دسته: بانک قوانین

قانون‏ اساسي‏ اسپانيا 0

قانون‏ اساسي‏ اسپانيا

قانون‏ اساسي‏ اسپانيا 1 – اسپانيا كشوري‏ اجتماعي‏ و دموكراتيك‏ مبتني‏ بر قانون‏ ميباشد كه‏ براي‏ حفظ ارزشهاي‏ والاي‏ نظام‏ حقوقي‏ خود، آزادي‏، عدالت‏، برابري‏ و پلوراليسم‏ سياسي‏ را ترويج‏ مي‏ نمايد. 2 –...

قانون‏ اساسي‏   آلمان 0

قانون‏ اساسي‏ آلمان

قانون‏ اساسي‏ آلمان ‏ 1 – حيثيت‏ انسان‏ مصون‏ از تعرض‏ مي‏ باشد رعايت‏ و حمايت‏ از آن‏ بر عهده‏ هيات‏ حاكمه‏ است‏. 2 – بنابر اين‏ ملت‏ آلمان‏ مصونيت‏ از تجاوز و غير...

پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان 0

پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان

پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 15 اکتبر 1999- قطعنامه شماره 4/54 مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولتهاي عضو پروتکل حاضر: با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبني بر...

اعلاميه حذف خشونت عليه زنان 0

اعلاميه حذف خشونت عليه زنان

اعلاميه حذف خشونت عليه زنان قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤ * با آگاهي به نياز فوري به اينکه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت، و...

اعتبار و قابليت اجراي دادنامه‌هاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي 0

اعتبار و قابليت اجراي دادنامه‌هاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي

اعتبار و قابليت اجراي دادنامه‌هاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي شماره دادنامه: ۱۳۰ كلاسه پرونده: ۸۷/۷۶ مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: اداره كل مدارس خارج از كشور وزارت...

اثبات مالكيت در عين يا منافع اموال غيرمنقول منوط به ارائه سند 0

اثبات مالكيت در عين يا منافع اموال غيرمنقول منوط به ارائه سند

اثبات مالكيت در عين يا منافع اموال غيرمنقول منوط به ارائه سند مالكيت و يا سند انتقال رسمي شماره دادنامه: ۶۸ كلاسه پرونده: ۸۳/۷۵۹ مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: شهردار كرج....

ابطال رديف ۴۳۱ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده ۳۰ آيين‌نامه مالي شهرداري 0

ابطال رديف ۴۳۱ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده ۳۰ آيين‌نامه مالي شهرداري

ابطال رديف ۴۳۱ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده ۳۰ آيين‌نامه مالي شهرداري شماره دادنامه: ۶۶ ـ ۶۵ كلاسه پرونده: ۸۴/۵۱۶، ۶۹۱ مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري...

ابطال بند يك ماده ۳۷ دستورالعملهاي واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي 0

ابطال بند يك ماده ۳۷ دستورالعملهاي واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي

ابطال بند يك ماده ۳۷ دستورالعملهاي واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي شماره دادنامه: ۱۰۰۳ كلاسه پرونده: ۸۵/۷۵ مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: سازمان بازرسي كل كشور. موضوع شكايت...

آرای کیفری 1

آرای کیفری

رای  شماره :634 – 18/3/1378 شماره ردیف 77/37 قابل تجدید نظر بودن قرار های  کیفری از جمله منع تعقیب قرار های مذ کور در ذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ...

آرای حقوقی 0

آرای حقوقی

عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفا با شهادت شهود رای وحدت رویه شماره 3925 مورخ 15/1/1337 چون به موجب صریح ماده (1306) قانون مدنی عقد وقف صرفا به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست...

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری 0

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی...

‌قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل 0

‌قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل

قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل ‌ماده واحده – با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي‌تواند تنها يك شغل دولتي را عهده‌دار شود. ‌ تبصره 1 –...

قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آئین‌نامه اجرائی آن 0

قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آئین‌نامه اجرائی آن

قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آئین‌نامه اجرائی آن به همراه آئین نامه آن فصل اول – تشكيلات و حدود و وظايف ماده 1 – به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك...

آيين نامه استخدام پيماني 3

آيين نامه استخدام پيماني

آيين نامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري تصويبنامه شماره 52282/ت664 مورخ 15/6/1368و اصلاحات بعدي آن موضوع تصويبنامه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1381 بنا...

‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي 0

‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي

‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ‌فصل اول – اهداف، قلمرو و وظايف ‌ماده 1 – دراجراي اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و‌همچنين بندهاي (2) و (4)...