زمينه‌هاي لازم را براي تأمين حقوق معلولان، فراهم و‌حمايت‌هاي لازم را از آنها به عمل آورد. ‌تبصره – منظور از معلول در اين قانون به افرادي اطلاق مي‌گردد كه به تشخيص‌كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي براثر ضايعه جسمي، ذهني، …

ادامه نوشته »