بهرنگ سراج زاده

کارشناس ارشد حقوق شرکت های تجاری   امور ترافعی: قبول دعاوی شرکت های تجاری ، قراردادهای تجاری ، دعاوی بانکی و بیمه، وکالت در مراجع داوری موردی و سازمانی (مرکز داوری اتاق ایران،مرکز داوری...